Medborgar- och arbetarinstitut

Den årliga arbetsskyldigheten vid medborgar- och arbetarinstitut består av undervisningsskyldighet och övrig arbetsskyldighet.

Arbetsåret börjar 1.8 och slutar 31.7. Det finns inga författningar eller bestämmelser om uppdelningen av arbets- och semesterperioderna.

Lärarens arbets- och undervisningsskyldighet påverkas av trettondagen. Om den infaller på en annan vardag än lördag görs ett kalkylerat avdrag som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet. De delar som motsvarar den årliga arbetsskyldigheten dras av från arbets- och undervisningsskyldigheterna.

 

Undervisningsskyldigheten i samhällsämnen, pedagogik, modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk samt i matematisk-naturvetenskapliga ämnen är 530 timmar och i andra ämnen 580 timmar.

Om läraren undervisar i flera ämnen med olika antal timmar, ska undervisningstimmarna per år räknas så att de vägs enligt de olika ämnena.

Vid behov kan läraren undervisa 150 timmar utöver den årliga undervisningsskyldigheten. Man kommer överens om saken med läraren. Den extra undervisningen ersätts med ett timarvode som uträknas genom att dividera den ordinarie månadslönen med talet 103.

Minskad undervisningsskyldighet vid medborgar- eller arbetarinstitut

Vid ett kommunalt institut kan lärarnas undervisningsskyldighet minskas och i stället utöka den övriga arbetsskyldigheten med 1,5 timme för varje minskad undervisningstimme. Med lärarens samtycke kan man också slå fast en större undervisningsskyldighet genom att på motsvarande sätt minska på den övriga arbetsskyldigheten. Då ska den övriga arbetsskyldigheten dock vara minst 200 timmar per arbetsår.

I både den kommunala och den privata undervisningssektorn har man kommit överens om minskad undervisningsskyldighet för lärare som har hand om biträdande rektors uppgifter, specialuppgifter eller uppgifter som hör till avdelningsföreståndare eller lärare som leder sitt undervisningsområde.

 

Lärarens övriga arbetsskyldighet är 350 timmar per arbetsår. Om läraren måste resa mellan olika enheter i medeltal 200 kilometer per vecka, räknas högst 75 timmar av resetiden till den övriga arbetsskyldigheten.

På grund av institutets speciella karaktär omfattar lärarens övriga arbetsskyldighet allmänna arrangemang, uppgörande av läroplan, utveckling av undervisningen, studiehandledning, deltagande i elevkårsverksamheten vid institutet samt andra liknande uppgifter.

Den kalkylerade längden på en lektion som hör till undervisningsskyldigheten är 45 minuter och den kalkylerade längden på en timme som ingår i den övriga arbetsskyldigheten är 60 minuter.

I undervisningstimmarna ingår att förbereda lektionerna liksom även att repetera stoffet i undervisningen , att utarbeta och rätta prov och andra uppgifter och att delta i lärarmöten.

Vid kommunala institut har man dessutom kommit överens om en så kallad arbetstid för en planeringsansvarig lärare. Den här arbetstiden kan med lärarens samtycke också tillämpas på andra arbetstagare än de med tjänstebeteckningen planeringsansvarig lärare.

Då kan det årliga timantalet vara 1 224 timmar så att undervisningsskyldigheten är högst lika stor som hos andra lärare i motsvarande ämne.

En timlärare vid ett kommunalt institut undervisar under sina undervisningsveckor och utför andra uppgifter som ingår i UKTA. Lärarens lön grundar dig på de här uppgifterna.

En undervisningstimme är 45 minuter och en timme som gäller övriga arbetsuppgifter är 60 minuter.

En timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete motsvarande högst 10 timmar per år. Däremot kan en timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan åläggas att utföra annat arbete i bara 4 timmar.  Till övriga delar betalas normalt timarvode för det övriga arbetet.

Dela