• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Rakentamisen ABC rehtorille ja päiväkodin johtajalle

Koulujen ja päiväkotien rakentamis- ja korjaushankkeet ovat usein toivottuja ja odotettuja, mutta ne myös työllistävät paljon kohdekoulun rehtoria tai päiväkodin johtajaa. OAJ on julkaissut heille oppaan siitä, mitä uudisrakennushanke tai peruskorjausprojekti käytännössä tarkoittaa, mitä käsitteitä projektiin liittyy ja minkälaisia eri suunnitelmia ja vaiheita toteutuksessa tarvitaan.

Koulu- ja päiväkotirakentamisen keskeisimpiä tavoitteita on rakentaa käyttötarkoitukseen soveltuva ja myös tulevaisuuden tarpeisiin muuntuva terveellinen ja turvallinen oppimis­ympäristö.

OKM ja Opetushallitus ovat antaneet ohjeita koulura­kentamiseen ja oppilaitosrakennusten turvallisuuteen. Rehtorin tai johtajan on hyvä perehtyä niihin ja antaa ne myös suunnitteluryhmälle tutustuttavaksi heti projektin alussa. Päiväkoteja, kou­luja ja oppilaitoksia koskevat myös asumisterveysasetuksen mukaiset vaatimukset terveydellisistä oloista.

Lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus työ- ja opis­kelurauhaan ja henkilöstöllä työrauhaan ja keskittymiseen. Melunhallinnan merkitys on kasvanut avoimissa ja muunnel­tavissa tiloissa, joissa on pyritty tehokkaampaan rakentami­seen.

OAJ on linjannut keskeisiä asioita, joita erityisesti sellaisissa avoimissa ja muuntuvissa oppilaitos- ja päiväkoti­tiloissa, joissa on havaittu toimintaa haittaavia ja vaikeutta­via puutteita, on syytä ottaa huomioon.

Katso hyvän päiväkodin, koulun ja oppilaitosrakennuksen kriteerit (2-sivuinen pdf)

Kirjaudu ja lataa Rakentamisen ABC -opas

Jaa