Avbrott i tjänster som kräver inloggning 21.3. kl. 16-17.

Nya tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA  

08.06.2022 - 15:38 Nyheter
Illustration

Avtalet som idag godkändes för kommunsektorn ger också ram för undervisningssektorns UKTA-avtal. OAJ och KT förhandlade sinsemellan om UKTA som träder i kraft som en del av det kommunala helhetspaketet.

Helhetsnivån på förhöjningarna i undervisningssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal UKTA är den samma som för kommunsektorns andra avtalsområden. Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.5.2022–30.4.2025.  Läs nyheten.

Den 1 juni 2022 betalas en allmän förhöjning på 2 % till alla. Till löneförhöjningarna år 2022 hör också en central justeringspott på 0,53 %. Av denna pott används 0,03% till att täcka de kostnader som uppstår på grund av familjeledighetsreformen.  

1.6.2023 betalas en allmän förhöjning till alla på 1,32 %. Man beslutar lokalt om fördelningen av den lokala justeringspotten på 0,4 %. I början av juni 2024 är den allmänna förhöjningen 1,5 % och den lokala potten 0,4 %.

Om teknologi- och kemiindustrins eller bil- och transportbranschens löneförhöjningsprocenter överstiger förhöjningarna i UKTA, läggs den överstigande delen till UKTA-förhöjningarna åren 2023 och 2024.   

Kostnadseffekten av det femåriga löneprogrammet är 5,1 %.

Förhöjningarna i UKTA fördelas enligt följande:

 • 1.6.2023 1,2 % lokal pott  
 • 1.2.2024 0,4 % central pott
 • 1.6.2024 0,6 % lokal pott
 • 1.6.2025 0,8 % lokal pott
 • 2026–2027 lokala potter på 0,8 % och 1,2 % 

– I slutskedet av förhandlingarna lyckades vi avtala att en av de lokala potterna kan avtalas med KT om att fördelas centralt. Det möjliggör att förhöjningen kan riktas till för OAJ viktiga ändamål, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Allmän förhöjning innebär att lönerna höjs med procenttalet i fråga. Lokal pott innebär att det är en penningsumma som fördelas lokalt på ett sätt som förtroendemännen lokalt förhandlar om. Den lokala potten fördelas i allmänhet inte jämt till alla anställda.

En central pott innebär att penningsumman fördelas på central nivå såsom KT och OAJ avtalar om. Med en central pott kan man bekosta avtalsändringar som innebär kostnader för arbetsgivaren. 

Förbättringar för visstidsanställda

Situationen för visstidsanställda lärare förbättras en aning, då antalet semesterersättningsdagar ökar jämfört med det gamla avtalet. Till en visstidsanställd lärare betalas semesterersättning för två dagar per månad.

Familjeledigheter

Rätt till avlönad ledighet ökar till 32 vardagar för annan förälder än den icke födande. Vardagarna räknas från måndag till lördag. Familjeledigheterna under sommaren förblir på samma nivå som tidigare.

Den födande föräldern har i fortsättningen rätt till full lön under en graviditetspenningsperiod som är 40 vardagar lång. Vidare har den födande föräldern rätt att få full lön under 32 vardagar av föräldraledigheten, om dagarna placeras direkt efter graviditetspenningsperioden.

Graviditetspenningsperioden inleds en månad före den beräknade nedkomsten, och man måste ansöka om ledighet senast två månader innan graviditetspenningsperioden börjar. Arbetsvillkoret för ovan nämnda förmåner är två månader.

– Om medlemmen är osäker på hur hen bör agera, ska man kontakta sin förtroendeman, konstaterar förhandlingschef Markku Perttunen.

Den icke födande föräldern har rätt till sin fulla lön under 32 dagar av föräldraledigheten. Det är fråga om en märkbar förbättring i avtalet.

Bestämmelserna gällande ambulerande lärare utvidgades 

Det nya avtalet medför ändringar gällande bestämmelserna om ambulerande lärare. 

– Den största förändringen är att utöver lektorerna omfattas nu också timlärare i huvudsyssla av bestämmelserna. Nu har alltså även timlärare i huvudsyssla möjlighet att få ersättning för ambulerande lärare om hen har timmar i flera skolor, säger Perttunen.  

Mentorering och tutorering möjliga

I systemet med undervisningsskyldighet är det i fortsättningen möjligt att ersätta undervisningstimmar med annat arbete 76 timmar per år. I fortsättningen kan annat arbete bland annat bestå av mentorering och tutorering. Man bör komma överens med arbetsgivaren om saken. Fram tills nu har man kunnat avtala om att byta 24 timmar undervisningsarbete till annat arbete.

Till mentorering och tutorering kan nu även användas skol- och kommunvisa resurser.

Förändringar i lönegrunderna för grundskolans rektorer

Det blir förändringar i lönegrunderna för rektorerna i grundskolorna. Tidigare har antalet basundervisningsgrupper i skolan påverkat lönegrunderna. I fortsättningen bestäms lönen utgående från elevantalet samt antalet beslut om särskilt stöd för eleverna. 

Ersättning för mertidsarbete inom grundskolans årsarbetstid

För elevhandledare i grundskolan och för studiehandledare och speciallärare i årsarbetstid i gymnasier kommer en avtalsbestämmelse om ersättning för mertidsarbete.  

– En sådan bestämmelse har inte tidigare funnits. Nu kommer man att betala ersättning för den arbetstid som överstiger årsarbetstiden. 

Vidare definierades också anställningsvillkoren för timlärare i huvudsyssla som fungerar som studiehandledare och speciallärare i gymnasier. 

Grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete 

Bestämmelser i bilagan gällande undervisningspersonal i musikläroanstalter förtydligades för timlärarnas del beträffande annat arbete.  

I medborgarinstitut och folkhögskolor gjordes förändringar i bestämmelser för heltidsanställda lärare. De största förändringarna gäller bestämmelserna för timlärare.  

– Lärare i huvudsyssla i medborgarinstitut eller i folkhögskolor som har minst 16 veckotimmar, får efter fem års anställning en förhöjning på fyra procent utöver den tidigare förhöjningen. Efter sju års anställning fås ytterligare en fyra procents förhöjning. Det här är en stor förändring i deras löneutveckling, betonar Perttunen. 

Det blir också ändringar i resekostnadsersättningarna.

Förändringar i avtalsbestämmelserna för lärare i bisyssla inom yrkesutbildningen 

Hittills har timlärare i bisyssla fått lön för de undervisningstimmar som har hållits. I fortsättningen betalas lön för förordnad arbetstid.  

– Arbetet utförs i fortsättningen enligt samma grundprinciper som för lärare i huvudsyssla i yrkesläroanstalter, förklarar Perttunen.

Enligt Perttunen så gynnar detta både den anställda och arbetsgivaren. Tjänste- och arbetskollektivavtalet begränsar inte i fortsättningen arbetsuppgifterna för en lärare i bisyssla eftersom lön betalas för arbetstid i stället för undervisningstimmar.  

Behöriga och icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik har i fortsättningen olika lön  

I det nya avtalet har behöriga och icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik olika lön, vilket också var OAJ:s mål.  

Saken ska behandlas i en ny arbetsgrupp som ser över lönesystemet och lönesättningen för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik.

Beslutet om löneskillnaderna mellan behöriga och icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik träder i kraft 1.10.2022.  

Uppgifterna förtydligas för daghemsföreståndare och biträdande föreståndare

I lönesättningspunkten för daghemsföreståndare har det i tillämpningsanvisningarna slopats deltagande i undervisnings- och fostransarbete. Det här utesluter ändå inte att en föreståndare i viss mån kan delta i undervisning och fostran i barngrupp. Dessutom höjs föreståndarens uppgiftsrelaterade lön 1.6.2023.  

Uppgiften för biträdande föreståndare förtydligas. Hittills har en biträdande föreståndare endast handhaft chefsuppgiften när den ordinarie föreståndaren har varit förhindrad. Den nya uppgiften för biträdande föreståndare stödjer och förstärker betydligt ledarskapet i daghemmen, säger specialsakkunniga Kirsi Sutton.


Texten om daghemsföreståndarens uppgifter uppdaterades 22.8.2022.

   

   

 

OAJ förhandlar

 • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
 • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
 • Läs mera förhandlingssidan!
 • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
 • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
 • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela