• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Opettajan työ ja määräaikaisuus

Palvelussuhteita koskeva lainsäädäntö lähtee siitä, että määräaikaiset palvelussuhteet ovat poikkeuksia.

Määräaikaiset palvelussuhteet ovat poikkeuksia. Toistaiseksi voimassa olevat, vakinaiset palvelussuhteet ovat pääsääntö myös opetus- ja varhaiskasvatusalalla.

Virka- tai työsuhde on määräaikainen silloin, kun palvelussuhteen päättymisajankohta on ilmaistu etukäteen.

Jos määräaikaisuudelle on lailliset perusteet, työnantaja voi yleensä melko vapaasti päättää määräaikaisen palvelussuhteen pituudesta. Työnantajalla ei myöskään ole lähtökohtaisesti velvollisuutta tarjota uutta työtä laillisen määräaikaisuuden päätyttyä.

Määräaikaiselle palvelussuhteelle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Määräaikaisuuden peruste tulee kirjata myös viranhoitomääräykseen tai työsopimukseen.

Jos palvelussuhteessa ei ole perusteita määräaikaisuudelle, se on laiton.

Lainsäädäntö ei määritä, monenko peräkkäisen määräaikaisen palvelussuhteen ketju on sallittua: määräaikaisen palvelussuhteen käyttöä on siis aina arvioitava tapauskohtaisesti. Ensimmäinenkin määräaikainen palvelussuhde voi näin olla laiton, jos kyseessä on pysyvä tai pysyväisluonteinen työ.

Määräaikaisella työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus pyytää työnantajalta perusteltu vastaus siihen, onko palvelussuhteen kestoa mahdollista pidentää. Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kuluessa.

Perusteita määräaikaisuudelle
 • sijaisuus
 • kelpoisuuden puuttuminen
 • aito tarve määräaikaisuudelle: esimerkiksi projekti tai tietty opetuskokonaisuus
 • valmisteilla oleva organisaatiomuutos
 • taloudellinen epävarmuus
 • harjoittelu
 • oma pyyntö.

Tutustu myös ohjeistukseen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista!

Tasa-arvolain mukaan palvelussuhteen määräajan pituuteen ei saa vaikuttaa tieto siitä, että työntekijä on joko raskaana tai aikoo jäädä perhevapaalle. Työnantaja rikkoo tasa-arvolakia, jos hän sitoo määräajan pituuden pelkästään raskauteen tai perhevapaan alkamiseen.

Kun laillinen määräaikainen palvelussuhde päättyy, työnantajalla ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta tarjota uutta työtä. Vaikka työnantaja tarvitsisi yhä esimerkiksi sijaista, hänen ei ole pakko ottaa työhön samaa henkilöä, joka on hoitanut sijaisuutta määräajan. Tästäkin säännöstä on poikkeus tasa-arvolaissa.

Raskaana ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalle työntekijälle on tarjottava uudelleen vastaavaa määräaikaista tehtävää, vaikka hän olisi jäämässä perhevapaalle. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan ole, jos työnantaja voi osoittaa, että hänellä on jokin muu syy kuin raskaus/perhevapaa siihen, ettei se tarjoa työtä juuri tälle henkilölle.

 

Peruskoulun opettajan määräaikainen työ ja palkkaus

OAJ:n näkemyksen mukaan kaikkien peruskoulun määräaikaisten opettajien palvelussuhteiden on oltava voimassa lukuvuoden alusta loppuun asti vakiintuneen käytännön mukaisesti (1.8.–31.7.). Koko vuoden työn tehneelle sijaiselle kuuluu palkka koko vuoden työstä – siis myös kesäkeskeytyksen ajalta. 

Aiemmin kunnissa oli tapana palkata peruskoulun määräaikaiset sijaisopettajat aina koko lukuvuodeksi. Työnantajat ovat kuitenkin muuttaneet linjaansa, ja nykyisin osa kunnista pyrkii säästämään palkkaamalla sijaiset vain niiden kuukausien ajaksi, joina on opetusta. 

Määräaikaisten opettajien palvelussuhde kirjataan tällöin päättyväksi ennen kesäkeskeytystä. Näin määräaikainen opettaja ei saa palkkaa koko lukuvuoden työstä, vaan menettää kesäkeskeytyksen palkan. 

OAJ:lla ja työnantajalla eri tulkinta menettelyn laillisuudesta  

OAJ:n näkemyksen mukaan työnantaja menettelee väärin, jos se päättää määräaikaisen opettajan palvelussuhteen ennen kesäkeskeytystä. Tulkintamme sopimuksesta on, että koko lukuvuoden työmäärän tehneelle opettajalle kuuluu palkka koko vuodelta, myös kesäkeskeytyksen ajalta. 

Kuntatyönantajan mukaan lainsäädäntö ja sopimukset eivät estä kuntia hakemasta säästöjä tällä kyseenalaisella tavalla. Työnantaja pohjaa tulkintansa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökseen, jonka mukaan työnantaja päättää virantoimituksen alkamis- ja päättymisajan. 

OAJ:n näkemyksen mukaan työnantajien toiminnassa on kyse syrjinnästä määräaikaisuuden perusteella, koska lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi palkattuja opettajia kohdellaan epätasa-arvoisesti suhteessa vakinaisiin viranhaltijoihin. Opetusalan palkkausjärjestelmä perustuu siihen, että palkkaus maksetaan myös keskeytysten ajalta.

OAJ pyrkii korjaamaan määräaikaisten opettajien epätasa-arvoisen palkkauksen 

OAJ on työskennellyt vuosien ajan määräaikaisten opettajien epätasa-arvoisen aseman korjaamiseksi. Emme ole päässeet toivomaamme tulokseen oikeusteitse. Työ asian eteen jatkuu. Ratkaisumalleja on olemassa, mutta niistä sopiminen vaatii myös työnantajapuolen hyväksynnän.  

Määräaikaisten opettajien kesäajan palkan ratkaiseminen kuuluu neuvottelupöytään, vaikka työantajapuoli ei pidä asiaa ongelmana. Lue lisää OAJ:n näkemyksiä asian ratkaisemiseksi täältä.

Näin vaikutamme määräaikaisten opettajien palkkauksen korjaamiseksi: 

 • Haemme edelleen asiaan ratkaisua neuvottelemalla työnantajan kanssa.
 • OAJ:n edustajat ovat tavanneet asiassa laillisuusvalvojia ja Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle on tehty valvontakirje.
 • Vaikutamme paikallisesti suoraan kuntapäättäjiin ja virkamiehiin, jotta kunnat korjaisivat määräaikaisten opettajien työsuhteen keston ja palkkauskäytännön tasa-arvoiseksi. Jotkut kunnat ovat peruneet päätöksiään työmme tuloksena.
 • OAJ on neuvotellut sijaisille kompensaatioksi lomapäiväkorvauksen. Kaikille koko lukuvuoden ajan palveluksessa olleille määräaikaisille päätoimisille opettajille, joilla ei ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena 1.8.2023 alkaen 2,8 päivän varsinainen palkka jokaista palvelussuhteeseen sisältyvää lomanmääräytymiskuukautta kohden. Täysi lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16 kalenteripäivän virantoimitusta.
 • Lomapäiväkorvausta kuitenkin vähentävät palvelusaikaan sisältyneet kesäkeskeytyspäivät ja lukuvuoden koko työaikaa lyhyemmissä palvelussuhteissa kesäkeskeytyspäivät sekä koulun lyhytaikaisten lomien arkipäivät (ma-pe).
 • Tarkempia tietoja määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvauksen määräytymisestä voi kysyä paikalliselta OAJ:n luottamusmieheltä.

Kun haet määräaikaista peruskoulun opettajan paikkaa

 • Varmista jo työtä hakiessasi, mille ajalle sinut ollaan palkkaamassa.
 • Kun tiedustelet palvelussuhteen kestoa, kannattaa kysyä tarkkoja päivämääriä, koska virkamääräys alkaa ja koska se päättyy. Näin palvelussuhteen kestosta ei pääse syntymään väärinkäsityksiä. 

Seuraamukset laittomasta määräaikaisuudesta

Jos palvelussuhteessa ei ole perusteita määräaikaisuudelle, se on laiton.

Kijaudu ja tutustu alta laittoman määräaikaisuuden seuraamuksiin.