Chefer och ledarskap

Illustration

Vi stöder och hjälper våra medlemmar i chefsuppgifter. Det finns många chefsjobb i branschen.

Ledarskap är målinriktat och interaktivt arbete. Ett gott ledarskap stöder såväl individens som gruppens arbete.

En bra chef kan lotsa enheten till optimala arbetsresultat genom att leda arbetet och personalen i enlighet med gällande lagar och avtal, genom att skapa en trygg, trevlig och motiverande arbetsmiljö och genom att behandla de anställda likvärdigt.

Gott ledarskap ger gott arbete

Att vara chef i en expertbransch är en stor utmaning. Inom utbildningssektorn är samspelet mellan lärare och elev av avgörande betydelse och chefen ska ge bästa tänkbara ramar för en god växelverkan.

Ju bättre arbetet och undervisningspersonalen leds, desto bättre förutsättningar har läraren för att göra sitt jobb bra. Då ges också eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för lärandet.

Branschen erbjuder chefsjobb

En skola, en läroanstalt eller ett daghem leds vanligen av enhetens chef, såsom en rektor eller en
daghemsföreståndare. Det finns också exempelvis biträdande rektorer, biträdande chefer och bildningsdirektörer. Branschen erbjuder många valmöjligheter!

Det finns ingen rätt ledartyp. Också i ledande positioner behövs olika personligheter i olika ålder.

Det här bör du kunna som ledare

Kärnan är den samma i allt chefsarbete. Mål och resultat ska uppnås tillsammans med andra. Ledarskap är alltid interaktion mellan människor.

Ledarskap kräver tid och närvaro. En chefsposition inom utbildningssektorn skiljer sig från exempelvis andra chefsuppgifter inom kommunsektorn eftersom antalet underlydande kan uppgå till över hundra.

I ledande positioner betonas god kommunikationsförmåga. För att leda en arbetsgemenskap behövs förmåga att samarbeta och människokännedom. Att arbeta inom utbildningssektorn kräver av både lärare och chefer färdigheter och förmåga att samarbeta med barn, unga och deras familjer. En chef måste ha kunskap om utbildningsområdet men också kunna omfatta skolans samhällsuppdrag.

Avtal och lagtexter

Det finns många gemensamma nämnare i chefsuppdraget på alla utbildningsnivåer. Men till exempel tjänste- och arbetskollektivavtalen och frågor som gäller studerande är rätt olika inom de olika utbildningsstadierna. Chefen och rektorn måste känna till lagar som styr arbetet, olika anvisningar och kollektivavtal – de här är de viktigaste verktygen för ledande befattningar.

För att uppnå bra resultat behöver du sakkunskap om utbildning, fostran och forskning. Det finns goda strukturer, modeller och verktyg för en fungerande arbetsgemenskap att användas av alla våra medlemmar.

Du som är chef måste ha möjlighet att kontinuerligt utveckla dina färdigheter i ledarskap.

Hur utbildar du dig till chef?

Behörighetskraven för rektorer anges genom förordning. Som regel krävs en högre högskoleexamen.

En rektor måste ha behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga och tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter. Vidare förutsätts examen i undervisningsförvaltning eller på annat sätt inhämtad kännedom om undervisningsförvaltning.

Språkkravet är utmärkt förmåga att använda läroanstaltens undervisningsspråk i tal och skrift.

 

Ledare? Kontakta oss?

Vi på OAJ har ett team som hjälper och stöder medlemmar i chefsställning. Teamet är experter i frågor om avtal, juridik, arbetsliv och utbildningspolitik.

Skicka frågorna till edunvalvonta@oaj.fi. Vi svarar så snabbt som möjligt och vid behov konsulteras också andra sakkunniga.

Du kan även ringa oss:

Erkki Mustonen, lagfrågor, tfn 020 748 9642
Nina Lahtinen, utbildningspolitik, tfn 020 748 9639
Timo Mäki, småbarnspedagogik, tfn 020 748 9616
Niku Tuomisto, allmänbildande utbildning, tfn 020 748 9612
Minna Vakkuri, yrkesutbildning, tfn 020 748 9663
Jens Mattfolk, FSL, tfn 020 749 5470

Dela