• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kysymyksiä ja vastauksia opettajan työajasta

Korona-aika on uuvuttanut opettajat ja työn tauottaminen on haastavaa, jopa mahdotonta. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijän hyvinvoinnista myös koronaepidemian aikana. Mitä laki sanoo opettajan työn tauoista?

Mihin opettajan työaika perustuu?

Työaika voi perustua vuosityötunteihin, viikkotyötunteihin, opetusvelvollisuuteen tai pidettyihin tunteihin. Opetusalan työaika vaihtelee sekä tehtävittäin eri oppilaitoksissa että eri työehtosopimusten mukaan.

Perusopetuksessa opettajaviranhaltijan työaika perustuu opetusvelvollisuuteen ja sen mukaan määrättyihin oppitunteihin. Lisäksi opettajilla on velvollisuus osallistua ys-työajan yhteissuunnittelutehtäviin sekä opettajatyöpäiviin eli ns. veso-päiviin.

Ammatillisessa koulutuksessa on yleistynyt vuosityöaika, jossa vuoden työtehtävät ja niihin käytettävä työaika määritetään ja suunnitellaan etukäteen. Osa tästä vuosityöajasta on ajallisesti varsin sidottua kuten oppitunnit ja osa opettajan vapaammin ajoitettavissa. Lyhytaikaisilla sijaisopettajilla ja tuntiopettajilla työaika perustuu pääasiassa pidettyihin oppitunteihin kaikilla koulutusasteilla.

Onko opettajan työssä lakisääteistä tauottamista?

Perusopetuksen opettajien opetusvelvollisuuteen perustuva työaikajärjestelmä on poikkeuksellinen. Opettajan työ ei kuulu työaikalain piirissä olevaan työhön eikä työssä ole lakisääteisiä taukoja.

Miten opettajan työaika muodostuu?

Opettajan työaikaa säätelee se, mitä on sovittu virka- ja työehtosopimuksessa. Välituntikin on siis työaikaa, ja siihen voi kuulua esimerkiksi välituntivalvontaa tai seuraavalle tunnille siirtymistä.

Kuuluuko opettajan työhön lounastauko?

Ei kuulu. Työaikalain alaiseen työhön kuuluu päivittäinen tunnin tauko (niin kutsuttu lounastauko) silloin, kun työaika on pidempi kuin kuusi tuntia. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä vähintään 30 minuutin pituisesta tauosta.

Miten kahvitauoista on sovittu?

Kahvitauoista on sovittu sopimuksissa (TES/VES) tai työpaikkakohtaisilla käytänteillä.

Sääteleekö siis mikään laki tauottamista opettajan työssä?

Työturvallisuuslaki säätelee. Mikäli työ on yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työturvallisuuslaki vaatii järjestämään työn lomaan mahdollisuuden sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteeltä.

Mistä muusta työturvallisuuslaki määrää?

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on vastuu siitä, että työ ei kuormita työntekijää liikaa. Työntekijän on tarpeen kertoa esimiehelleen kuormittumisestaan, kun se alkaa olla liiallista ja haitallista. Riittävillä tauoilla on tärkeä merkitys työssä jaksamiseen.

Miten opettajan työtä on tauotettu?

Tauottamista on opetustyössä toki tehty ja kuuluu työturvallisuuslain mukaan jatkossakin toteuttaa. Se oikeuttaa lyhytaikaiseen poistumiseen työpisteeltä vastuista sopien ja työntekotapaa muuttaen, mutta ei keskeyttämään työtä ja esimerkiksi pitämään kahvitaukoa ilman vastuuta.

Mitä työntekijän pitäisi tehdä, jos hän ei pysty pitämään työpäivän aikana ollenkaan taukoja, ja kokee olonsa uupuneeksi?

Työntekijän tulee tällaisessa tilanteessa sopia keskusteluaika lähiesimiehensä kanssa ja kertoa työtilanteestaan ja sen aiheuttamista haasteista sekä omasta jaksamisestaan. Lähiesimies on työnantajan edustaja ja hänen on lain mukaan otettava vastuuta tilanteen korjaamisesta. Parhaiten se onnistuu yhteystyössä työntekijän kanssa.