• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eläkeikä

Opetusalalla eläkeikä voi olla yleinen, henkilökohtainen tai ammatillinen: eri vaihtoehdoissa eläkeikä ja -kertymä saattavat poiketa toisistaan huomattavastikin.

Enää ei ole olemassa varsinaista vanhuuseläkeikää, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Saat lisätietoa eläkeiästä esimerkiksi Kevan sivuilta.

Keva

Ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä

Useilla opettajilla on jokin erityinen eläkeikä, joka on perustunut joko valintaan tai työvuosien määrään.

Yleisin on perusopetuksen luokanopettajan 60 vuotta, joka perustui valintaan. Perusopetuksen erityisluokanopettajilla on ollut mahdollisuus valita 55 vuoden eläkeikä. Erityisopettajilla eläkeikien kirjo on kuitenkin hyvin laaja. Nämä opettajaryhmät kuuluivat valtion eläkelakiin.

Lisäksi valtion eläkelain puolella monilla lukion opettajilla ja niillä, jotka eivät tehneet valintaa, henkilökohtainen eläkeikä on 63–65 vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat myös yliopistojen opettajat.

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä, johon kuuluu pääosa ammatillisista sekä varhaiskasvatuksen opettajista, on henkilökohtaisia eläkeikiä, jotka on laskettu painotettuna keskiarvona vanhan ammatillisen eläkeiän ja kulloisenkin yleisen eläkeiän väliltä.

Valtion ja kunnan eläkejärjestelmät ovat edelleen erillisiä ja edut toisistaan poikkeavia, vaikka vanhat valtion ja kuntien eläkelait yhdistettiin vuoden 2017 alusta uudeksi julkisten alojen eläkelaiksi.


Erityisten eläkeikien eläkekertymät

Erityisiin eläkeikiin liittyy yksityistä sektoria paremmat eläkekertymät, jotka on ansaittu ennen vuotta 1995.

Sekä erityinen eläkeikä että paremmat kertymät säilyvät, jos henkilö pysyy saman eläkelain mukaisessa työssä omaan eläkeikäänsä saakka. Vaikka palvelussuhteessa tapahtuu katkos, vanhat edut säilyvät, jos henkilö ansaitsee tietyn vähimmäissumman oman eläkejärjestelmänsä mukaisesta työstä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että perusopetuksen tai lukion opettaja voi vaihtaa tehtävästä toiseen vanhat edut säilyttäen, kun hän pysyy pääosin perusopetus- tai lukiolain mukaisessa työssä. Ammatillinen opettaja puolestaan voi vaihtaa myös muihin kuntasektorin tehtäviin eläke-etunsa säilyttäen, jos hän on alun perinkin kuulunut kunnalliseen eläkejärjestelmään.

Erityisopettajien tilanne on mutkikkaampi: erityisesti heillä, jotka ovat aikanaan luokanopettajan tehtävässä valinneet 60 vuoden eläkeiän ja sittemmin siirtyneet erityisluokanopettajan 55 vuoden eläkeikään oikeuttavaan tehtävään. Heidän on saatava yhteensä 30 palvelusvuotta, josta 15 vuotta on luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Sama koskee osittain myös erityiskoulun rehtoreita. Luottamusmiehet antavat lisätietoa eläkkeen kertymisestä.


Eläkeuudistuksen vaikutus eläkeikään

Vuoden 2017 uudistuksessa valittuja ammatillisia eläkeikiä nostettiin vuodesta 2018 lukien eläkeiän täyttymisen mukaisesti enintään kaksi vuotta.

Eläkeuudistuksella ei ollut vaikutusta henkilökohtaisiin eläkeikiin. Niitä ei ole nostettu.


Oppilaitoksen ylläpitäjän vaihtuminen

Oppilaitoksen ylläpitäjän vaihtuminen saattaa vaikuttaa huomattavastikin eläkkeeseen, sillä muutos saattaa aiheuttaa henkilöstöön sovellettavan eläkelain muuttumisen. Tällöin kunnan tai valtion eläkelakien mukainen palvelussuhde katkeaa ennen säädettyä eläkeikää, mikä voi aiheuttaa eläkeiän nousun ja vanhojen, yksityistä eläkejärjestelmää parempien eläkekertymien leikkauksen.

Siirtyminen julkisesta eläkejärjestelmästä yksityiseen on aina tilanne, johon voi liittyä suuria etuuksien menetyksiä. Nämä on estettävä ensisijaisesti järjestämällä muutokset niin, että siirtymisiä eläkejärjestelmien välillä ei tapahdu tai lisäeläkejärjestelyillä tai muulla kompensaatiolla.

Joissakin tapauksissa etujen turvaaminen saattaa vaatia erityislainsäädäntöä, jolloin asia on saatava vireille hyvissä ajoin.

Jaa