Visstidsanställning

Lagstiftningen utgår från att anställningsförhållanden på viss tid hör till undantagen. Fasta anställningsförhållanden som gäller tillsvidare är huvudregeln också i sektorn för utbildning och småbarnspedagogik.

Ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande är en visstidsanställning då dess slutdatum har angetts på förhand.

Om det finns lagliga grunder för visstidsanställningen kan arbetsgivaren vanligen rätt fritt bestämma dess längd. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att erbjuda arbetstagaren nytt arbete efter att en laglig visstidsanställning avslutats.

En visstidsanställning måste vara grundad

En visstidsanställning måste alltid ha en lagenlig grund. Den här grunden ska också skrivas in i tjänsteförordnandet eller arbetsavtalet.

Lagstiftningen bestämmer inte hur många visstidsanställningar i följd som är tillåtna: bruket av visstidsanställning ska således alltid bedömas från fall till fall. Även det första anställningsförhållandet för viss tid kan därmed vara olagligt om det gäller ett arbete som är bestående eller av bestående karaktär.

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som anställts för viss tid har rätt att av arbetsgivaren begära ett grundat svar på huruvida det är möjligt att förlänga anställningens längd. Svaret ska ges skriftligt inom en månad.

Grunder till visstidsanställning

  • vikariat
  • behörighet saknas
  • genuint behov för visstidsanställning: till exempel ett projekt eller en viss undervisningshelhet
  • organisationsförändring under beredning
  • ekonomisk osäkerhet
  • praktik
  • egen begäran.

Familjeledighet och anställningsförhållande på viss tid

Enligt jämställdhetslagen får anställningsförhållandets längd inte påverkas av kännedomen om att en arbetstagare är antingen gravid eller har för avsikt att bli föräldraledig. Arbetsgivaren bryter mot jämställdhetslagens bestämmelser om han eller hon avgör visstidsanställningens längd enbart utgående från graviditeten eller när föräldraledigheten inleds.

När ett tjänsteförhållande för viss tid tar slut har arbetsgivaren i regel ingen skyldighet att erbjuda den anställda nytt arbete. Även om arbetsgivaren fortfarande till exempel skulle behöva en vikarie måste han eller hon inte anställa samma person som har haft hand om det tidigare vikariatet. I jämställdhetslagen finns ett undantag också till den här regeln. En gravid visstidsanställd måste erbjudas ett motsvarande visstidsarbete på nytt fast hon skulle vara i färd att bli familjeledig. Den här skyldigheten föreligger dock inte om arbetsgivaren kan ange någon annan anledning än graviditeten/familjeledigheten till att just den här personen inte erbjuds arbetet.

Påföljder för olaglig visstidsanställning

Anställningsförhållandet är olagligt om det saknas grunder för att det ska vara på viss tid. Bekanta dig med påföljderna för olaglig visstidsanställning nedan.

Medlemsinfo


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp