• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Näistä syistä opettajarekisteri tarvitaan

Opettajarekisteri muun muassa auttaa opettajankoulutuksen paikkamäärien arvioinnissa ja vahvistaa opettajan ammatin vetovoimaa.

1. Opettajia koulutetaan oikea määrä oikeille aloille

Opettajarekisteri tarvitaan, jotta pystytään määrittämään opettajankoulutuksen aloituspaikkojen oikea määrä. Jos koulutettavien opettajien tarpeesta ja työelämässä olevien opettajien määrästä ei ole tietoa, ei voida varmistaa, että jokainen oppija saa kelpoisen opettajan antamaa opetusta aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen asti. Nykyiset tietovarannot eivät anna riittävää tietoa kelpoisten ja ilman kelpoisuutta olevien opettajien määrästä. Tietoa on liian suppeasti, ja se on hajallaan eri tietokannoissa.

Kolmen vuoden välein on tehty Opettajat ja rehtorit Suomessa -tiedonkeruu. Se ei tuota tarvittavaa tietoa, koska vastaajamäärät ovat pienet. Tietoa saadaan vain osasta opettajaryhmiä, ja tiedot ovat julkaisuhetkellä jo vanhentuneita. Tiedonkeruuta ei kannata enää vuonna 2022 tehdä.

2. Päätöksenteko pohjautuu oikeaan tietoon

Kun opetusalan lainsäädäntöä uudistetaan, tarvitaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa opettajien määrästä ja kelpoisuuksista. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun arvioidaan, tarvitaanko lisää opettajia. Vaikutusarviointeja ei voida tehdä luotettavasti ilman ajantasaista tietoa opettajavarannostamme. Esimerkiksi uudistettaessa oppimisen tuen lainsäädäntöä tarvitaan tieto, paljonko kelpoisia ja ei kelpoisia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisopettajia on eri puolilla maata työelämässä ja missä vaiheessa he jäävät eläkkeelle.

3. Opettajien koulutuksia voidaan kehittää tarkoituksenmukaisesti

Rekisteristä saatava tieto auttaa korkeakouluja kehittämään opettajien tutkinto- ja täydennyskoulutusta todellisen tarpeen mukaan. Tähän asti esimerkiksi täydennyskoulutuksesta on ollut saatavilla ainoastaan tiedot koulutukseen osallistuneiden määristä, mutta laadusta ja vaikuttavuudesta ei ole ollut kattavaa valtakunnallista tietoa.

4. Työnantajien on helpompi rekrytoida

Hakuvaiheessa työnantaja voi suoraan rekisteristä katsoa hakijan kelpoisuudet. Rekisteristä käy myös ilmi, missä työnantajan tarvitsemia kelpoisia opettajia on työttömänä.

5. Opettajan ammatin vetovoima vahvistuu

Opettajan kelpoisuuden näkyväksi tekeminen rekisterillä kannustaa alalla toimivia kelpoisuuden hankkimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kelpoisille opettajille tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä tunniste, jota saa käyttää vain rekisterissä kelpoiseksi rekisteröity opettaja. Se auttaa säilyttämään opettajan ammatin vetovoimaisuuden myös tulevaisuudessa.