Prövotid

Vid nyanställningar kan man först ha en prövotid för att se om anställningsförhållandet fungerar.

Med prövotid avses en period som börjar när anställningsförhållandet inleds, under
vilken tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren samt arbetsgivaren kan lära känna
varandra och se om anställningsförhållandet fungerar och vid behov häva
förhållandet utan uppsägningstid.

Prövotid kan användas i såväl anställningsförhållanden som gäller tillsvidare och sådana som är för viss tid. Står du i tjänsteförhållande behövs inte ditt samtycke till prövotid.

Om du står i arbetsavtalsförhållande kommer du och arbetsgivaren överens om prövotiden i arbetsavtalet. Det är bra att diskutera prövotiden redan vid anställningsintervjun.

Prövotidens längd

Prövotiden kan vara högst sex månader från att anställningen har inletts.

Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut underrätta arbetstagaren om att prövotiden förlängs.

I ett anställningsförhållande för viss tid får prövotiden med förlängning vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än sex månader.

En ordinarie tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan ges en ny prövotid om personen i samma arbetsgivares tjänst övergår till ett annat tjänsteförhållande eller en annan arbetsuppgift eller om det sker en betydande förändring i personens uppgifter eller ställning.

Om en innehavare av en visstidstjänst omedelbart övergår till ett tjänsteförhållande som gäller tillsvidare kan personen få en ny prövotid. Prövotiderna för tjänsteförhållandet för viss tid och ordinarie tjänsteförhållandet får dock inte sammanlagt överskrida sex månader, om samma uppgifter och ställning kvarstår.

För tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden som följer på varandra kan man inte bestämma eller komma överens om en ny prövotid om inte tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens uppgifter eller ställning förändras.

Hävning av avtalet under prövotid

Under prövotiden kan bägge parter häva tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet med omedelbar verkan. Tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren behöver inte ange några grunder för varför anställningsförhållandet hävts under prövotiden.

Se efter på vilka grunder det kan göras.

Hävning under prövotid

Uppsägning

Att häva ett anställningsförhållande under prövotiden är en annan sak än uppsägning. Uppsägningsgrunderna och -tiderna beror på vem som säger upp anställningsförhållandet.

När du själv säger upp digNär arbetsgivaren säger upp

Dela