KORONA-nettipääkuva-SV-UUS-1170x536px.jpg

Corona

Coronaviruset väcker oro och bekymmer också bland OAJ-medlemmarna. På den här sidan samlar vi frågor och svar om corona och utbildningssektorn.

Undervisningen i coronatider

Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsen informerar och ger anvisningar till både lärare och utbildningsanordnare.

Ministeriets sidor 

Utbildningsstyrelsens sidor

Säkerhet framför allt!

Institutet för välfärd och hälsa THL informerar om det aktuella läget och Arbetarskyddscentralen ger anvisningar för hur smittspridningen ska förhindras på arbetsplatserna.

THL om coronaviruset

Arbetarskyddscentralen

Prioritera lärarnas arbetssäkerhet

OAJ fokuserar under coronaepidemin på att stödja lärarna och förbättra välbefinnande i arbetet. Vi kräver att regeringen gör sitt yttersta för att lärarnas arbete ska vara tryggt och säkert. Arbetet i skolor, daghem och läroanstalter är en nödvändighet inte bara med tanke på samhällsfunktionerna utan också för att minimera ytterligare kunskapstapp.

Läs mera

OAJ svarar på medlemmarnas frågor

OAJ:s checklista till arbetarskyddsfullmäktigena för att säkerställa vissa åtgärder på arbetsplatserna. Listan har uppdaterats i augusti 2022.

1. Coronagrupp

Anordnaren av undervisning eller småbarnspedagogik bör ha en grupp inom arbetarskyddsorganisationen som ansvarar för att förhindra spridningen av coronasmitta i skolor och daghem.

2. Riskgrupper

Arbetsgivaren ska kartlägga om det finns anställda i daghem och skolor som hör till riskgrupperna.

Institutet för Hälsa och välfärd har definierat riskgrupperna.

THL definierade i början av år 2022 att också gravida hör till en riskgrupp. Situationen och arbetsuppgifterna för en gravid lärare bör utredas ur ett arbetarskyddsperspektiv. Vid behov kan arbetsuppgifterna ändras för att förhindra exponering. Om det inte är möjligt att ändra uppgifterna kan arbetstagaren begära ett utlåtande i frågan från företagshälsovården och ansöka om särskild moderskapspenning från Fpa.  

Arbetsgivaren bör i samarbete med företagshälsovården utarbeta anvisningar för hur man går till väga med anställda som hör till riskgrupper.

3. Handhygien

Arbetarskyddsfullmäktige ska informeras om hur man ombesörjer handhygienen i skolor och daghem i enlighet med myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

4. Skydd

Skol- och daghemspersonal har rätt att om de så önskar bära nödvändig skyddsutrustning, till exempel skyddsmask och handskar. Arbetsgivaren kan också förutsätta att nödvändiga skydd används om det är motiverat till exempel på grund av en regionalt accelererande epidemi och om det inte finns något hälsohinder för användningen. I detta fall är det arbetsgivarens skyldighet att införskaffa skyddsutrustning.

5. Avstånd

Arbetsgivaren anvisar vid behov om trygga avstånd och begräsningar i användningen av utrymmen i enlighet med riksomfattande och/eller regionala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

6. Psykosocial belastning

Arbetsgivaren bör se till att chefer och personalen får tillräckligt med stöd i den psykosocialt betungande situationen.

7. Coronaspridning

Anordnarna av undervisning eller småbarnspedagogik bör anvisa skolor och daghem hur man ska gå till väga om coronasmitta misstänks eller konstateras.

9. Städning

Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräcklig städpersonal i skolorna och daghemmen.

Enligt Statsrådets beslut återgick man i maj 2020 till närundervisning i den grundläggande utbildningen. De lokala myndigheterna beslutar vid behov om distansundervisning.  

OAJ poängterar starkt att skolvardagen måste vara så trygg som möjligt och att riskgrupperna ska beaktas.

» Anvisningar för arbetstagare då grundskolan öppnar (OAJ har utarbetat tillsammans med centrala aktörer, än så länge endast på finska)

Myndigheternas anvisningar

 

» FSL:s sidor

Enligt statsrådets beslut återgick man den 14 maj 2020 till normal lagstadgad småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Då beredskapslagen inte längre tillämpas, kan kommunerna inte mera begränsa anordnandet av småbarnspedagogik eller grundläggande utbildning, utan dessa ska ordnas i vanlig ordning. Myndigheterna har dock gett anvisningar för hur man tryggt ska ordna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

OAJ kräver och påverkar i syfte att småbarnspedagogiken kommer igång så tryggt som möjligt och att riskgrupperna beaktas.

» Läs vår nyhet.

Bekanta dig med myndigheternas anvisningar
Jag arbetar som föreståndare för en kommunal enhet inom småbarnspedagogik. Vi har instruerats att hålla telefonen öppen också under veckosluten och vara tillgängliga. Det har inte varit tal om någon ersättning. Jag förstår behovet av det här i dessa besvärliga tider, men är det rätt att förplikta arbetstagarna att ständigt vara tillgängliga utan avtalad ersättning?

Arbetsgivaren kan inte ålägga daghemsföreståndare att ständigt vara anträffbara. Även om föreståndaren är tjänsteinnehavare, utförs arbetsuppgifterna endast under den ordinarie arbetstiden, om det inte har avtalats om övertidsarbete.

Daghemsföreståndaren kan förordnas att vara i beredskap. Beredskap innebär att arbetstagaren under en avtalad tid ska kunna nås och vara beredd att inleda arbetsuppgifter inom en avtalad tid. Om beredskapen är nödvändig på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl, har daghemsföreståndaren i egenskap av tjänsteinnehavare inte rätt att neka till beredskap.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda hur mycket beredskap som finns och att beakta belastningen på grund av beredskapen. Ingen kan alltså förordnas att ständigt vara i beredskap.

Arbetsgivaren kan inte förplikta till beredskap utan ersättning. Om det inte har avtalats om beredskapsersättning, lönar det sig att kontakta den lokala förtroendemannen.

Arbetstagaren får inte förordnas till beredskap under sin lediga tid per vecka utan arbetstagarens samtycke.

De här kriterierna ska uppfyllas i händelse av beredskap:

 • en oavbruten ledig tid på 35 timmar ska om möjligt ges i samband med söndagen,
  till daghemsföreståndare ska under de 24 timmar som följer efter varje arbetsskift ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar.
 • Beredskapsersättningens belopp, grunderna för hur ersättningen fastställs samt villkoren för beredskapen ska vara kända på förhand när man kommer överens om beredskapen.

När man avtalar om beredskap ska man beakta följande anvisningar:

 • Först ska man avtala om arbetstagarens beredskap, därtill hörande anvisningar och ersättning för beredskap i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet.
 • Därefter avtalas om till vilka klockslag arbetstagaren kan nås utanför sin ordinarie arbetstid, till exempel för telefonsamtal med arbetstagare eller kunder.

  Om det i en viss situation behövs kontinuerlig jour, ska arbetsgivaren avtala med flera arbetstagare om att sköta beredskapen turvis, så att beredskapen inte belastar en enskild arbetstagare för mycket och arbetstagaren ges tillräckligt med ledig tid både vardagar och veckoslut.

Om det under beredskapen kommer telefonsamtal, anses det som övertidsarbete som ska ersättas, eftersom arbetstagaren under samtalen arbetar utanför sin ordinarie arbetstid och inte är i beredskap. Också till exempel läsning av e-post, sms eller att lyssna på telefonmeddelanden betraktas som utförande av arbete.

Beredskapen kan placeras under dygnsvilan. Om dygnsvilan och beredskapen överlappar varandra och arbetstagaren kontaktas under dygnsvilan, avbryter arbetet dygnsvilan. Då ska arbetstagaren ersättas för den uteblivna vilotiden.

Den vilotid som ersätts är den vilotid som inte har fåtts på grund av olika kontakter och arbete med anledning av dessa. Ersättande vilotid ska ges under en tid då arbetstagaren inte är bunden till beredskap.

Statsrådet rekommenderar att sociala kontakter minimeras. Som daghemsföreståndare har jag rätt arbeta på distans och ett avtal har ingåtts om det här, och jag upplever att mitt arbete under denna undantagsperiod kan utföras på distans. Staden har dock bestämt att daghemsföreståndare ska vara på arbetsplatsen och utföra sitt arbete. Varför?

Statsrådet har fastställt att personalen inom småbarnspedagogiken hör till de branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Med detta avses bland annat att småbarnspedagogiken har en stor betydelse för samhällets funktion. Att höra till kritiska yrkesbranscher innebär i detta sammanhang inte att höra till en riskgrupp.

Till arbetsgivarens rätt att leda arbetet hör att bestämma om platsen där arbetet utförs. Det finns alltså ingen subjektiv rätt till distansarbete, utan man ska avtala med arbetsgivaren om att utföra det. Även om du har ett tidigare avtal om distansarbete, kan arbetsgivaren i denna situation bestämma att du ska utföra ditt arbete på arbetsplatsen.

På grund av en ovanlig situation kan arbetsgivaren anse att föreståndarens närvaro stödjer personalen inom småbarnspedagogiken, stärker hela arbetsgemenskapens kollegialitet samt vid behov gör det möjligt att snabbt reagera på överraskande situationer och eventuella anvisningar från myndigheterna.

Jag är lärare inom småbarnspedagogik och jag har ett barn i skolåldern som hör till en riskgrupp. Hur ska jag kunna skydda mitt barn från coronasmittan om jag åläggs att arbeta i närkontakt?

I den här oerhört svåra situationen är ändå de enda lagliga alternativen att vända sig till arbetsgivaren och anhålla om att få övergå till distansarbete eller att bli borta från arbetet utan lön.

Diskutera gärna med arbetsgivaren om din oro över ditt barns hälsa och fråga om det finns möjlighet att distansarbeta. Om det inte är möjligt kan arbetsgivaren ålägga läraren inom småbarnspedagogik att komma på jobb.

Arbetsavtalslagen möjliggör frånvaro från jobb av tvingande familjeskäl. Då är frånvaron oavlönad. Arbetsgivaren ska meddela arbetsgivaren om frånvaron och om orsakerna till frånvaron så snabbt som möjligt. På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lägga fram en utredning om grunden för frånvaron.

Hur skyddas personalen inom småbarnspedagogiken på arbetsplatsen? Får man skyddsutrustning?

Det lönar sig absolut för personalen inom småbarnspedagogik att begära att arbetsgivaren ordnar med tillräcklig skyddsutrustning under coronaepidemin.

Försiktighet måste iakttas beträffande personalen inom småbarnspedagogik. Arbetsgivaren ansvarar för lärarnas säkerhet under arbetsdagen även under en exceptionell epidemi.

I situationen med coronavirus är den primära åtgärden för att förhindra att arbetstagare utsätts att undvika personkontakter. Arbetsgivaren ska med hänsyn till arbetstagarnas hälsa bedöma om det är nödvändigt att vara på arbetsplatsen.

Ett sätt att undvika kontakter är att arbeta på distans, och om detta inte är möjligt ska arbetsförhållandena på arbetsplatsen arrangeras så att risken att utsättas minimeras.

Sådana åtgärder kan bland annat vara effektiverad städning, hygienanvisningar till arbetstagarna, användning av skyddsväggar för att förhindra droppsmitta, anvisningar till arbetstagarna för att undvika utsättning för corona och anvisningar för situationer med misstanke om sjukdom eller exponering samt olika arbetsskiftsarrangemang.

En åtgärd som rekommenderas är även det att man inte i onödan samlas i pausrummen på arbetsplatsen.

Om smittorisken i arbetet är väsentligt förhöjd, till exempel i arbete med konstant personkontakt, ska personskydd såsom andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon och vid behov skyddsdräkter användas. Man ska kontinuerligt se till att personskydden underhålls, rengörs och byts ut.

Källa: Arbetarskyddsmyndigheten

Tala med din chef om du är orolig över arbetssäkerheten. Du kan också vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.

Även om det är färre barn på plats, borde grupperna ändå inte slås ihop, eftersom regeringens mål är att minska närkontakterna för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Ju mindre grupp desto färre kontakter.

Hur ska vi försäkra oss om att vi lärare inom småbarnspedagogik inte insjuknar i corona eller sprider det på arbetsplatsen? Arbetar OAJ för att få oss coronavirustestade?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har friska och trygga arbetsförhållanden. Företagshälsovårdens uppgift är att ge anvisningar om hur man förhindrar smittspridning på arbetsplatsen. 

Regeringen har beslutat att öka kapaciteten för coronavirustest. Enligt OAJ är det viktigt att också lärare inom småbarnspedagogik skulle testas för corona. 

Jag är lärare inom småbarnspedagogik. Om jag får symptom som överensstämmer med coronasmittan, ska jag då vara två veckor i karantän eller ska jag komma på jobb efter några dagar när jag känner mig tillräckligt kry, trots att jag ännu kan vara smittbärare?

Rekommendationen är att man stannar hemma också om man bara är lite sjuk nu under coronaepidemin. Arbetsgivaren och företagshälsovården ger närmare direktiv om hur man ska gå tillväga vid sjukdomsfall och eventuell karantän.

Jag är lärare i småbarnspedagogik på ett privat daghem och min arbetsgivare planerar att permittera mig. Vad ska jag göra?

Coronaviruset påverkar för närvarande i hög grad de privata daghemmens verksamhet. Många arbetsgivare har redan inlett lagstadgade samarbetsförhandlingar i syfte att permittera.

Med permittering avses en situation där utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts antingen tills vidare eller för viss tid, men anställningen upphör inte. Permittering ska ha en grund som avses i arbetsavtalslagen. Permittering är alltid en tillfällig åtgärd.

Gå inte med på "frivillig" permittering

Ibland försöker arbetsgivaren undvika det trista beslutet att permittera och försöker istället få arbetstagaren att ge upp sina rättigheter till förmån för arbetsgivaren. Det här är oetiskt.

Arbetsgivaren kan till exempel tala om "frivillig" permittering " eller annat motsvarande. Lagen känner inte till sådana här begrepp, utan det är då frågan om oavlönad tjänstledighet eller arbetsledighet som arbetgivaren försöker arbetstagaren att gå med på.

Gå inte med på att lönen avbryts utan permittering, för då kan du förlora rätten till lön eller arbetslöshetsersättning.

En företrädare för lärarna inom småbarnspedagogik vid permitteringsförhandlingar

Om de lärare i daghemmet som hör till OAJ inte har valt en förtroendeman som företräder dem i enlighet med lagen om samarbete i företag, kan de välja en samarbetsrepresentant för den permitteringsförhandling som arbetsgivaren meddelar. Lärarnas samarbetsrepresentant företräder dem vid permitteringsförhandlingarna och får rådgivning och handledning från OAJ.

Arbetsgivarna vill vanligen framskrida i förhandlingarna och fatta beslut snabbt, men det finns ingen orsak att gå med på onödig brådska.

Det är viktigt att samarbetsrepresentanterna lyssnar noggrant på vad arbetsgivaren föreslår och gör anteckningar. Be om mer information om något är oklart. Det lönar sig inte att acceptera något som ni inte är säkra på.

Därför är det viktigt att företrädarna för personalen genast i början av förhandlingarna kräver att arbetsgivaren för protokoll över förhandlingarna. Vid samarbetsförhandlingarna är det skäl att be att alla avvikande åsikter och synpunkter antecknas i förhandlingsprotokollet.

Anmäl dig som samarbetsrepresentant/kontaktperson för arbetsplatsen

Arbetsplatsens samarbetsrepresentant kan meddela sina kontaktuppgifter till OAJ. Representanterna får närmare uppgifter om permitteringsläget i privata daghem av arbetsmarknadsombusman Timo Mäki eller av OAJ:s jurist. Kontakta: timo.maki@oaj.fi.

Läs också punkten Corona och permitteringar i privata sektorn.

 

I Uleåborg har arbetstagare och föräldrarna fått anvisningar om att lindrigt förkylda barn får vara på dagis under coronaepidemin. Vad anser OAJ?

OAJ säger att kommunen bör agera i enlighet med regeringens riktlinjer. Sociala kontakter ska undvikas så långt som möjligt. 

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att trygga en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren bör i varje daghem utvärdera faror och hurdana eventuella säkerhetsrisker det medför ifall lindrigt förkylda barn är på dagis.

Arbetsgivaren är också skyldig att beakta att en del av personalen kan höra till en riskgrupp. 

Det skulle vara viktigt att begära att stadens arbetarskyddsfullmäktige utreder saken och kommunens anvisningar. Vid behov kan man även kontakta regionförvaltningsverket.

Kan kommunen flytta fastställda vintersemestrar på grund av coronavirusepidemin?

Enligt kollektivavtalsbestämmelserna och semesterlagstiftningen är det inte möjligt att flytta eller annullera fastställd semester på grund av dylik orsak. Semester kan flyttas bara i fall av arbetsoförmåga. Vintersemester ska ges före 30.4 i enlighet med den fastställda semesterlistan.

Läs mera under Corona och semester


När måste arbetsgivaren senast meddela om tidpunkten för sommarsemestern?

Arbetsgivaren ska höra arbetstagaren innan beslut om semestertidpunkten. När arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern, ska den anställda underrättas om tidpunkten senast en månad innan semestern börjar och endast i undantagsfall senast två veckor innan semestern eller del av den börjar. Den ovillkorliga huvudregeln är alltid att man meddelar en månad innan. Om till exempel semestern infaller i början av maj, måste tidpunkten meddelas senast före slutet av mars.

Sommarsemestern ska vara sammanhängande ifall man inte avtalar om annat. Om det med tanke på att arbetet ska hållas igång är nödvändigt, kan arbetsgivaren besluta att den del av sommarsemestern som överstiger 10 semesterdagar tas ut vid en annan tidpunkt under semesterperioden i en eller flera delar. Arbetsgivarens ensidiga rätt att dela in semestern kan endast komma på fråga i undantagsfall.

Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra redan fastställd semester. Arbetstagaren är aldrig tvungen att avbryta sin semester. Undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin påverkar inte meddelande om eller fastställandet av semestern.

Läs mera under Corona och semester


Kan arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendeman skicka hem en arbetstagare som har förkylningssymtom? 

Anvisningen under coronavirussituationen är att en person med symtom inte får gå till arbetet, även om symtomen är lindriga.

En arbetarskyddsfullmäktig kan skicka hem en medarbetare med förkylningssymtom under vissa förutsättningar.  Enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet har arbetarskyddsfullmäktigen rätt att avbryta ett arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara. Det kan vara frågan om en sådan situation ifall symtomen tydligt tyder på corona och om en person arbetar i kontakt med andra medarbetare.

Arbetarskyddsfullmäktigen ska meddela arbetsgivaren att arbetet avbryts. Personen som insjuknat ska uppmanas att lämna arbetsplatsen och kontakta företagshälsovården eller den offentliga hälsovården. Om man misstänker coronavirussmitta ska man inte ta sig direkt till mottagningen. 

En förtroendeman har inte motsvarande lagstadgad rätt att avbryta arbetet men förtroendemannen, så som även övriga anställda på arbetsplatsen, kan uppmana personen som insjuknat att åka hem.

Jag är oroad över flera städers linje att börja stänga daghem och slå ihop dessa till större grupper. Min arbetsgivare stängde vår enhet för småbarnspedagogik och flyttade oss till ett annat hus. Nu är det 13 barn under tre år och sex vuxna i samma grupp. Uppfyller arbetsgivaren sin förpliktelse att ta hand om sina anställdas hälsa?

Det är till allas fördel att det under epidemin finns så få barn i dagvård som möjligt. Därför ska också arbetsgivarna se till att barngrupperna förblir så små som möjligt. I den här situationen finns det alltså inga skäl som berättigar att grupper slås ihop.

Risken för coronavirussmitta minskas genom att hålla antalet sociala kontakter så lågt som möjligt, vilket sker då barnen och de vuxna i grupperna inte byts ut vid ändrade situationer. Detta skyddar dagvårdspersonalen, barnen och deras vårdnadshavare mot smittor samt säkerställer att de personer som arbetar inom kritiska branscher med tanke på samhället kan fortsätta arbeta och att alltför många av dessa personer inte insjuknar samtidigt.

OAJ anser som viktigt att kommuner eller övriga dagvårdsproducenter inte börjar slå ihop enheter eller grupper i det rådande läget. Vi har framfört vår ställning och vi hoppas på att meddelandet når fram till alla arbetsgivare så snabbt som möjligt.

Vi har haft kontakt med beslutsfattarna och vi hoppas att regeringen ger så tydliga linjer gällande sammanslagning av grupper inom småbarnspedagogiken att dessa inte kan tolkas på egna sätt i kommunerna.

Undervisningsministeriet har anvisat att man ska undvika större grupper än vanligt inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och i skolor; till exempel sammanslagning av grupper.

Lärare inom hälsobranschen vid yrkeshögskolor kan förordnas till vårdarbete när beredskapslagen är i kraft. Då sjunker deras lön. Vem kompenserar detta? Kommer yrkeshögskolorna att delta i kompensationen? Vem lär de studerande?

När beredskapslagen är i kraft, kan arbets- och näringsbyrån meddela ett arbetsförordnande till personer som omfattas av arbetsplikten. Meddelande av arbetsförordnande förutsätter inte samtycke av den arbetspliktige. Det är fråga om en plikt för vars uppsåtliga eller oaktsamma försummelse det har föreskrivits en straffrättslig påföljd.

Arbetsförordnandet utfärdas för högst två veckor och kan förnyas en gång. Om läraren får ett arbetsförordnande, står läraren i anställningsförhållande till den arbetsgivare under vars ledning och tillsyn arbets- och näringsbyrån förordnar honom eller henne.

Anställningsvillkoren, såsom lön och arbetstid, bestäms utifrån det arbete som utförs. Om en lärare som omfattas av arbetsplikten förordnas till arbetspliktsarbete under ett avlönat sommaravbrott eller en ledighetsperiod, har läraren utöver lärarens lön även rätt till lön enligt arbetspliktsarbetet.

I ett arbetspliktsförhållande fortsätter det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande utan avbrott som personen var anställd i omedelbart innan arbetsplikten aktiverades.

Yrkeshögskolan har till uppgift att avgöra hur undervisningen och handledningen av de studerande genomförs under lärarens eventuella arbetsplikt.

Bekanta dig med myndigheternas anvisningar

Kan distansundervisning ordnas inom den grundläggande konstundervisningen, i medborgarinstitut och övrigt fritt bildningsarbete?

Ja det kan det. Undervisnings- och kulturministeriet anvisar att den grundläggande konstundervisningen i så stor utsträckning som möjligt ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisningen. 

Också KT anvisar utbildningsanordnarna att om det även i denna exceptionella situation är möjligt att ordna undervisning exempelvis genom distansundervisningsarrangemang, så kan utbildningsanordnaren göra det. 

Måste läraren ingå ett separat distansarbetsavtal? 

Nej det behövs inte. Undervisningsarbetet fortsätter enligt normala arbetstider och med vanlig lön.

Varifrån får en timlärare i arbetsavtalsförhållande ersättning för förlorade inkomster då en del medborgarinstitut har avbrutit timundervsiningen? Och hur är det med timlärarnas löner i den grundläggande konstundervisningen?

Arbetsgivaren borde i första hand erbjuda timlärarna möjlighet att ge distansundervisning och då skulle lärarna behålla sina undervisningstimmar och få lön.

Om det här inte är möjligt på grund av till exempel kursinnehållet och arbetet inte kan utföras, har en arbetstagare i arbetsavtalsförhållande rätt till lön för högst 14 dagar. Efter det här har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön.

Om din timundervisning upphör helt och hållet ska du genast när de första timmarna har inhiberats anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du ska också begära ett intyg av arbetsgivaren där det framgår att arbetet har förhindrats och intyget ska ges till TE-byrån. Närmare information får du från Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du redan tidigare har fått jämkad arbetslöshetsdagpenning, ska du följa A-kassans anvisningar.

Vad innebär permittering?

Med permittering avses en situation där arbetet och löneutbetalningen avbryts tillfälligt, men där anställningen fortfarande är i kraft. I OAJ:s arbetslivsguide på nätet finns diger information om permitteringar; bland annat om grunderna för permittering, permitteringsförfarande och om arbetstagarnas rättigheter vid permittering.

» Arbetslivsguiden: Permitteringar


Temporära permitteringsbestämmelser inom privatsektorn

Ändringarna i arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag är i kraft 1 april–31 december 2020.  Syftet är att privata arbetsgivare snabbare än för närvarande ska kunna anpassa sin verksamhet i ett läge där coronavirusepidemin lett till en plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på produkter och tjänster.

Arbetsgivare med färre än 20 anställda är inte skyldiga att följa lagen om samarbete.

 

Permitteringsförfarandet 1.4.2020–31.12.2020 kan genomföras i privata sektorn:

Det ska alltid finnas en grund för permittering i enlighet med arbetsavtalslagen

Med permittering avses en situation där utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts antingen tills vidare eller för viss tid, men där anställningen fortfarande är i kraft. 

Det ska fortfarande finnas en grund för permittering enligt vad som avses i arbetsavtalslagen. Arbetet måste alltså minska väsentligt och varaktigt vid en tills vidare gällande permittering.

Vid permittering för viss tid ska arbetet tillfälligt minska för högst 90 dagar.

Permitteringsförfarande medan undantagslagarna är i kraft
 • Minimiförhandlingstiden enligt samarbetslagen för företag är 5 dagar.
 • Samarbetslagen är skyldig att iakttas endast av de arbetsgivare som har minst 20 anställda. Om arbetsgivaren har färre än 20 anställda, ska arbetstagarna ges en förhandsutredning i ärendet och höras innan beslutet om permittering fattas.
 • När undantagslagarna är i kraft gäller permitteringsrätten också visstidsanställda
 • I en permitteringssituation har visstidsanställda rätt till utkomstskydd för arbetslösa samt rätt att häva arbetsavtalet trots att det är tidsbundet.
 

Tid för meddelande om permittering medan undantagslagarna är i kraft

Efter beslut om permittering ska arbetsgivaren personligen ge arbetstagaren meddelande om permittering.

Tiden för meddelande om permittering enligt arbetsavtalslagen är 5 dagar under den tid som undantagslagarna är i kraft. Det här gäller privata daghem samt läroanstalter där arbetsgivaren är organiserad i Avainta Arbetsgivarna. I alla andra privata läroanstalter är tiden för meddelande 14 dagar i enlighet med kollektivavtalet. 

Under tid för meddelande får arbetstagaren normal lön.


Jag arbetar i ett privat daghem och arbetsgivaren planerar att permittera. Vad bör jag känna till?

Coronaviruset påverkar för närvarande i hög grad de privata daghemmens verksamhet. En del arbetsgivare har redan inlett lagstadgade samarbetsförhandlingar i syfte att permittera.

Med permittering avses en situation där utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts antingen tills vidare eller för viss tid, men anställningen upphör inte. Permittering är alltid en tillfällig åtgärd. Permittering ska ha en grund som avses i arbetsavtalslagen. 

Gå inte med på "frivillig" permittering

Ibland försöker arbetsgivaren undvika det trista beslutet att permittera och försöker istället få arbetstagaren att ge upp sina rättigheter till förmån för arbetsgivaren. Det här är oetiskt.

Arbetsgivaren kan till exempel tala om "frivillig" permittering " eller annat motsvarande. Lagen känner inte till sådana här begrepp, utan det är då frågan om oavlönad tjänstledighet eller arbetsledighet som arbetsgivaren försöker arbetstagaren att gå med på.

Gå inte med på att lönen avbryts utan permittering, för då kan du förlora rätten till lön eller arbetslöshetsersättning.

En företrädare för lärarna inom småbarnspedagogik vid permitteringsförhandlingar

Om de lärare i daghemmet som hör till OAJ inte har valt en förtroendeman som företräder dem i enlighet med lagen om samarbete i företag, kan de välja en samarbetsrepresentant för den permitteringsförhandling som arbetsgivaren meddelar. Lärarnas samarbetsrepresentant företräder dem vid permitteringsförhandlingarna och får rådgivning och handledning från OAJ.

Arbetsgivarna vill vanligen framskrida i förhandlingarna och fatta beslut snabbt, men det finns ingen orsak att gå med på onödig brådska.

Det är viktigt att samarbetsrepresentanterna lyssnar noggrant på vad arbetsgivaren föreslår och gör anteckningar. Be om mer information om något är oklart. Det lönar sig inte att acceptera något som ni inte är säkra på.

Därför är det viktigt att företrädarna för personalen genast i början av förhandlingarna kräver att arbetsgivaren för protokoll över förhandlingarna. Vid samarbetsförhandlingarna är det skäl att be att alla avvikande åsikter och synpunkter antecknas i förhandlingsprotokollet.

» Arbetslivsguiden: Samarbetsförfarande

Anmäl dig som arbetsplatsens samarbetsrepresentant/kontaktperson

Arbetsplatsens samarbetsrepresentant kan meddela sina kontaktuppgifter till OAJ. Representanterna får närmare uppgifter om permitteringsläget i privata daghem av arbetsmarknadsombudsman Timo Mäki eller av OAJ:s jurist. Kontakta: timo.maki@oaj.fi

Hur ska jag göra ifall jag permitteras?

OAJ:s medlemmar kan vid permittering ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Mera information får du av Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du permitteras ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första permitteringsdagen. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas Arbetslöshetskassa inom två veckor från början av permitteringen.

Om din permittering är kortare än två veckor ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning tidigast den sista permitteringsdagen.

Läs också corona och småbarnspedagogiken om permittering i privata daghem.

Jag blir permitterad på viss tid. Meddelande om permittering har getts men permitteringen har ännu inte börjat. Arbetsgivaren erbjuder mig två veckors visstidsarbete under permitteringstiden. Vad lönar det sig för mig att göra?

Det lönar sig att ta emot arbete som erbjuds för annars kan du gå miste om rätten till arbetslöshetsdagpenning. Permitteringen fortsätter i enlighet med permitteringsmeddelandet efter arbetet på viss tid.

Jag är permitterad och arbetsgivaren erbjuder mig arbete under permitteringen. Vad ska jag göra?

Det lönar sig att ta emot arbete som erbjuds för annars kan du gå miste om rätten till arbetslöshetsdagpenning. Permitteringen fortsätter i enlighet med permitteringsmeddelandet efter arbetet.

Måste jag ta emot upprepade korta arbetsförordnanden under permitteringen och på hur kort varsel måste jag ta emot arbete?  

Det lönar sig att ta emot också kortare arbeten som erbjuds för att behålla rätten till arbetslöshetsdagpenning.

Jag har blivit permitterad för två månader. Mitt i permitteringen erbjuder arbetsgivaren mig deltidsarbete för en månad. Ska jag acceptera deltidsarbete?

Det lönar sig också att ta emot deltidsarbeten för att behålla rätten till arbetslöshetsdagpenning. Beroende på deltidsarbetets mängd kan du eventuellt vara berättigad till jämkad arbetslöshetsdagpenning.

På hur kort varsel måste erbjudet arbete tas emot?

I lagstiftningen anges ingen minimitid men i samarbetsförhandlingarna har man kanske kommit överens om saken. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa bör arbetstagaren vara beredd att ta emot arbete under permittering.

Jag är permitterad från mitt arbetsförhållande på viss tid, men jag har fått ett nytt jobb under permitteringen. Kan jag säga upp mig från det gamla arbetsförhållandet och med vilken uppsägningstid?

Du kan säga upp dig från ditt arbetsförhållande under permitteringen utan uppsägningstid. Den här rätten har man dock inte under de sju sista dagarna under permitteringen, ifall arbetstagaren har känt till permitteringens slutdatum.

Jag har blivit sysselsatt av en annan arbetsgivare under permitteringen. Måste jag ta emot arbete som den permitterande arbetsgivaren erbjuder?

Du är inte skyldig att ta emot erbjudet arbete, utan kan fortsätta hos den nya arbetsgivaren under permitteringstiden. Du kan säga upp det nya arbetsförhållandet med en fem dagars uppsägningstid.

Intjänas semester under permitteringen?

Semester intjänas för de 30 första dagarna under en permitteringsperiod.

Kan jag använda arbetstelefonen under permitteringen?

Man ska avtala med arbetsgivaren om hur man gör med arbetsredskapen under permitteringen.

Hur ska jag göra om arbetsgivaren annullerar permitteringen?

Om du är permitterad tills vidare, ska arbetsgivaren meddela minst sju dagar innan arbetet börjar. Motsvarande tid finns inte vid permittering på bestämd tid, utan du är skyldig att ta emot erbjudet arbete då arbetsgivaren annullerat permitteringen.

Kan arbetsgivaren senarelägga permitteringen med motiveringen att arbetsgivaren behöver mig på jobb under den permitteringstid man först kommit överens om?

Arbetsavtalslagen möjliggör inte en senareläggning, ifall inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer separat överens om saken. Om arbetsgivaren i ett senare skede har behov av att permittera, måste arbetsgivaren på nytt inleda samarbetsförhandlingar om permittering.

Hur påverkar permittering införtjänandet av semester?

Inom privata sektorn (socialservicebranschen) följer man semesterlagen. Vid beräknandet av semesterns längd, beaktas utöver egentliga arbetsdagar också permittering, dock högst 30 arbetsdagar i sänder.

I praktiken innebär det att om permitteringen räcker högst 30 dagar åt gången, påverkar det inte alls införtjänandet av semestern.

Vad innebär permittering?

Med permittering avses en situation där arbetet och löneutbetalningen avbryts tillfälligt, men där anställningen fortfarande är i kraft. I OAJ:s arbetslivsguide på nätet finns diger information om permitteringar; bland annat om grunderna för permittering, permitteringsförfarande och om arbetstagarnas rättigheter vid permittering.

» Arbetslivsguiden: Permitteringar


Var hittar jag information om kommunala permitteringar?

» Arbetslivsguiden: Permitteringar


Hur ska jag göra ifall jag permitteras?

OAJ:s medlemmar kan vid permittering ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Mera information får du av Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du permitteras ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första permitteringsdagen. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas Arbetslöshetskassa inom två veckor från början av permitteringen.

Om din permittering är kortare än två veckor ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning tidigast den sista permitteringsdagen.

Läs också corona och småbarnspedagogiken om permittering i privata daghem.

Hur ska jag göra om arbetsgivaren annullerar permitteringen?

Om du har fått meddelande om permittering som ännu inte har börjat, fortsätter arbetet som vanligt. Om permitteringen har börjat och du är permitterad tills vidare, ska arbetsgivaren meddela om att permitteringen upphör minst sju dagar innan arbetet börjar.

Motsvarande ”förhandsmeddelande” behöver inte ges vid permittering på viss tid. Det lönar sig ändå att komma överens om återgång till arbetet och ta emot det erbjudna arbetet, för annars kan du förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning. Permitteringen upphör då du återvänder till jobbet.

Kan arbetsgivaren senarelägga permitteringen med motiveringen att arbetsgivaren behöver mig på jobb under den permitteringstid man kommit överens om?

I det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet avviker man från lagstiftningen vad gäller möjligheten att flytta permitteringen. Om det under tiden för meddelande om permittering uppstår ett nytt, tillfälligt arbete hos arbetsgivaren, kan arbetsgivaren skjuta upp permitteringen så att den börjar vid en senare tidpunkt än vad som meddelats.

Begynnelsetidpunkten kan på denna grund skjutas upp endast en gång utan nytt meddelande om permittering och högst för så lång tid som det arbete pågår som uppkommit under tiden för meddelandet om permittering.

Om arbetsgivaren i ett senare skede har behov av att permittera, måste arbetsgivaren på nytt inleda samarbetsförhandlingar om permittering och meddelande om permittering minst en månad på förhand.

Jag blir permitterad på viss tid. Meddelande om permittering har getts men permitteringen har ännu inte börjat. Arbetsgivaren erbjuder mig två veckors visstidsarbete under permitteringstiden. Vad lönar det sig för mig att göra?

Det lönar sig att ta emot arbete som erbjuds för annars kan du gå miste om rätten till arbetslöshetsdagpenning. Permitteringen fortsätter i enlighet med permitteringsmeddelandet efter arbetet på viss tid.

Eftersom arbetsgivaren erbjuder arbete under permitteringstiden, kan arbetsgivaren skjuta upp permitteringen så att den börjar vid en senare tidpunkt än vad som meddelats. Begynnelsetidpunkten kan på denna grund skjutas upp endast en gång utan nytt meddelande om permittering och högst för så lång tid som det arbete pågår som uppkommit under tiden för meddelandet om permittering.

Om arbetsgivaren i ett senare skede har behov av att permittera, måste arbetsgivaren på nytt inleda samarbetsförhandlingar om permittering och meddelande om permittering minst en månad på förhand.

Jag är permitterad och arbetsgivaren erbjuder mig arbete under permitteringen. Vad ska jag göra?

Det lönar sig att ta emot arbete som erbjuds för annars kan du gå miste om rätten till arbetslöshetsdagpenning. Permitteringen fortsätter i enlighet med permitteringsmeddelandet efter arbetet.

Måste jag ta emot upprepade korta arbetsförordnanden under permitteringen och på hur kort varsel måste jag ta emot arbete?  

Det lönar sig att ta emot också kortare arbeten som erbjuds för att behålla rätten till arbetslöshetsdagpenning.

Jag är permitterad från min visstidsanställning, men jag har fått ett nytt jobb under permitteringen. Kan jag säga upp mig från det gamla arbetsförhållandet och med vilken uppsägningstid?

Du kan säga upp dig från ditt arbetsförhållande under permitteringen utan uppsägningstid. Den här rätten har man dock inte under de sju sista dagarna under permitteringen, ifall arbetstagaren har känt till permitteringens slutdatum.

Jag har blivit sysselsatt av en annan arbetsgivare under permitteringen. Måste jag ta emot arbete som den permitterande arbetsgivaren erbjuder?

Du är inte skyldig att ta emot erbjudet arbete, utan kan fortsätta hos den nya arbetsgivaren under permitteringstiden.

Om du vill säga upp dig från ditt nya arbete har du fem dagars uppsägningstid. Om ditt nya arbete är ett tjänsteförhållande tillämpas 14 dagars uppsägningstid ifall man inte kommer överens om annat.

Intjänas semester under permitteringen?

Semester intjänas för de 30 första dagarna under en permitteringsperiod.

Kan jag använda arbetstelefonen under permitteringen?

Man ska avtala med arbetsgivaren om hur man gör med arbetsredskapen under permitteringen.

Hur påverkar permittering införtjänandet av semester?

Inom kommunsektorn följer man kollektivavtalet AKTA. Vid beräknandet av semesterns längd, beaktas utöver de egentliga arbetsdagarna också permitteringsdagar under högst 30 kalenderdagar åt gången.

I praktiken innebär det att om permitteringen räcker högst 30 dagar åt gången, påverkar det inte alls införtjänandet av semestern.

Får jag lön om arbetsplatsen stängs på grund av smittsam sjukdom?

Om din arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom, bör arbetsgivaren i första hand erbjuda möjlighet att du ska kunna distansundervisa och därmed behålla både undervisningstimmar och lön.  

Om det här inte är möjligt på grund av till exempel kursinnehållet och arbetet upphör, har arbetstagare i arbetsavtalsförhållande rätt till lön för högst 14 dagar enligt arbetsavtalslagen . Efter det här har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön.

Bestämmelsen i arbetsavtalslagen gäller inte de som är anställda i tjänsteförhållande. Om arbetsplatsen stängs för anställda i tjänsteförhållande och det inte är möjligt att distansarbeta, så fortsätter lönen som normalt. I lagen om kommunala tjänsteinnehavare har löneutbetalningen inte begränsats till 14 dagar.

Om det ännu inte efter 14 dagar finns möjlighet att arbeta, ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas Arbetslöshetskassa.Du ska också anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). 

Måste jag anhålla om ledigt eller semester om min arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom?

Det lönar sig inte att ansöka om ledighet för då går möjligheten till inkomstrelaterad dagpenning förlorad.

Arbetsgivaren har fastställt tidpunkten för min semester. Kan arbetsgivaren skjuta upp tidpunkten för semestern?

Regeln är att arbetsgivaren är bunden till den tidpunkt för semestern som arbetsgivaren uppgett eller avtalat om.

Om arbetsgivaren dock flyttar tidpunkten för semestern i en exceptionell situation med åberopande av semesterlagen, ska arbetsgivaren ersätta all den skada som arbetstagaren orsakas av att semestern flyttas. Sådana skador som ersätts kan vara till exempel ersättningar som föranleds av att semesterresan ställs in, hotell- och stughyror eller resebiljetter.

Min arbetsgivare har bestämt att de gamla semestrarna ska tas ut före utgången av april. Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska ta ut semester som jag tidigare har avtalat om att spara?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att en del som överstiger 15 semesterdagar (enligt semesterlagen 18 dagar) ska sparas in för att hållas under följande semesterperiod eller därefter som en så kallad sparad ledighet. Om tidpunkten för sparad ledighet avtalas gemensamt. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma tidpunkten för sparad ledighet.

Arbetsgivaren kan bestämma att outtagen vintersemester under det senaste kvalifikationsåret 2018–2019 ska hållas före utgången av april, om inte semestrarna ännu har fastställts eller man avtalat att de sparas.

Arbetsgivaren kan inte bestämma att semestrarna för kvalifikationsåret 2019 ska hållas före den kommande semesterperioden, som börjar den 2 maj.

Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska byta semesterpenningen mot utbytesledighet? 

I kommunerna kan man för viss tid avtala om att semesterpenningen ska bytas mot ledighet. Avtalsbestämmelsen gällde semesterpenning som tjänas in för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019.

Det var möjligt att byta semesterpenning mot ledighet endast i det fall att kommunen hade ingått ett lokalt avtal om utbyte av semesterpenning och som arbetsgivaren och huvudförtroendemännen hade godkänt. Därefter hade arbetstagaren möjlighet att avtala om att semesterpenningen ska bytas mot ledighet.

Utbytesledighet ges senast före ingången av den semesterperiod som följer på kvalifikationsåret, dvs. före den 30 april.

Om arbetstagaren ännu för närvarande har outtagna lediga dagar som baserar sig på ovan nämnda avtal om att byta semesterpenning mot ledighet, ska tidpunkten för dessa avtalas gemensamt. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma tidpunkten för utbytesledighet.

Man kan inte längre avtala om att ersätta semesterpenningen för kvalifikationsåret 2019–2020 med utbytesledighet.

Kan arbetsgivaren bestämma att jag i lediga dagar ska ta ut de arbetstidsersättningar som sparats i arbetstidsbanken?

Kommuner och privata tjänsteleverantörer kan ingå avtal om en lokal arbetstidsbank. Med arbetstidsbank avses ett system som baserar sig på frivillighet och genom vilket arbetstidsersättningar som omvandlats till ledighet kan sparas in för att senare hållas som lediga hela dagar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om tidpunkten för den ledighet som finns i arbetstidsbanken. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt bestämma tidpunkten för den ledighet som finns i arbetstidsbanken.

Om det inte finns något avtal om en lokal arbetstidsbank, ska arbetsgivaren på förhand anteckna de arbetstidsersättningar som ges som ledighet i arbetsskiftsförteckningen och beakta beloppet av ersättningen i ledig tid också i den ordinarie arbetstiden under veckan i fråga. Arbetsgivaren kan alltså bestämma att arbetstidsersättningarna ska tas som ledighet genom att på förhand anteckna dem i arbetsskiftsförteckningen.

Om den arbetstidsersättning som ges som ledighet inte på förhand har antecknats i arbetsskiftsförteckningen, kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om tidpunkten för ersättningen. Arbetsgivaren kan inte förordna en ledig dag genom att göra en ändring i den fastställda arbetsskiftsförteckningen, om inte en överenskommelse om ändringen träffas gemensamt.

Hur har arbetslöshetsskyddet ändrats till följd av coronan?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa har ändrats temporärt på grund av coronavirusepidemin. Vid arbetslöshet eller permittering gäller vanligen en fem dagars självrisktid för arbetslöshetsersättning. Nu finns ingen självrisktid, så permitterade och uppsagda arbetstagare får arbetslöshetsersättning genast från och med den första dagen.

Vidare förkortas löntagarnas arbetsvillkor som krävs för att få arbetslöshetsdagpenning från nuvarande 26 veckor till 13 veckor.

Maximitiden för utkomstskyddsdagarna löper inte heller under permitteringen.

Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning också om permitteringen har avtalats med arbetsgivaren, ifall permitteringen har skett på arbetsgivarens initiativ och arbetsgivaren har därtill en verksamhetsbetingad eller ekonomisk orsak.

Ändringarna i arbetslöshetsskyddet gäller fram till 31.12.2020.

Läs mera om arbetslöshetsskyddet på Lärarnas Arbetslöshetskassa


Arbetsgivarens återanställningsskyldighet är förlängd på grund av coronaepidemin. Vilka regler gäller nu?

Inom privata sektorn är bestämmelserna om återanställningsskyldighet temporärt ändrade mellan 1.4.2020–31.12.2020.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda arbete till sådan arbetstagare som blivit uppsagd på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker och som har anmält sig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån. Arbetstagaren behöver inta vara arbetslös, men arbetsansökningen måste vara ikraft vid TE-byrån.

Arbetsgivarens återanställningsskyldighet innebär att när ny personal anställs till samma eller liknande uppgifter, måste arbetsgivaren först erbjuda arbetet till den uppsagda arbetstagaren.

Till följd av coronaviruset förlängd återanställningsskyldigheten till nio månader, om arbetstagaren har sagts upp under den tid som de temporära bestämmelserna har varit i kraft. Åtgärden är tidsbegränsad mellan 01.04.2020 och 31.12.2020. Anställningen behöver inte upphöra under den här tiden.

Den förlängda återanställningsskyldigheten kan alltså tillämpas under nio månader från uppsägningstiden.

Alla OAJ:s utbildningar ordnas på distans fram till den 30 juni 2021.

Vi informerar kursdeltagarna om vilka arrangemang som gäller.

 

OAJ är till för dig– bli medlem!

OAJ ger hjälp och stöd åt medlemmarna. Så väl i undantagsförhållanden som i normala tider. Nio av tio lärare hör till OAJ. Kom med!

Bli medlem