Upphovsrätten i läraryrket

Upphovsrättigheter är en del av lärarens vardag. Hurdant material får jag använda och måste jag ha tillstånd? Kolla också vilka regler som gäller om material som läraren själv har utarbetat.

På webbplatserna Operight och Kopiraittila finns information om upphovsrätten i lärarens
arbete. Klart och tydligt!

OperightKopiraittila

Kopiostos kopieringslicens

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicenser för alla förskolor och grundskolor, gymnasier, examensinriktad yrkesutbildning och undervisning i musikläroanstalter som får statsandelar.

Man har också separat avtalat om en kopieringslicens för högskolesektorn. Med kopieringslicens får man bland annat kopiera webbmaterial, skanna delar av tryckta publikationer och förmedla material till undervisningsgruppen i en sluten webbmiljö.

Du kan be att arbetsgivaren ger närmare information om hurdana licenser er läroanstalt har.

Till Kopiosto


Lärarens eget material och upphovsrätten

Lärarna producerar själva en hel del undervisningsmaterial. Upphovsrättslagen ger upphovsmannen upphovsrättigheterna. Om exempelvis arbetsgivaren eller en kollega vill använda det material som läraren har utarbetat ska man komma överens om saken.

Om man inte har avtalat om upphovsrätten kan rättigheterna överlåtas till arbetsgivaren på flera sätt:

  1. Parterna avtalar om saken: det råder avtalsfrihet i upphovsrättsfrågor och i första hand följer man vad som avtalats.
  2. Situationen utvärderas från fall till om man inte har avtalat om upphovsrätten. Då ska man beakta:
  • anställningens syfte och arbetsuppgifternas innehåll; hör det till arbetsuppgiften att utarbeta upphovsrättsligt material?
  • verkets gängse användningssätt i arbetsgivarens bransch
  • rådande praxis för att överlåta rättigheter i branschen

OAJ betonar att lärarens huvudsakliga arbetsuppgift är att undervisa, inte att framställa undervisningsmaterial för andras bruk. Arbetsgivaren har inte rätt till material som har framställts utanför tjänste- eller arbetsförhållandets åligganden. Läraren har alltså upphovsrätterna till det egna materialet, inte arbetsgivaren. Det här förutsatt att parterna uttryckligen inte har avtalat om något annat.

Om exempelvis en kollega vill använda det material som läraren har utarbetat, behövs medgivande av läraren som har producerat materialet.

Skriftligt avtal om upphovsrättigheterna

Om läraren vill överlåta sitt material till att användas av andra lönar det sig att göra upp ett skriftligt avtal. Det kan vara svårare att senare påvisa innehållet i ett muntligt avtal.

Vi rekommenderar att inte överlåta alla rättigheter eftersom man i förväg inte kan känna till alla framtida användningssätt. Det är också svårt att avtala om ersättningen för att överlåta alla rättigheter.

Det lönar sig att göra upp ett så konkret avtal som möjligt så att parterna vet vad som gäller. Då är det också lättare att avtala om ersättningens storlek.

Avtalets innehåll

Följande saker lönar sig åtminstone att definiera i avtalet:

  • användningssyftet; nätundervisning, tryckt material osv.
  • personerna som får tillgång till materialet; öppen nätdistribuering, studerande i en viss studieperiod osv.
  • tiden för när materialet finns till förfogande; en viss kurs, undervisningsperiod, läsår osv.

Vidare lönar ett tillägga om att läraren själv har parallella rättigheter att använda materialet.

Det behövs upphovsmannens lov för att ändra verk. Därför skriver man ofta i överlåtelseavtalet att den som får rättigheterna får ändra verket, exempelvis uppdatera. Vi rekommenderar att läraren är den som i första hand gör behövliga uppdateringarna av det egna materialet.

Den som får rättigheterna får i sin tur inte överlåta dem vidare till exempelvis kommersiell användning ifall man inte separat har avtalat om det här. Istället för engångsersättning rekommenderas då att ersättningen binds på nytt till den kommersiella produktionen.

Dela