Majoriteten av lärarna inom småbarnspedagogik nöjda med puu-arbetstiden – sämre ställt i privata daghem

20.09.2019 - 14:00 Nyheter
Illustration

OAJ:s enkätundersökning visar att arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling förverkligas bäst i kommunala daghem men klart sämre i privata daghem. I de kommande avtalsförhandlingarna lyfter vi problemen på bordet, säger OAJ:s Kristiina Johansson.

OAJ har kartlagt hur de särskilda arbetstidsbestämmelserna förverkligas för daghemsföreståndare, lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik. Avtalsbestämmelserna ändrades en hel del våren 2018 och därför ville OAJ följa upp hur bestämmelserna tillämpas i kommunala och privata daghem. 

– Efter lagstiftningsreformen behövs allt mera tid för planering, utvärdering och utveckling, så kallad puu-arbetstid. Och vi ser en klar förbättring i kommunerna, berättar Kristiina Johansson som är arbetsmarknadsombudsman vid OAJ.

Idag ska cirka 13 procent av arbetstiden eller ungefär fem timmar per vecka gå till uppgifter utanför barngruppen jämfört med åtta procent tidigare.

— 60 procent av de kommunala lärarna inom småbarnspedagogik använde 5 timmar eller mera, säger Johansson.

Resultaten är sammanställda i broschyren Hyödynnä sak-työaikasi på oaj.fi. 

I privata daghem bara cirka 3 timmar för planering, utvärdering och utveckling

Under granskningsveckan i februari var puu-arbetstiden i medeltal 4 timmar 10 minuter för de kommunala lärarna inom småbarnspedagogik. I privata EK-daghem använde lärarna cirka 3 timmar 40 minuter och i AVAINTA-daghem cirka 3 timmar puu-arbetstid.

12 procent av lärarna inom småbarnspedagogik som arbetade i privata EK-daghem uppgav att ingen tid reserveras i förväg för planering, utvärdering och utveckling. I AVAINTA-daghem uppgav sex procent att de blev utan puu-arbetstid.

Arbetstidsbestämmelsen på förhandlingsbordet

Johansson berättar att arbetstidsbestämmelserna för daghem inom den privata sektorn inte är ordagrant likadana som bestämmelsen i det kommunala avtalet men innebörden är den samma. Lärarna inom småbarnspedagogik ska ha tillräckligt med tid för planering, utvärdering och utveckling.

De privata daghemmen följer antingen kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (EK) eller kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna.

— Senast i den kommande avtalsrörelsen måste arbetstidsbestämmelsen bli mera åläggande, konstaterar Johansson.

Håll fast vid puu-arbetstiden 

OAJ:s kartläggning visar att de flesta lärarna inom småbarnspedagogik är nöjda med den förnyade arbetstidsbestämmelsen och den nya arbetstidsresursen. Och särskilt då lärarna i kommunala daghem. 

Oförutsedda saker kan dock hända och arbetsdagen går inte alltid som planerat. Kartläggningen visar att var tredje lärare inom småbarnspedagogik inte anvisas en ny tid för uppgifter utanför barngruppen om den inplanerade tiden av någon orsak inte förverkligas.

– Det är viktigt att du får använda din puu-arbetstid vid en annan tidpunkt om det blir ändringar i arbetsdagen. Om planerings-, utvärderings- och utvecklingsuppgifter förblir ogjorda försämras småbarnpedagogikens kvalitet och det är orättvist både gentemot barnen och personalen, konstaterar Johansson.

Viktigt med bra ledarskap

Den småbarnspedagogiska verksamheten ska alla dagar vara systematisk och målinriktad. 

– För att man ska kunna uppfylla de krav som ställs i arbetet har också arbetsledningen ett stort ansvar. Daghemsföreståndaren eller närmaste chefen ansvarar för det pedagogiska ledandet och för att lärarna har tillräckligt med tid för att planera, utvärdera och utveckla.

Lärarna inom småbarnspedagogik har det övergripande ansvaret för att planera verksamheten i barngrupperna, för att genomföra verksamheten planenligt så att målen uppnås samt för att utvärdera och utveckla verksamheten.

– Arbetsgivaren ansvarar också för att de anställda har det pedagogiska kunnande som behövs i arbetet. Daghemspersonalen ska få information om de mål och förpliktelser som finns i lagstiftningen, säger Johansson.

Tips för hur man tryggar tillräcklig tid för planering, utvärdering och utveckling

  1. Reservera tillräckligt mycket tid per gång för att planera, utvärdera och utveckla. För korta snuttar är oändamålsenliga.
  2. Arbetsgivaren har tydliga anvisningar om hur den särskilda arbetstidsbestämmelsen tillämpas och anvisningarna följer bestämmelsen på central nivå.
  3. Daghemsföreståndaren eller närmaste chefen ansvarar för arbetstidsplaneringen och för att arbetsskiftsförteckningen görs upp.
  4. Puu-arbetstiden fastställs i förväg i arbetsskiftsförteckningen.
  5. Daghemmet har funktionella arbetsutrymmen och arbetsredskap och en del av puu-arbetet kan också göras hemma.
  6. Läraren inom småbarnspedagogik känner till sitt övergripande ansvar för att planera, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten så som lagen om småbarnspedagogik förutsätter.

Närmare tusen lärare svarade

Drygt 720 respondenter svarade på OAJ-enkäten i kommunala daghem och knappt hundra i privata daghem.

I OAJ:s nya arbetstidsbroschyr Hyödynnä sak-työaikaasi presenteras enkätresultaten om puu-arbetstiden som främst baseras på svaren av lärarna inom småbarnspedagogik. Senare analyseras också speciallärarnas och daghemsföreståndarnas svar.

En tryckt broschyr postades också med tidningen Lastentarha 18.9.