Språklärare i gymnasiet: Det viktigaste i arbetet är mänsklig dialog

24.03.2021 - 08:55 Nyheter
Illustration

Pirjo Väli-Torala drömde om läraryrket redan som ung, eftersom hon trivdes så bra i skolan. Tjugo år som språklärare i gymnasiet har även lärt läraren. Också under pågående reformer bör man se till att läraren har tid att möta den studerande som människa.

En praktikperiod i Spanien under studietiden öppnade Pirjo Väli-Toralas ögon för vad det är som gör Finlands utbildningssystem så speciellt.

– I Spanien är verksamheten betydligt mer skolmässig också för studerande i gymnasieåldern. Gymnasiet fortsätter hos dem likadant som högstadiet, medan skillnaden hos oss på senare tid blivit ganska stor. För oss är det kännetecknande att man får ta eget ansvar redan i ett relativt tidigt skede. Tillit, självständighet och eget initiativ är viktiga värden i det finländska utbildningssystemet, konstaterar Pirjo.

Tillit, självständighet och eget initiativ är viktiga värden i det finländska utbildningssystemet.

Ett meningsfullt arbete föds ur frihet

Pirjos lärarkarriär inleddes i början av 2000-talet. Under de senaste åren har hon undervisat i spanska och engelska vid gymnasiet Jyväskylän Lyseo, som har ca 1 200 studerande.

Läroplanerna fastställer även i Finland målen för undervisningen, dvs. vilka kunskaper och färdigheter de studerande ska tillägna sig. Lärarna har dock stor pedagogisk frihet, och det gör enligt Pirjo arbetet givande. Lärarna får utnyttja sitt kunnande för att finna de bästa metoderna för att uppnå läroplanens mål.

– Ett meningsfullt arbete föds ur att man kan påverka hur saker görs. En upprepning av samma mönster och planer skulle ta död på den känsla av kreativitet som man i bästa fall kan få i detta arbete, säger Pirjo.

Ett meningsfullt arbete föds ur att man kan påverka hur saker görs.

Eden sätter ord på de gemensamma värderingarna

Friheten kräver naturligtvis även ansvar av lärarna. I början av året pågick en allmän debatt om huruvida lärarna är partiska. Pirjo upplever att man måste vara försiktig till exempel när man utnyttjar aktuella nyheter i undervisningen.

– Som lärare kan jag, om jag så vill, välja ut till exempel endast Trump-positiva artiklar i en kurs där man bekantar sig med USA:s politiska system. Ett sådant förmedlande av en enda sanning kan jag som lärare motarbeta genom att närma mig ämnet genom diskussion. Kritiskt tänkande, kontroll av bakgrundsfakta och utnyttjande av väl underbyggda uppgifter är de hörnstenar som utgör grunden för högskolestudier och livet i samhället.

Kritiskt tänkande, kontroll av bakgrundsfakta och utnyttjande av väl underbyggda uppgifter är de hörnstenar som utgör grunden för högskolestudier och livet i samhället.

Också Comenius ed förutsätter att lärarna stöder allas möjlighet att bilda sig en egen politisk övertygelse. När eden offentliggjordes år 2017 reciterade även Pirjo den på Educa-mässan.

– Det är bra att Comenius ed tydligt sätter ord på läraryrkets värdegrund. Eden hjälper särskilt människor utanför branschen att bättre förstå vad det här jobbet handlar om. Hur idealen genomförs i praktiken lär sig läraren emellertid först på arbetsplatsen.

Först och främst människa

I arbetet som gymnasielärare har de ständiga reformerna blivit en del av vardagen för Pirjo. I Jyväskylä har man gallrat i gymnasienätverket, och hon har själv varit med om att lägga ned två gymnasier. För närvarande ger till exempel gymnasiernas nya läroplan och läropliktsreformen merarbete, båda träder i kraft hösten 2021.

– Vi har vant oss vid förändringar och förändring sägs vara det enda som är konstant, men för mycket är alltid för mycket. Gymnasielärarna riskerar utmattning kanske mer än någonsin.

I samband med reformerna borde man slå vakt om det som är viktigast i arbetet.

– Medmänskligheten hotas av allt större enheter och gruppstorlekar, så att man inte längre lär känna de studerande tillräckligt väl.

I samband med reformerna borde man slå vakt om det som är viktigast i arbetet.

Också coronaepidemin har kastat sin skugga över arbetet.

– Undervisningsarrangemangen under undantagsförhållandena belastar och oron över de studerandes välmåga är stor. Distansundervisning är som gift för en naturlig dialog, där även icke-verbal kommunikation spelar en stor roll. Det viktigaste i jobbet är medmänsklighet, inte bara att man till exempel kan böja spanska verb.

En uppgift lika stor som framtiden

  • Lärarna och proffsen inom småbarnspedagogiken har ett krävande expertarbete. Bekanta dig med det kunnande som krävs inom olika utbildningsstadier och med vad jobbet kräver här.   
  • Lärarna från småbarnspedagogiken till universiteten värnar i sitt arbete om värden som hela samhällets välfärd bygger på. Bekanta dig med elva historier om engagemang.
  • Bekanta dig med yrkets betydelse och delta i att skapa framtider: tehdääntulevaisuuksia.fi/sv