Skillnader i synen på utbildningspolitik bland partiernas beslutsfattare

04.01.2023 - 17:29 Pressmeddelande
Illustration

En OAJ-enkät till partiernas beslutsfattare visar på skillnader i partiernas inställning till hur utbildning och fostran ska skötas under nästa regeringsperiod.

En majoritet av partiernas beslutsfattare anser att utbildningsfinansieringen ska höjas under nästa regeringsperiod. Tre av fyra svarande uppgav att de var av helt eller ganska samma åsikt. Det här var enkätens mest positiva resultat, konstaterar Jaakko Salo som är utbildningspolitisk chef vid OAJ.

Svarandena tog ställning till påståendet att den totala utbildningsfinansieringen måste ökas, även om det skulle förutsätta skattehöjning eller anpassningsåtgärder inom andra områden. De grönas, vänsterförbundets, svenska folkpartiets och kristdemokraternas beslutsfattare förhöll sig mest positiva till förslaget, medan centerns och samlingspartiets beslutsfattare förhöll sig minst positiva. Också bland sannfinländarna gavs kritiska svar.

I enkätundersökningen understödde alla politiker förslaget att medel som frigörs då åldersgrupperna minskar ska användas till utbildning och fostran. Partiföreträdarna var också i stort sett eniga om att mera satsning på forskning, utveckling och innovation måste skrivas in i regeringsprogrammet. Majoriteten av svarandena understödde också att det behövs bestämmelser som bättre än i detta nu tryggar rätten till specialundervisning för elever i behov av stöd.

– Det fanns en samsyn i dessa viktiga frågor och man förstår att det behövs korrigerande åtgärder. Dessa åtgärder bör ingå i regeringsprogrammet och nödvändiga politiska beslut måste tas för att långsiktigt stödja utbildning, fostran och forskning, kräver Salo. 

Sammantaget fick OAJ:s föreslagna åtgärder mera understöd än motstånd av partiernas beslutsfattare. Svarandena tog ställning till sexton förslag i form av påståenden.

Åsikterna går isär om att reglera maximistorlek på undervisningsgrupperna

De största meningsskiljaktigheterna bland beslutsfattarna gällde regleringen av gruppstorlekar. OAJ:s förslag att gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning ska regleras mer exakt i lagstiftningen fick stöd av sannfinländarnas, de grönas och vänsterförbundets beslutsfattare. Beslutsfattarna för samlingspartiet, centern, socialdemokraterna, svenska folkpartiet och kristdemokraterna förhöll sig kritiska till förslaget.

– Det är viktigt att utbildning och kompetens lyfts fram i valdebatterna och att partierna lägger fram konkreta förslag på hur det finländska kunnandet ska tryggas. Vi har inte råd att låta kompetensen gå förlorad, påpekar Salo.      

OAJ:s enkät riktades till partistyrelsemedlemmar och distriktsstyrelsernas presidium. Undersökningen omfattade åtta riksdagspartier och genomfördes av Aula Research i september 2022. Enkäten skickades till 242 beslutsfattare och svarsprocenten var 31.