Utflykter som ordnas av daghemmet är en del av småbarnspedagogiken enligt lagen om småbarnspedagogik och en central del av daghemmets verksamhet. Lärare inom småbarnspedagogiken ansvarar med sina team för att småbarnspedagogiken är trygg och följer lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska miljön för småbarnspedagogiken vara utvecklande, hälsosam och trygg, stöda inlärningen och beakta barnets ålder, utveckling och andra förutsättningar. Utflykter av olika slag berikar barnens lärandemiljöer.

Det är viktigt att anteckna utflykter som ordnas av daghemmet och olika lärandemiljöer i den lokala planen för småbarnspedagogik. Läraren inom småbarnspedagogik bedömer med sitt team när det är ändamålsenligt att ordna utflykter inom daghemmet.

En lyckad utflykt i daghemmet börjar alltid med en omsorgsfull utflyktsplanering. Utflyktsplanen ska göras i god tid och kräver ett godkännande av daghemmets föreståndare som har helhetsansvar för daghemmets säkerhet. De regler som upprättats av småbarnspedagogikens arrangörer ska beaktas i utflyktsplaneringen.

Planera endast utflykter som alla barn i gruppen kan delta i oberoende av utvecklingsnivå och hälsa, ifall det inte överenskommits om att utflykten endast berör en del av barngruppen. 

Anteckna åtminstone följande saker i utflyktsplanen:

 • Barnen som deltar i utflykten och kontaktuppgifter till deras vårdnadshavare
 • Fotografier på barnen för det fall att ett barn försvinner
 • Småbarnspedagogisk personal som deltar i utflykten samt deras ansvarsområden och uppgifter
 • Andra vuxna som deltar, t.ex. vårdnadshavare
 • Utflyktsplatsen och möjliga faror som hör därtill (bedömning av faror)
 • Stöd för barn som behöver särskilt stöd under utflykten
 • Medicinering som kan behövas på utflykten
 • Hur man förflyttar sig till utflyktsplatsen och tillbaka
 • Utrustning som behövs på utflykten
 • Möjliga måltider och att ordna dem under utflykten
 • Hur och när man informerar vårdnadshavarna om utflykten
 • Kostnader för utflykten och hur de täcks
 • Anvisningar om hur man ska agera om ett barn blir sjukt under utflykten
 • Anvisningar om hur man ska agera om ett barn försvinner på utflyktsplatsen

På utflykten ska alltid finnas den mängd personer som arbetar med uppgifter inom fostran, undervisning och omsorg i relation till antal barn som föreskrivits i förordningen om småbarnspedagogik. På utflykterna ska det finnas minst två vuxna som arbetar med fostran, undervisning och omsorg. Daghemmets föreståndare bedömer hur mycket personal som behövs för att säkerställa tryggheten på utflykten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik.

När man gör bedömningen ska man komma ihåg att risken för olyckor och försvinnande av barn ökar på utflykter. Flytta resan till ett senare tillfälle om det inte finns tillräckligt med vuxna. Det är möjligt att ta med barnens vårdnadshavare som hjälp med på utflykten, men de har inget juridiskt ansvar för barnen. Det är viktigt att åtminstone en av de vuxna som deltar i utflykten har färdigheter inom första hjälpen.

Innan du fattar beslut om kommande utflyktsplatser ska utflyktsplatsens faror bedömas med omsorg. Fundera noggrant över vilka riskfaktorer som kan finnas när man reser till och är på utflyktsplatsen och hur du kan eliminera eller åtminstone minimera riskfaktorerna på förhand. Var vid behov i kontakt med utflyktsplatsen och fråga vilka säkerhetsaspekter som särskilt ska beaktas.

Besök och bekanta dig med utflyktsplatsen innan utflykten om möjligt. På detta sätt kan du redan i planeringsskedet beakta alla riskfaktorer som anknyter till utflykten och andra aspekter som är viktiga för att utflykten ska lyckas. Välj en utflyktsplats som är bekant från förr och som har upplevts vara trygg och bra.

Fundera hurdan utflykt är säker för den egna gruppen i planeringsskedet för utflykten. Antalet barn och vuxna, barnens ålder och barnens personliga egenskaper påverkar valet av en passande utflyktsplats.

Om det finns barn som behöver särskilt stöd i gruppen ska man säkerställa att de får den hjälp de behöver också under utflykten. Utred om en möjlig sjukdom hos barnet kräver särskilda åtgärder under utflykten och hur de sköts.

Planera omsorgsfullt hur man tryggast och enklast kan ta sig till utflyktsplatsen. Försäkra först av din egen chef om det är möjligt att använda betald transport ifall utflyktsplatsen kräver en beställd buss.

Det rekommenderas inte att personalens och vårdarnas egna bilar används för transporter i anslutning till daghemmens utflykter, eftersom det medför risker.

Om läraren trots OAJ:s rekommendation agerar som chaufför, ersätter den skyldiga partens trafikförsäkring personskador som orsakats vid trafikskada samt egendomsskador och personskador som orsakats utomstående, ifall en trafikolycka sker.

Trafikförsäkringen täcker dock inte alla skadestånd. Om en lärare transporterar ett barn och orsakar en personskada har barnets vårdnadshavare alltid möjlighet att väcka en skadeståndstalan mot läraren.

Arrangören av småbarnsfostran svarar för småbarnspedagogikens kostnader. Föräldrar kan inte förpliktas till att delta i de särskilda kostnader som föranleds av utflyktens ordnande utöver de avgifter som erläggs för småbarnspedagogiken.

Daghemmets utflykter och evenemang som ordnas i daghemmet kan däremot stödjas genom medel som samlas gemensamt av vårdnadshavare. Medlen kan inte riktas enbart till vårdnadshavarens eget barn vid insamlandet. Insamlingen av medel ska vara frivillig för vårdnadshavarna. Varje barn ska ha rätt till att delta i aktiviteter som ordnas av daghemmet oberoende av om barnets vårdnadshavare deltagit i medelinsamlingen.

Enligt lagen om penninginsamling behövs tillstånd till penninginsamling inte för penninginsamlingar som genomförs av daghemsgrupper. Medelinsamling kan exempelvis utföras av daghemmets föräldraförening. Mer information om bestämmelser angående penninginsamlingar finns till exempel på polisförvaltningens webbplats.

Ansök om tillstånd for lotteri eller penninginsamling

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs det om vårdnadshavarnas deltagande i småbarnspedagogikens verksamhet. Lagen förpliktar också att under planeringen och genomförandet av småbarnspedagogiken reda ut och beakta barnets åsikter och önskemål på det sätt som barnets ålder och utvecklingsnivå förutsätter. Det är bra om barnens vårdnadshavare deltar i planeringen av utflykter som ordnas av daghemmet och att barnens åsikter reds ut.

Då man har beslutat om utflykten och utflyktsplatsen ska man informera vårdnadshavarna i god tid om utflykten. Fråga dem i god tid ifall ni önskar att några vårdnadshavare hjälper till på utflykten. Det är viktigt att informera vårdnadshavarna om att de inte har juridiskt ansvar för barnen under utflykten. Informera vårdnadshavarna åtminstone om följande saker:

 • Lov om att delta i utflykten
 • Tidpunkt för utflykten och utflyktsplats
 • Passlig klädsel för utflykten
 • Saker angående t.ex. barnets hälsotillstånd som behöver beaktas på utflykten

Barnen är på daghemmets ansvar under hela utflykten. Vuxna som ansvarar för gruppen ska på förhand komma överens om hur övervakningen under utflykten ordnas, t.ex. räkning av antal barn under utflykten och barnens plötsliga WC-besök mitt under utflykten.

På utflykterna är det bra om barnen har reflexvästar på sig, eftersom de hjälper personalen med övervakningen och även utomstående att känna igen gruppen som en helhet. Det kan vara bra att skriva dagvårdsenhetens namn och telefonnummer på reflexvästarna.

Med på utflykten tar man förutom nödvändig utrustning också första hjälpen redskap och möjliga mediciner som barnen kan behöva.

Trots att en utflykt planeras omsorgsfullt kan det hända att ett barn försvinner på utflykten. Före utflykten lönar det sig att planera hur personalen ska agera på utflykten om ett barn försvinner. Det är bra att ha ett fotografi av varje barn som deltar på utflykten ifall ett barn försvinner. En sökplan angående utflykten ska genomgås och övas tillsammans med daghemmets personal.

Se även Utbildningsstyrelsens anvisning om säker organisering inom småbarnspedagogiken samt handboken Säkerhetsplanering för dagvården (Saarsalmi, 2008).

Ledning och organisering av säkerheten inom småbarnspedagogikenTurvallisuussuunnittelu (fi)