• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Perehdytys

Jokaisella on oikeus turvalliseen työhön, työympäristöön ja työolosuhteisiin. Yhteistoiminnalla ylläpidetään ja parannetaan työturvallisuutta.

Perehdytys on turvallisuuden ja työhyvinvoinnin perusta 

Jokaisella on oikeus perehdytykseen, myös lyhyissä virka- tai työsuhteissa. Perehdytyksen tarkoituksena on opastaa työtehtäviin, työvälineisiin ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytyksessä tutustutaan työpaikan kulttuuriin, tapoihin, työpaikan käytäntöihin, ihmisiin ja odotuksiin. Perehdytyksen tulee olla suunnitelmallista ja ajantasaista ja siihen on varattava riittävästi aikaa. 

Työntekijä on perehdytettävä:

 • palvelussuhteen alkaessa
 • tarvittaessa työn aikana
 • pitempien poissaolojen jälkeen
 • havaittujen puutteiden korjaamiseksi
 • työyhteisön arjen tapojen kertaamiseksi
 • aina, kun työssä ja työolosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Perehdytyksestä, sen organisoimisesta ja toteutumisesta vastaa työturvallisuuslain mukaan työnantaja, mutta opastaminen voidaan antaa tehtäväksi myös yhdelle tai useammalle nimetylle työhön opastajalle. Työpaikalla opastamisesta vastaa yleensä lähiesimies. Erityisesti uransa alkupuolella oleva opettaja tarvitsee kollegojen ammatillista tukea ja mentorointia sitoutuakseen opettajan ammattiin. On tärkeää kannustaa opastettavaa kysymään ja ottamaan selvää, jos joku työhön liittyvä asia on epäselvä. Perehdytys on turvallisuuden ja työhyvinvoinnin perusta Myös lyhytaikaiset sijaiset pitää perehdyttää. Myös heidän tulee voida perehtyä työpaikkaansa, tehtäviinsä, turvallisuuteensa, vastuisiinsa ja oikeuksiinsa.   Paikallinen opettajayhdistys perehdyttää opettajia OAJ:n toimintaan ja jäsenpalveluihin. 

Perehdytyksessä tulee käyttää työpaikan perehdytyssuunnitelmaa ja sisällön tarkastuslistaa. Tarkistuslistan avulla varmistetaan, että esihenkilö ja opetusalan ammattilainen tietävät perehdytyksen sisältösuunnitelman vaiheet ja perehdytysprosessin edistymisen.  

Suunnitelmallinen, oikea-aikainen ja kattava perehdytys kuuluu kaikille

Tarkastuslista pitää tehdä ottamalla huomioon työpaikan olosuhteet ja toimintamallit. Perehdyttämisen keskeisiä sisältöjä ovat:

1. Opetusalan ammattilaisen palvelussuhdetiedot ja työpaikan organisaatio
 • Palkkaus-, palvelussuhde- ja työaika-asiat 
 • Esihenkilöt ja henkilöstö 
 • Perehdytyksestä vastaavat henkilöt 
 • Organisaatiorakenne
 • Työterveyshuolto
2. Lainsäädäntö ja työtä ohjaavat asiakirjat
 • Työtä ohjaava lainsäädäntö
 • Varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmat
 • Työpaikan suunnitelmat ja ohjeet
3. Turvallisuus ja työhyvinvointi
 • Turvallisuusohjeet 
 • Toimintatavat uhka- ja väkivaltatilanteissa 
 • Pelastautuminen ja suojautuminen 
 • Turvallisuuskävely (tilat ja poistumisreitit) 
 • Tutustuminen työyhteisön ihmisiin tutustuminen työyhteisöön 
 • Työhyvinvointiin liittyvät periaatteet työhyvinvoinnin periaatteet ja käytännöt 
 • Työntekijän vastuu turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista  
4. Työn sisällöt ja prosessit
 • Tehtävänkuva, vastuut ja työnteon keskeiset periaatteet
 • Käytössä olevat työtilat, -välineet ja -materiaalit
 • Lapsi-/oppilas-/opiskelijaryhmät
 • Yhteisopettajuus ja tiimit
 • Eri ammattiryhmät, yhteistyötahot ja roolit työssä
 • Oppilashuollon palvelut ja muu moniammatillinen yhteistyö
5. Työpaikan käytännöt ja ohjeistus
 • Viestintä, tiedonkulku ja kokouskäytänteet 
 • Puhelin ja it-laitteet 
 • Sairauspoissaolojen ilmoitusperiaatteet 
 • Kouluttautuminen 
 • Toimintatavat ongelmatilanteissa 
 • Yhteistyön periaatteet työyhteisössä ja huoltajien kanssa 
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 
6. Työpaikan visio, strategia ja arvot
 • Työpaikan suunnitelma tavoitepäämäärään pääsemiseksi sekä sen keinot ja arvot  
 • Mitä visio ja arvot tarkoittavat työpaikassa 
 • Miten ne toteutuvat työpaikalla 
7. Yhteistoiminta ja sen toimintatavat
 • Välitön yhteistoiminta
  • Työpaikan välitön yhteistoiminta tarkoittaa jokapäiväistä työntekijöiden ja esihenkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta. 
 • Yhteistoimintalain mukainen yhteistoiminta
  • Virka- ja työehtosopimusasioissa auttaa luottamusmies, jonka yhteystiedot löytyvät muun muassa työpaikalta 
 • Työsuojelun yhteistoiminta
  • Työsuojeluorganisaatio toimii terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työpaikalta löytyvät työpaikan työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot. 
Yhteistoiminnan merkitys
 • Yhteistoiminta rohkaisee opettajaa ottamaan puheeksi mieltä painavia asioita. 
 • Yhteistoiminnalla ehkäistään ongelmatilanteita. 
 • Yhteistoiminnalla kehitetään työpaikan toimintaa, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työhyvinvointia 

Palvelussuhteeseen rekrytointi ja perehdyttäminen

Tutustu, mitä uuden työntekijän rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuuluu koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.

Uuden työntekijän rekrytointi ja perehdytys

Jaa