• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Toisen asteen koulutus

Kuvituskuva

Perusopetuksen oppimäärälle rakentuvan toisen asteen koulutuksen muotoja ovat lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus.

Perusopetuksen oppimäärälle rakentuvan toisen asteen koulutuksen muotoja ovat lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus.

Yleissivistävä lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua kahdeksalta eri koulutusalalta yli sataan ammattiin. Lisäksi se antaa valmiudet jatkaa opintoja korkea-asteen koulutuksessa.

OAJ korostaa toisen asteen koulutuksen tärkeyttä, sillä se rakentaa pohjan jatko-opinnoille. Toisen asteen koulutuksella on laaja yhteiskunnallinen vaikutus. Se tutkitusti pidentää työuria ja ennaltaehkäisee työttömyyttä sekä syrjäytymistä.

Lue, millaista opettajan työ on toisen asteen koulutuksen arjessa

Lukiokoulutuksen laatu

OAJ on selvittänyt, miten lukiorahoituksen leikkaaminen on heijastunut opetukseen, opettajien työhön ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Esitämme toimia, joilla lukio-opetuksen laatu turvataan tulevaisuudessakin. OAJ:n Lukioluotsi-selvityksessä käsiteltiin lukiorahoituksen leikkaamisen vaikutuksia, Selvityksemme mukaan lukioon kohdistetut leikkaukset näkyvät muun muassa soveltavien kurssien karsimisena, opetusryhmien koon selvänä kasvuna ja syventävien kurssien vähentämisenä. Opettajien kokemuksen mukaan opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt.

Lue Lukioluotsi

Leikkausten sijaan investointeja

Esitämme, että lukioiden rahoitusvaje on paikattava ja ryhmäkokojen kasvu on taitettava. Lukioiden rahoitusmallia on kehitettävä niin, että lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus on turvattu. Lisäksi lukiokoulutus tarvitsee sitovat määräykset opettajien ja opiskelijoiden välisestä suhdeluvusta, jotta koulutuksen laatu saadaan turvattua.

Opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen on annettava lisää aikaa muun muassa opinto-ohjausta ja erityisopetusta vahvistamalla. Lukiouudistus tuo haasteita lukioiden toimintakulttuurille. OAJ esittää tähän ratkaisuksi tutoropettajia, jotka toimisivat uudistuksen voimavarana yli oppiainerajojen.

Laatukriteerit myös lukioon

Opetushallituksen laatimat lukion opetussuunnitelman perusteet luovat pohjan laadukkaalle lukio-opetukselle, mutta OAJ painottaa, että lukio-opetukselle on lisäksi laadittava samanlaiset kansalliset laatukriteerit kuin perusopetuksellakin on.

Laatukriteerien avulla lukiokoulutusta voidaan arvioida ja kehittää jatkossa entistä paremmin.


Ammatillisen opetuksen laatu

Ammatillisen koulutuksen laatu varmistetaan usein eri tavoin: koulutuksen laatu perustuu sekä lakiin että koulutuksen ohjausjärjestelmään.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmä koostuu kolmesta osasta, jotka ovat kansallinen koulutuspoliittinen ohjaus, koulutuksen järjestäjien omat laadunhallinta- ja arviointimenettelyt sekä koulutuksen ulkopuolinen arviointi.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen suurimmista koulutusuudistuksista. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lait yhdistettiin uudeksi laiksi, jonka lähtökohtia ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Sen lisäksi ammatillisessa koulutuksessa lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja.

Opettajalla tulee olla päävastuu arvioinnista

OAJ korosti ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä sitä, että opettajalla ja koulutuksen järjestäjällä tulee olla edelleen päävastuu arvioinnista, sillä heillä on paras asiantuntemus tutkintojen osaamisvaatimuksista ja opiskelijan osaamisesta.

Opettajat ovat arvioinnin ammattilaisia, joten arviointivastuu ei voi olla ainoastaan työelämän edustajan tehtävä. Näin varmistetaan myös tutkintojen laatu ja yhdenvertaisuus eri koulutuksen järjestäjien välillä.