Anställningen avslutas

Ibland går inte allt enligt planerna. Men också då finns det regler att hålla sig till.

Det behövs vägande och lagliga orsaker för en uppsägning; exempelvis allvarliga brott mot arbetsvillkoren eller allvarlig försummelse av arbetsuppgifterna. Vidare kan uppsägning bli aktuell om arbetstagaren, tjänsteinnehavaren eller tjänstemannen inte längre klarar av sina arbetsuppgifter exempelvis på grund av sjukdom

En anställd får inte sägas upp på grund av

  • sjukdom, handikapp eller olycksfall, om inte arbetsförmågan på grund därav har minskat väsentligt
  • arbetstagarens deltagande i en stridsåtgärd som avses i lagen om kollektivavtal
  • arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter
  • deltagande i samhällsverksamhet eller facklig verksamhet
  • anlitande av rättsskyddsmedel som står till buds för arbetstagaren.

En arbetsgivare får inte sägas upp förrän hen har fått en varning. Undantag utgörs om det gäller en allvarlig överträdelse. Med en varning får arbetstagaren, tjänsteinnehavaren eller tjänstemannen möjlighet att rätta till sitt förfarande.

Arbetsplatserna kan ha varierande praxis för hur en varning ges. Men en varning måste alltid ges sakligt och en varning får inte ges mitt i en pågående arbetsuppgift. Arbetsgivaren kan också ge en muntlig eller skriftlig anmärkning före en varning.

Om du anser att varningen är ogrundad ska du ge ett skriftligt svar till arbetsgivaren. Motivera grundligt varför du anser att varningen är ogrundad.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av en personrelaterad orsak har du möjlighet att bli hörd. Du har rätt att få uppgifter om uppsägningsgrunderna och ge din egen syn på saken.

Arbetstagaren ska ges tid för att framföra sin åsikt i ärendet. Ta med dig en förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktige som ser till att uppsägningsbeslutet jämte grunderna antecknas i protokollet.

Var också noggrann så att du inte undertecknar ett papper där du själv säger upp dig.


Att överklaga ett uppsägningsbeslut

Om du sägs upp av ett skäl som beror på dig själv kan du begära omprövning. OAJ har utarbetat en färdig mall för omprövningsbegäran som du kan använda då du har sagts upp på olaglig grund.

Medlemsinfo


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp