Illustration

Utbildning, fostran och forskning – det är vårt område. Vi agerar och påverkar överallt där man beslutar om frågor som gäller våra medlemmar; i arbetslivet, utbildningen och samhället.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är världens enda arbetsmarknadsorganisation som är intressebevakare inom hela sektorn för utbildning, fostran och forskning; allt från småbarnspedagogik och förskola ända upp till vuxenutbildning.

För oss går fackliga frågor och yrkesfrågor hand i hand. Vår uppgift är att trygga att lagar och avtal följs för våra medlemmar och vi arbetar för bättre anställningsförhållanden och arbetsmiljöer.

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU förhandlar om tjänste- och arbetskollektivavtalen med Kommunala Arbetsmarknadsverket, Bildningsarbetsgivarna, AVAINTA Arbetsgivarna och på ämbetsverksnivå med staten.

Vi har en omfattande lokal verksamhet med förtroendemän och i nästan varje kommun finns en intressebevakningsförening. En del frågor avgörs på lokal nivå med lokala avtal.

Vi har många idéer om hur vi vill utveckla utbildningssektorn. OAJ är en stark utbildningspolitisk påverkare som aktivt är med i utvecklingen.

OAJ är centralorganisationen Akavas största medlemsorganisation.

Styrdokument

Organisationens uppgift, framtidsvision och värderingar definieras i vår strategi. 

OAJ:s strategi

Strategin görs upp för fyra år och kompletteras av en tvåårig verksamhetsplan. Dokumenten utgör också grund för den regionala och lokala verksamheten.

Dela