Privata yrkesläroanstalter övergår till årsarbetstid

23.11.2018 - 12:36 Nyheter
Illustration

OAJ och Bildningsarbetsgivarna har nått ett förhandlingsresultat om ett nytt arbetstidssystem för privata yrkesläroanstalter. Förhandlingsresultatet gäller fler än 1 200 yrkeslärare i cirka 30 läroanstalter.

Undervisningspersonalen i privata yrkesläroanstalter övergår till årsarbetstid med början från augusti 2019. Övergångstid finns fram till hösten 2023 och det är utbildningsanordnaren som beslutar om när årsarbetstiden införs.

Förhandlingsresultatet gäller drygt 1 200 lärare i cirka 30 privata yrkesläroanstalter; allt från exempelvis social- och hälsovårdsläroanstalter till yrkesläroanstalter som erbjuder alla yrkesutbildningar.

– Den årliga arbetstiden för en heltidsanställd lärare är 1 500 timmar och arbetsgivaren kan ålägga arbete ända upp till 1 700 timmar. Arbete mellan 1 500–1 700 timmar ersätts timme för timme. För arbetstid som överskrider 1 700 timmar krävs lärarens samtycke och för detta arbete höjs timlönen med 50 procent.

– Läraren får själv bestämma om tid och plats för åtminstone 25 procent av arbetstiden. Typiska arbetsuppgifter som kan skötas utanför skolan är exempelvis planering av undervisningen och efterarbetet, men det kan också vara mycket annat arbete, säger OAJ:s förhandlingschef Eila Urpilainen.

Erfarenhetstillägg intjänas fortfarande men erfarenhetsprocenterna ändras. Samtidigt ändras lönetabellerna så att det framöver finns fyra tabeller istället för sex. Motsvarande ändring har redan tidigare gjorts för kommunala yrkesläroanstalter.

12 veckor ledigt för alla

Det nya avtalet tryggar de lediga perioderna så att det finns 12 lediga veckor per år och av dessa ska 6–8 infalla i maj-september.

– Ledighet som infaller under sommaren kan vara mindre än hittills, men motsvarande ledighet utlovas då vid en annan tidpunkt. Med den här ändringen svarar man på yrkesreformen vars ena grundtanke var att öka studier på sommaren. De lediga perioderna motsvarar lärarnas nuvarande ledigheter. OAJ-styrelsens mål var 12 veckor och det lyckades, konstaterar Urpilainen.

Kommer arbetsmängden att öka och hur är det med lönen?

– Arbetsmängden och lönen motsvarar varandra. Avtalet är måttfullt vad gäller arbetsmängden. Bundenheten ökar kanske några procent men på motsvarande sätt också lönen. Det beror också på hur mycket arbete som arbetsgivaren ålägger läraren mellan 1 500–1 700 timmar. Enskilda ändringar kan uppstå, påpekar Urpilainen.

Benämningarna timlärare i huvudsyssla och timlärare i bisyssla slopas i de privata yrkesläroanstalterna. Både begreppen och bestämmelser i anknytning till dessa slopas. Om en lärare arbetar minst 800 timmar i året eller 20 timmar i veckan är hen deltidsanställd lärare, men uppgiften ses som huvudsyssla. Om arbetsmängden är mindre än det här är läraren timlärare.

Lång övergångstid ger tid för anpassning

Det finns väldigt olika yrkesläroanstalter både till storlek och verksamhet. Därför kommer också kostnaderna för övergången till ett nytt arbetstidssystem att variera stort. Läroanstalterna har fem år tid på sig att införa det nya arbetstidssystemet.

– Nu finns tid för att förbereda sig inför ökade utgifter som exempelvis uppstår när lärarna i social- och hälsovårdsläroanstalter och inom skogsbruksbranschen ska överföras från ett arbetstidssystem med semester till ett system med lediga perioder, säger Urpilainen.

Förhandlingsresultatet innehåller också många övergångsbestämmelser. De tryggar bland annat för de nuvarande lärarna förhöjd minimimängd av arbetstid som man själv kan besluta om. På så sätt kompenseras de lägre undervisningsskyldigheterna inom handelsbranschen. När läroanstalten övergår till det nya arbetstidssystemet kommer nya anställningsförhållanden att följa samma minimimängder som övriga yrkeslärare.  

– Lagstiftningen och läroplanerna styr lärarnas arbete inom yrkesutbildningen från klassundervisning till mera individuell handledning. Modellen med årsarbetstid beaktar allt lärararbete för vilket också lön betalas. Det här motsvarar således bättre lärarnas vardag idag, preciserar Urpilainen.


OAJ:s styrelse godkände förhandlingsresultatet 20.11 och Bildningsarbetsgivarna 23.11.

Text Heikki Sahlman
Översättning Minna Rosenström
Bild Leena Koskela