Illustration

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. I de etiska principerna återspeglas de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha.

Läraryrket förutsätter att du som lärare har en hög yrkesetik och agerar etiskt i alla arbetetssituationer.

Lärarens yrkesskicklighet och värdegrund

Lärarens ansvar bygger på såväl kunskap som på en värdegrund i arbetet. Båda behövs eftersom en svag yrkesskicklighet inte kompenseras av starka etiska principer eller vice versa.

Läraruppgiften förutsätter en kompetens som upprätthålls, en särskild lyhördhet för att identifiera etiska problem i undervisningen och förmåga att arbeta etiskt och professionellt i problematiska situationer.

Juridiska och etiska frågor åtskilda

Vi måste skilja mellan juridiska frågor och etiska frågor. En lärares grundläggande uppgift och ansvar definieras i lagstiftning och normer. Däremot kan yrkesetik inte baseras på skyldighet eller extern kontroll.

Å andra sidan bygger yrkesetiken på lärarens förståelse av yrkesmässiga moraliska krav.

Samhällets förväntningar

Resultaten av lärarnas arbete syns ofta efter en längre tid. Goda erfarenheter av lärandet främjar livslångt lärande. Läraren spelar en viktig roll för att skapa positiva erfarenheter och stärka elevens självförtroende och sociala ansvar.

I sitt arbete främjar läraren bästa möjliga fostran, undervisning och lärande för individen. Läraren förväntas uppfylla samhällets förväntningar när det gäller att uppnå målen för undervisningen. Många lärare ställs i sitt arbete inför frågor som de inte ensamma kan ansvara för.

Lärarens makt och ansvar

Lärarrollen har förändrats. Idag är det en betydligt större växelverkan mellan lärare och elever än tidigare. Det i sin tur har ökat lärarens ansvar för elevens utveckling och ofta krävs samarbete med andra ansvariga.

Läraren har stor makt och stort ansvar vid bedömningen. En lärare som har anammat yrkesetiken missbrukar inte sin position.

Dela