• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Kuntapäättäjän muistilista

Kuvituskuva

Arvoisa kuntapäättäjä! Laadimme tueksesi muistilistan, jonka avulla kehität kuntasi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten oppimisen iloa ja työrauhaa.

Kunnan tehtävänä on huolehtia lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kuntapäättäjänä olet vastuussa kasvatuksen ja koulutuksen laadusta ja sen arvioinnista.

OAJ:n laatiman muistilistan avulla lisäät kuntasi vetovoimaisuutta, sillä laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat tae kunnan vetovoimasta. Pysähdy miettimään listan jokaisessa kohdassa, millainen tilanne kunnassasi on tällä hetkellä.

1. Yhteistyö hyvän toimintakulttuurin avaimena

Tavoitteena on, että päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa vallitsee yhdessä tekemiseen ja osallistumiseen kannustava ilmapiiri. Opettajilla on riittävästi aikaa ryhmäänsä tutustumiseen ja sen vuorovaikutuksen tukemiseen. Yhteistyö kotien kanssa on aktiivista ja vuorovaikutteista. Yhteistyöllä tavoitellaan osaamisen ja oppimisen ilon vahvistamista.

Onko kunnassasi näin?
 • Päiväkodeilla, kouluilla ja oppilaitoksilla on ­toimiva vanhempaintoimikunta tai -yhdistys, oppilaskunta ja tukioppilastoimintaa. Kaikki keskustelevat yhdessä vuosittain oppimisympäristön turvallisuudesta ja oppimisen ilosta sekä niiden parantamisesta.
 • Toimintaa ohjaaville ja koordinoiville rehtoreille tai opettajille varataan tähän työhön riittävästi aikaa, vähintään kaksi tuntia viikossa.
 • Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tuetaan hyvällä työn organisoinnilla työparityöskentelyä sekä erilaisia toimintamalleja, joilla mahdollistetaan kollegiaalinen tuki, yhteistyö ja oppiminen.

2. Aikaa tunne- ja vuorovaikutus­taidoille

Tavoitteena on, että opettajalla on riittävästi aikaa tutustua vastuullaan oleviin lapsiin, oppilaisiin tai opiskelijoihin. Opettaja osaa tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Koulun henkilöstö saa tukea oman työnsä johtamiseen ja omista voimavaroistaan huolehtimiseen.

Onko kunnassasi näin?
 • Tunne-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja opetetaan kaikille lapsille ja nuorille vähintään tunnin verran viikossa. Opettajille ja johtotehtävissä oleville järjestetään tästä täydennyskoulutusta.
 • Opettajia ja johtotehtävissä olevia koulutetaan mentorin ja työnohjaajan tehtäviin, joista maksetaan palkkio.
 • Uudet opettajat ja johtotehtävissä olevat aloittavat työnsä lukuvuoden alussa eli 1.8. eivätkä ensimmäisenä koulupäivänä.
 • Kaikkien johtajien, rehtoreiden ja opettajien kanssa käydään säännöllisesti kehityskeskustelut. Opettajille ja esimiehille laaditaan henkilökohtaiset koulutus- ja kehittymissuunnitelmat.

3. Johtajalle voimavarat johtaa

Tavoitteena on, että johtajalla on voimavarat hallinnollisen johtamisen lisäksi pedagogiikan, henkilöstön ja turvallisuuden johtamiseen.

Onko kunnassasi näin?
 • Jokaisessa yksikössä on läsnä oma toimivaltainen johtaja tai esimies. Yhden esimiehen johdettavana on enintään 20 henkilöä. Heillä on myös riittävät tukipalvelut työlleen.
 • Esimiehen työviikosta varataan vähintään yksi päivä sekä pedagogiikan että hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtamiselle.
 • Rehtorille on opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ennen työvuoden alkua vahvistettu työaikasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti.
 • Kasvatus- ja opetuspalveluille sekä niiden johtamiselle on laadittu laatukriteerit. Niissä asetetaan tunnusluvut oppimistuloksille, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Tunnuslukujen toteutumista arvioidaan ja seurataan vuosittain osana kunnan talousarviota ja muuta päätöksentekoa.
 • Toimintaresurssit jaetaan riittävän ajoissa, jotta suunnittelu- ja valmistelutyölle jää riittävästi aikaa.
 • Jokaiselle työntekijälle ja viranhaltijalle otetaan aina sijainen. Sijaisten rekrytointiin on toimiva järjestelmä.
 • Kunnalla on ajantasainen sivistyspoliittinen ohjelma, joka on osa kunnan strategisia asiakirjoja.

4. Opettajamitoitus kuntoon

Tavoitteena on, että opettajia on riittävästi suhteessa lasten ja opiskelijoiden määrään. Tämä mahdollistaa opetuksen hyvän laadun sekä uusien opetusmenetelmien ja yksilöllisen oppimispolun rakentamisen. Opettajilla on aikaa jokaiselle lapselle ja nuorelle sekä aikaa varhaiseen puuttumiseen ja oppimisen ilon ja työrauhan.

Onko kunnassasi näin?
 • Suhdeluvusta on päätetty päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Tämä mahdollistaa lapsilähtöisen oppimisen joustavissa erikokoisissa ryhmissä.

5. Sana kulkee ja yhteistyö toimii

Tavoitteena on, että opiskeluhuolto ennaltaehkäisee ongelmia. Lapselle ja nuorelle, joka ei ole päiväkoti-, koulu- tai opiskelukuntoinen, järjestetään nämä palvelut hänen kuntonsa ja etunsa mukaisesti yhdessä neuvolan, opiskeluhuollon ja sairaalakoulun palveluiden kanssa. Opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välinen tiedonsiirto ja yhteistyö hänen hyvinvointinsa parhaaksi on sujuvaa.

Onko kunnassasi näin?
 • Opiskeluhuollon ja sairaalakoulun yhteistyö koulujen kanssa on sujuvaa. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot sosiaali- ja ­terveystoimesta sekä lastensuojelusta siirtyvät päiväkotiin, kouluun ja oppilaitokseen.
 • Oppilaan siirto sairaalakoulun opetuksesta takaisin omaan kouluun tapahtuu vasta, kun se on oppilaan sekä muiden oppilaiden edun mukaista ja opetus voidaan järjestää turvallisesti.

6. Nollatoleranssi väkivaltatilanteisiin

Tavoitteena on, että opetuksen järjestäjä varautuu ja puuttuu väkivalta-, uhka- ja kiusaamistilanteisiin sekä ennaltaehkäisee niitä.

Onko kunnassasi näin?
 • Väkivalta- ja kiusaamistilanteista tehdään ilmoitus opetuksen ja kasvatuksen järjestäjälle. Tilanteisiin puututaan välittömästi, jotta ne eivät uusiudu.
 • Henkilöstöä on koulutettu, ja jokainen tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa väkivalta- ja kiusaamistilanteissa.
 • Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä kuvataan, millaista käyttäytymistä ja toimintakykyä opiskelu edellyttää. Oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa käydään läpi järjestyssäännöt sekä huoltajien vastuut ja velvollisuudet.
 • Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on sovittu parityöskentelystä ja johtajan tai esimiehen tehtävistä väkivalta-, uhka- ja kiusaamistilanteissa sekä näiden tilanteiden purkamisessa.
Jaa