Ett fungerande stöd för lärandet - allt från småbarnspedagogik till andra stadiet

Många elever och studerande behöver stöd för lärandet. OAJ anser att stödsystemet måste vara enhetligt från småbarnspedagogik till andra stadiet. Idag finns det stora luckor i stödet och därför föreslår vi en reform av stödet för lärande.

Vad är fel idag?

I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen finns ett trestegsstöd som inte fungerar i praktiken. Problemet är att även om en elev är på nivån för intensifierat stöd så garanterar det ännu inte att eleven verkligen får mera stödåtgärder än tidigare. I trestegsstödet tas beslut om stödnivån, men inte om några konkreta stödåtgärder. Det finns också för mycket byråkrati i den nuvarande modellen. Stödet måste på riktigt nå fram och inte bara till pappers.

Inom småbarnspedagogiken finns det allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Lagstiftningen är dock för gles och tolkningsbar. Lagen tryggar inte tillgången till speciallärare inom småbarnspedagogik för bedömning, planering och genomförandet av stödet. På ingen nivå garanteras heller stöd och undervisning av en speciallärare.

Har du frågor om stöd inom småbarnspedagogiken? Du kan dessutom bekanta dig med undervisnings- och kulturministeriets info.


OAJ:s förslag

 • Stödet ska vara effektivt, planeras långsiktigt och anpassas vid behov. Stödet ska vara enhetligt och tillräckligt starkt. Stödet ska vara genomgående från småbarnspedagogik till andra stadiet.
 • Begreppen och genomförandet av stödet måste vara enhetligt på alla nivåer.
 • Eleven ska vid särskilt stöd alltid ha rätt till en specialgrupp eller -klass. Behovet av stöd för elever med förlängd läroplikt bedöms separat och eleven hör inte automatiskt till det särskilda stödet.
 • Elevens skolgång ska bedömas. Man måste komma överens om principer för multiprofessionellt genomförande av stöd som ska efterföljas om elevens förmåga att gå i skolan försämras.
 • Krävande särskilt stöd måste identifieras på alla nivåer. Arbetsgruppernas utvecklingsförslag för krävande särskilt stöd ska genomföras inom den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen.

För småbarnspedagogiken ska fastställas

 • En speciallärare är alltid med då ett barns stödbehov utvärderas
 • Intensifierat och särskilt stöd omfattar alltid strukturella stödformer.
 • I det intensifierade stödet ingår alltid minst specialundervisning på deltid.
 • Det ska alltid finnas en speciallärare i en grupp med ett eller flera barn som får särskilt stöd.
 • Barnets rätt till en liten specialgrupp ska vara en stödform i lagen.
Speciallärardimensioneringen inom småbarnspedagogiken ska vara 1:100 och i förskoleundervisningen 1:50.

De centrala målen i ett nötskal

 • Ett enhetligt och starkt stöd
 • Färre dokument och mindre byråkrati
 • Det ska tas ett administrativt beslut om stödformen så att det verkligen kan genomföras
 • Speciallärardimensionering och koefficienter tas i bruk
 • Informationsgången i skick; planen för stödet ska alltid överföras till nytt daghem, ny skola eller läroanstalt. Också läraren ska ha rätt till informationen utan att sekretessen förhindrar det.
 • Finansieringen ändras så att utbildningsanordnaren får medel enligt hur stödet har förverkligats.
 • Personalen ska få utbildning i att upptäcka och identifiera stödet och att genomföra stödet enligt de nya föreskrifterna.

OAJ föreslår en ny modell för stödet för lärande

I OAJ:s modell är det centrala inte längre på vilken stödnivå eleven är. I stället borde det direkt beslutas vilken form av stöd som eleven ska ges.

När man märker att en elev behöver regelbundet stöd fattas ett administrativt beslut om en eller flera stödformer som ska ges till eleven. I beslutet drar man upp riktlinjerna för stödformernas mängd, varaktighet och intensitet – i praktiken till exempel hur många timmar per vecka och hur länge en elev får specialundervisning på deltid.

Stödformerna regleras i lag. Vi har sammanställt förslag på stödformer. Vissa av dem skulle kräva ett separat beslut, andra inte.

 • Stödundervisning (Förutsätter inget beslut)
 • Elevernas behov av stöd beaktas i klassens storlek (Förutsätter inget beslut)
 • Resurslärare i klassen (Förutsätter inget beslut)
 • Oregelbunden specialundervisning på deltid i egen klass (Förutsätter inget beslut)
 • Regelbunden specialundervisning på deltid i den egna klassen
 • Specialundervisning i smågrupp i enskilt ämne
 • Specialundervisning i specialklass i alla eller flera ämnen
 • Individualisering av lärokursen i ett ämne och undervisning i det ämnet i smågrupp som specialundervisning
 • I undervisning enligt verksamhetsområde sker undervisningen i smågrupp med max 6 elever, dvs i specialklass
 • Tolkservice och biträdestjänster

Den viktigaste av de nämnda stödåtgärderna är specialundervisning som ges av en speciallärare, antingen tillfälligt eller regelbundet. Det här kan inte genomföras i praktiken om det inte finns tillräckligt många speciallärare för att tillgodose stödbehovet. Därför behövs också en speciallärardimensionering stiftas i lag utöver stödmodellen. Enligt OAJ ska det finnas minst en speciallärare per hundra elever.

För att stödet ska kunna genomföras inkluderande i den allmänna undervisningen måste även gruppstorlekarna regleras. Inom den grundläggande utbildningen skulle en lämplig gruppstorlek vara högst 18 elever i nybörjarundervisningen, det vill säga i årskurserna 1–2 och därefter högst 20 elever.  

Antalet dokument minskas till två: en pedagogisk utredning för bedömning av stödbehovet och en plan för hur stödet ska genomföras.

För att speciallärardimensioneringen ska kunna genomföras bedömer OAJ att det behövs mer än 2000 nya speciallärare. Den årliga kostnaden är uppskattningsvis 150 miljoner euro. Den årliga kostnaden för att justera gruppstorlekarna är cirka 55 miljoner euro.

Läs nyheten om vårt förslag till reform av stödet för lärande.