Vårdnadshavaren bär det främsta ansvaret för barnets hälsa. Lärarna i daghem och skolor stöder föräldrarna.

Läkemedelsbehandling

Om ett barn behöver läkemedelsbehandling ska vårdnadshavarna kontakta dagvårds- eller undervisningsanordnaren i god tid innan dagis eller skolan börjar. Det här för att bland annat gå genom vilket stöd som barnet behöver för få medicin och må bra.

Arbetsgivaren bör utbilda hela personalen så att arbetstagarna har tillräckliga första hjälpen-kunskaper samt kunskap och förståelse om dagis- och skolbarnens sjukdomar. Det är skäl att komma ihåg att hälsouppgifter är sekretessbelagda uppgifter.

Läkemedelsbehandling för barn inom småbarnspedagogiken

En lärare inom småbarnspedagogik har ingen skyldighet att ge regelbunden läkemedelsbehandling åt ett barn. Rekommendationen är att yrkesutbildade personer inom hälsovården genomför läkemedelsbehandling. I praktiken innebär det här att inom småbarnspedagogiken är det närvårdare som ansvarar för barnets läkemedelsbehandling.

Lärare inom småbarnspedagogik och annan daghemspersonal kan själva ge samtyckte till att delta i barnets läkemedelsbehandling. Det här förutsätter att personen blir insatt och får anvisningar i situationen och bekantar sig med läkemedelsbehandlingen.

Läkemedelsbehandling för barn i grundskolan

Inom den grundläggande utbildningen är det främst skolhälsovården som ansvarar för hälsa och medicinering. Skolhälsovården stöder barnets hälsa tillsammans med andra inom elevvården.

Skolans undervisningspersonal kan själva ge samtyckte till att delta i barnets läkemedelsbehandling. Läraren kan dock inte åläggas att exempelvis ge medicinering.


Tobakslagen – rektorns och lärarnas skyldigheter

Syftet med tobakslagen är att användningen av tobaksprodukter ska upphöra och att unga mänskor inte börjar röka.

Att inneha och använda tobaksprodukter är förbjudet för den som ännu inte har fyllt 18 år. Det är skäl att också skriva in det här i skolornas och läroanstalternas ordningsregler. Det är också bra att komma överens om gemensamma spelregler för hur man ingriper i saken. Här kan man också samarbeta med skolpolisen.

Tobaksförbud i läroanstalter gäller alla; elever, studerande, personalen och besökare. Lagen ålägger utbildningsanordnarna att sätta upp anslag som informerar om rökförbud.

Så här ingriper du i tobaksrökning

Tobakslagen ålägger lärare och rektorer att ingripa i tobaksrökning på skolområdet. I första hand är det elevvårdens åtgärder eller disciplinära åtgärder som används.

Man kan inte ingripa i rökning som sker på vägen till eller från skolan och läroanstalten eftersom skolvägen är egen tid som inte hör till skolverksamheten.

Dela