Fukt- och mögelskador är den största orsaken till dålig inomhusluft i bostäder och på arbetsplatser. Även andra föroreningar i inomhusluften och en dåligt fungerande ventilation orsakar symtom och hälsoproblem.

Dålig inomhusluft gör att människor blir sjuka. Därför kräver OAJ att sjukdomar som beror på inomhusluft ska tas på allvar: symtomen får inte ringaktas.

Problem med inomhusluften kan ge till exempel följande symtom:

 • irriterade ögon och luftvägar
 • hudsymtom
 • snuva
 • hosta
 • förlust av rösten
 • huvudvärk
 • illamående
 • trötthet

Det är typiskt för symtomen att de förvärras när man vistas i byggnaden. Oftast försvinner eller lindras symtomen ganska fort efter att man lämnar den.

Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar

Arbetsgivaren har en allmän omsorgsplikt och ett ansvar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska planera, välja, dimensionera och genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsförhållandena och fortgående ge akt på arbetsmiljön, arbetsklimatet och säkerheten i arbetssätten.

Arbetstagaren ska för sin del handla så att den egna eller arbetskamraternas hälsa eller säkerhet inte äventyras. Arbetstagaren ska också visa initiativ och underrätta sin närmaste chef och arbetarskyddsfullmäktige om bristfälligheter som uppdagats i arbetsförhållandena.

Handlingsdirektiv vid misstankar om dålig inomhusluft

Om du misstänker problem med inomhusluften ska du handla så här

 1. Underrätta din närmaste chef som är ansvarig för verksamheten om problemet. Chefen är skyldig att vidta åtgärder efter att ha fått ditt meddelande, och ta kontakt med linjeledningen, fastighetsservicen och vid behov med hälso- eller miljöinspektören och byggnadsinspektören.
 2. Kontakta också arbetarskyddsfullmäktige för att få mera information om tillvägagångssätten.
 3. Om du har symtom som du misstänker att beror på inomhusluften på din arbetsplats ska du uppsöka företagshälsovården.
 4. Med läkarens utlåtande får du vid behov ett sjukledighetsintyg och en remiss till en specialist för närmare undersökningar eller till undersökningar om yrkessjukdom, för vilka det behövs en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget.
 5. Om ärendet inte framskrider lokalt ska du kontakta ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket, som utreder och övervakar arbetsgivarens åtgärder i ärendet.

Att byta arbetsplats eller verksamhetsställe

För att exponeringen inte ska förvärras i väntan på reparationer ska de anställda som uppvisar symtom vid behov anvisas ett annat ställe att arbeta på.

Tyvärr kan symtom förekomma också efter att lokalen genomgått reparation. Då kan arbetstagaren inte återvända och arbetsgivaren är skyldig att utreda en bestående omplacering.

Forskningsrön om problem med inomhusluften i skolor

Bekanta dig också med OAJ:s och Åbo universitets undersökning om inomhusluft, som innehåller mycket forskningsdata om skolornas problem på området.

Läs undersökningen om inomhusluft

Dela