Familjeledigheter

Som förälder har du rätt till familjeledighet. Familjeledigheterna reformerades i augusti 2022 och nya termer infördes.

Familjeledighetsreformen 2022

Familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022 och gäller de familjer där barnets beräknade födelsetid är 4.9.2022 eller därefter. Nya ändrade termer införs samtidigt.

Fpa > Familjeledigheter

Familjeledigheter då barnets beräknade födelsetid är 4.9.2022 eller senare

Graviditetsledighet, föräldraledighet och vårdledighet är familjeledigheter. Du kan också ansöka om ledigt för andra familjeskäl. En del ledigheter kan vara partiella.

Graviditetsledigheten börjar i regel 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att senarelägga graviditetsledigheten så att den börjar senast 14 vardagar före den beräknade tiden.

Efter graviditetsledigheten följer föräldraledighet som ska ansökas 1–2 månader innan ledigheten börjar. Föräldraledigheten fördelas mellan båda föräldrarna.

På Fpa:s sidor kommer en ny räknare för graviditets- och föräldrapenningdagar.

Graviditetsledighet

Graviditetsledigheten hålls före barnet föds.

Graviditetsledigheten börjar 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du kan också komma överens med din arbetsgivare att du blir graviditetsledig senare, men ledigheten måste ändå påbörjas senast 14 vardagar för den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Graviditetspenning betalas för 40 vardagar.

Informera din arbetsgivare om din graviditetsledighet senast två månader innan ledigheten börjar.

I de olika avtalen inom sektorn för utbildning, fostran och forskning bestäms lönen under graviditetsledigheten på olika sätt.

Föräldraledighet

Båda föräldrarna har rätt till föräldraledighet.

Arbetstagaren har i enlighet med sjukförsäkringslagen rätt att få ledigt för föräldrapenningperioden.

I den nya lagen finns inte längre begreppet faderskapsledighet. Det är föräldraledighet som följer efter graviditetsledigheten. Föräldraledighet ska ansökas senast två månader innan ledigheten börjar.

Föräldraledighetens längd och periodisering

Antalet föräldrapenningsdagar är sammanlagt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar fördelas ledigheterna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet. 

Arbetstagaren har rätt att hålla föräldraledighet i minst fyra perioder som ska vara minst 12 vardagar.

Lön under föräldraledigheten

I de olika kollektivavtalen inom sektorn för utbildning, fostran och forskning bestäms lönen för den icke födande föräldern på olika sätt i början av ledigheten. Vidare kan anställningens längd som förutsätts för avlönad föräldraledighet variera.  

 

Familjeledigheter då barnets beräknade födelsetid före 4.9.2022

Familjeledigheter är moderskaps- och faderskapsledighet, föräldraledighet och vårdledighet. Dessutom kan du få ledigt på grund av andra familjeskäl. Vissa familjeledigheter kan också vara partiella.

Mammaledighet

Moderskapsledigheten är den ledighet som börjar ungefär en månad före barnet föds. Mamman får moderskapspenning i cirka fyra månader.

Pappaledighet

En pappa eller mammans kvinnliga maka, sambo eller registrerade partner får vara ledig med faderskapspenning i cirka nio veckor.

Föräldraledighet

Föräldraledigheten börjar efter mammaledigheten. Föräldrapenning betalas i ungefär ett halvt år och barnets båda föräldrar kan ta ut föräldraledighet.

Andra ledigheter

Du kan också ansöka om ledigt för tvingande familjeskäl, till exempel för att sköta ett barn eller annan närstående.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp