Idrottsinstitut

Arbetstiden för lärare vid idrottsinstitut är totalarbetstid.

En lärare med totalarbetstid vid ett idrottsinstitut har en årsarbetstid på 1 624 timmar, så att läraren får välja tiden och platsen för högst 406 timmar. Den andel av arbetstiden som läraren själv får bestämma över ska stå i förhållande till den mängd arbete som läraren gör som undervisningstimmar.

I början av läsåret, terminen eller anställningen uppgörs en arbetstidsplan, som fastställer hur arbetstiden ska användas. Planen kan ändras vid behov och den ska alltid ses över så att den motsvarar den verkliga användningen av arbetstiden.

Lediga perioder

Under läsåret ska läraren vara ledig i sammanlagt tio veckor, under vilka arbetsgivaren inte får placera in arbetstid. De lediga perioderna ska planeras in i samband med arbetstidsplanen.

Under sommaren (2.5–30.9) ska minst två veckor av de lediga perioderna vara oavbruten ledighet. De andra lediga perioderna ska vara minst en vecka.

Timlärare

En timlärare i huvudsyssla som i genomsnitt undervisar färre än 16 veckotimmar kan åläggas att utföra en motsvarande andel av de 24 timmarna som lärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret. På motsvarande sätt kan en timlärare i bisyssla åläggas att utföra en motsvarande andel av de 24 timmarna som lärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret.

Till övriga delar betalas normalt timarvode för det övriga arbetet.

Dela