• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Maahanmuuttajien koulutus

Kuvituskuva

Kansainvälisyys ja eri kieli- ja kulttuuritaustat rikastavat suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisten elämää. Siksi OAJ on jo vuosia korostanut, että koulutus on parasta kotoutumista.

Vaikka asia on yleisesti tunnettu ja tunnustettu, ei Suomessa ole mielestämme pystytty riittävästi etenemään konkreettisiin kotoutumista edistäviin toimiin. Tämän vuoksi loimme Kotoutumiskompassin, joka tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten parempaan kotoutumiseen.

Tutustu Kotoutumiskompassiin

Riittävää tukea yksilöllisille koulutuspoluille

OAJ:n tavoitteena on, että suomalainen koulutusjärjestelmä tukee maahanmuuttajien joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja. Jokainen koulutuspolku on yhtä tärkeä, joten jokaiselle tulee tarjota riittävä pedagoginen tuki oppimiseen.

Ehdotamme lakien ja säädöksien muutoksia ja resurssien kohdentamista kunnille, päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille, jotta maahanmuuttajien opetusta voidaan edistää. Valtion on myös arvioiva lisärahoituksen tarve. Vaadimme, että kunnat suuntaavat lisärahaa sellaisille päiväkodeille ja kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajia.

Varhaiskasvatus auttaa kotoutumaan

Suomen tai ruotsin kielen taidon kehittyminen ratkaisee, millainen tulevaisuus maahanmuuttajalla Suomessa on. Maahanmuuttajaperheen lapsi oppii parhaiten uuden kotimaansa kielen, kun hän on opettajan kielitietoisessa ohjauksessa yhdessä muiden lasten kanssa.

Maahanmuuttajavanhemmat tarvitsevat lisää tietoa varhaiskasvatuksen merkityksestä, sillä varhaiskasvatuksen merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulu- ja opiskelumenestyksessä on vahva.

Kieltenopiskelu keskiöön

Me OAJ:ssä painotamme, että kaikessa koulutuksessa korostuu kielen oppimisen merkitys, sillä kieli on tie ajatteluun ja oppimiseen. Valtion on tarjottava heti jokaiselle Suomeen tulevalle maahanmuuttajalle suomen tai ruotsin kielen opetusta, johon sisältyy myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Kielen oppiminen ei saa rajoittua kuitenkaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opiskeluun, sillä oppijan oman äidinkielen opetusta ei saa unohtaa. Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella pitääkin olla yhdenvertainen mahdollisuus suomen tai ruotsin sekä oman äidinkielensä laadukkaaseen opiskeluun. Esimerkiksi päiväkotien ryhmäkoot on säädettävä sellaisiksi, että lapsen osallisuutta sekä kielen oppimista ja kehitystä voidaan tukea.

Seis syrjäytymisen kierteelle

Tavoitteenamme on, että maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen koulutuksesta vähenee ja työllisyysaste kasvaa. Koulutus ja kielitaito edistävät työllistymistä. Syrjäytymisen ehkäisy onnistuu parhaiten kiinnittämällä huomiota varhaiseen kielenopetukseen ja muuhun koulutukseen.

Korostamme, että kaikenikäisten maahanmuuttajien pitää päästä mahdollisimman pian koulutuspalvelujen piiriin, jotta kotoutuminen käynnistyy heti. Ehdotamme kotoutumiskoulutuksen kehittämistä siten, että sille tehtäisiin laatukriteerit ja jatkossa kaikki kotoutumiskoulutus olisi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa, ja sitä tarjoaisivat virallisen koulutuksen järjestämisluvan saaneet oppilaitokset.

Työelämään pääsyä tulee helpottaa siten, että maahanmuuttajan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista pitää edelleen joustavoittaa.

Myös opettajien kielitietoista osaamista vahvistettava

OAJ tahtoo edistää monikulttuurista ja suvaitsevaa Suomea, joka kantaa globaalia vastuuta ja antaa apua sitä tarvitseville. Olemme sitä mieltä, että opettajien monikulttuurisuusosaamista pitää vahvistaa jo opettajankoulutuksessa, jossa kieli- ja kulttuuritietoinen opetus on itsestään selvä pakollisten opintojen osa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan myös maahanmuuttajataustaisia opettajia, jotka toimivat linkkeinä oppilaiden ja opettajien sekä kodin ja koulun keskinäisessä yhteistyössä kahden tai useamman kulttuurin välillä.

Valtion on ohjeistettava kuntia maahanmuuttajien opetuksen järjestämisessä. Rehtoreita ja johtajia pitää kuunnella ja kouluttaa.

Jaa