• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Avauspuhe OAJ:n valtuuston syyskokouksessa 16.11.2022

 

Arvoisa puheenjohtajisto, arvoisat valtuutetut, ärade fullmäktige   

    Elämme yhteiskunnassa hyvin epävarmoja aikoja. Korona, Ukrainan sota ja sen aiheuttama energiakriisi sekä julkisen talouden haasteet velvoittavat meitä työmarkkinajärjestönä samoin kuten muita yhteiskunnallisia toimijoita ja päättäjiä valmistelemaan, esittämään ja tekemään vastuullisia ratkaisuja, joilla turvaamme tulevaisuudenkestävän Suomen.  

Erityisesti nyt kun talous ja turvallisuus ovat yhteiskunnallisen ja globaalin keskustelun keskiössä, OAJ:n merkitys jäsenten edunvalvonnan sekä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen sekä kollektiivisten työehtojen ja hyvän työelämän puolustajana ja edistäjänä on yhä suurempi.  

Väestömme ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee entisestään. Julkinen talous on velkaantunut ja kuntien talouskin on ensi vuoden jälkeen kääntymässä heikompaan suuntaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto hyvinvointialueille ensi vuoden alusta merkitsee sitä, että kuntien pääasiallisena tehtävänä on jatkossa järjestää opetus- ja sivistyspalvelut.

Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, mutta velat jäävät kuntiin.

On sekä valtakunnan tason päättäjien että kuntapäättäjien käsissä, mikä merkitys koulutukselle, osaamiselle ja opettajien työlle jatkossa annetaan. 

On sekä valtakunnan tason päättäjien että kuntapäättäjien käsissä, mikä merkitys koulutukselle, osaamiselle ja opettajien työlle jatkossa annetaan.

Nyt ei ole lyhytnäköisten poliittisten valtapelien aika koulutuksessa, vaan koulutus ja opetuksen laadun edistäminen on nähtävä investointeina tulevaisuuteen. Yhdenvertaiset oppimisen edellytykset, riittävät resurssit ja kestävä rahoitus varmistavat sen, että Suomessa on osaajia myös tulevaisuudessa.

Osaamisen tekevät meidän jäsenemme - opettajat ja esihenkilöt, koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen huippuammattilaiset. Ja tästä meidän kaikkien pitää olla ylpeitä! Ilman riittävää määrää kelpoisia opettajia ja esihenkilöitä meillä ei ole osaajia tulevaisuudessa, ja tämän on jokaisen vastuullisen päättäjän ymmärrettävä.   


Hyvät valtuutetut,  

    Takana on poikkeuksellinen neuvottelukierros. Kevätvaltuuston aikaan, kun aloitin OAJ:n puheenjohtajana, sovittelulautakunta antoi sovintoehdotuksensa kunta-alan työriitaan. Sitä olivat edeltäneet noin kolme kuukautta kestäneet neuvottelut, kunta-alaa koskeneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellot, lakkovaroitukset, työministerin päättämä lakonuhan siirto sekä historiallinen, laaja lakko. Sovittelulautakunnan sovintoehdotusta ei hyväksytty, koska kaikki osapuolet eivät hyväksyneet sitä.   

Juko, Jau ja KT jatkoivat neuvotteluja, jotka johtivat neuvottelutulokseen ja kunta-alan uusiin sopimuksiin kesäkuun alkupuolella. Vastuullinen, yhteistyökykyinen, osaava ja ratkaisuhakuinen neuvottelutoiminta tuotti historiallisen lopputuloksen, kun kunta-ala sai sopimuskorotusten lisäksi viisivuotisen palkkaohjelman, jolla pääsemme hyvään alkuun siinä, että korjaamme opetusalan palkkojen jälkeenjääneisyyttä ja rakenteellisia ongelmia.   

Sote ry:n ratkaisun vaikutuksia arvioimme huolellisesti Jukon ja Jaun kesken sekä myös KT:n kanssa kesäkuun allekirjoituspöytäkirjassa sovitun kolmen kuukauden kuluessa Sote ry:n ratkaisusta.  

Yksityisen opetusalan neuvottelut Sivistan kanssa kestivät yli puoli vuotta ennen kuin sopimukseen päästiin neuvotteluteitse elokuussa. Tämä tapahtui keväällä annetun kolmen sovintoehdotuksen, lakonsiirron ja lakon jälkeen. Tämän vuoden palkankorotukset ylittävät vientialojen viime talvena sopiman korotustason, joka osaltaan murensi EK:laisen jäsenkentän ajaman vientivetoisen mallin.  

Olen ylpeä ja iloinen jäsentemme valmiudesta ja osallisuudesta kevään työtaisteluihin. Lakoilla oli merkitystä, ja ne hoidettiin asiallisesti ja vastuullisesti.   

Olen ylpeä ja iloinen jäsentemme valmiudesta ja osallisuudesta kevään työtaisteluihin. Lakoilla oli merkitystä, ja ne hoidettiin asiallisesti ja vastuullisesti.

Kollektiivisten virka- ja työehtosopimusten neuvotteleminen jäsenten puolesta on yksi OAJ:n edunvalvonnan kulmakiviä. Opettajat ja opetusalan esihenkilöt ansaitsevat työn vaativuutta, koulutusta ja osaamista vastaavan palkan sekä kehittyvät palvelussuhteen ehdot. Tämä työ ei pysähdy tähän neuvottelukierrokseen. Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä, jossa faktat, suhteellisuudentaju, neuvottelutaito, luovuus ja kompromissikyky molemmin puolin pöytää vievät eteenpäin.   

Talvella ovat edessä yliopiston ja valtion toisen vuoden palkankorotusneuvottelut. Vielä on avoinna, etenevätkö neuvottelut toisen vuoden osalta vai päädytäänkö sopimusten irtisanomiseen. OAJ:n lähtökohtana on muun muassa taloustilanteen epävarmuus huomioiden neuvotella ensisijaisesti toisen vuoden palkankorotuksista.   

Työmarkkina- ja sopimusjärjestelmä on murrostilassa. Yksipuolisesti EK:laisen jäsenkentän sanelema vientivetoinen malli ei meille käy jatkossakaan.

Keskusjärjestöillä ei ole enää roolia palkka- ja työehtoneuvotteluissa.

Siksi olemme OAJ:ssa toimineet vastuullisesti ja aloitteellisesti ja esittäneet, että käynnistäisimme yhdessä muiden keskeisten ammattijärjestöjen kanssa keskustelun työmarkkinajärjestelmän tilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista työmarkkinamalleista.  

Meidän tulee myös arvioida luottamusmiesjärjestelmän tilaa ja tulevaisuutta. Tarvitsemme jatkossakin toimivan ja osaavan luottamusmiesjärjestelmän, joka turvaa OAJ:n ja muidenkin ammattiliittojen edellytykset toimia kollektiivisopimusten edunvalvojina.

Jukon toimintaa tulee myös arvioida ja kehittää, jotta se toimisi uskottavasti nimenomaan neuvottelujärjestönä jatkossakin ja palvelisi OAJ:n jäseniä sopimusedunvalvonnassa tarkoitustaan vastaavalla tavalla. 


Arvoisat valtuutetut,  

    Koulutusjärjestelmämme on vedenjakalla. Pisa-tulokset ja OECD:n raportti osoittavat, että oppimisen ja osaamisen taso maassamme on hälyttävästi laskenut. Tämä kehityssuunta on yksinkertaisesti käännettävä. Maallamme ei ole varaa heikentää oppimisen edellytyksiä ja opetuksen laatua riittämättömän rahoituksen eikä karsittujen resurssien takia. 

 Työmarkkinoilla on jo tällä hetkellä kova pula osaajista. Osaaminen ja ammattitaito ovat meidän jäsentemme, koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten laadukkaan työn tulosta. Opettajien ja alan esihenkilöiden työn merkitys on jokaisen ihmisen ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta paljon suurempi kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on ymmärretty. 

Viime keväänä sanoin, että koulutusjärjestelmäämme on pidetty liian pitkään itsestäänselvyytenä. Olen tänä päivänä vielä vahvemmin tätä mieltä. Tällä hallituskaudella koulutuksen rahoituksen suuntaa on saatu hieman käännettyä, siitä kiitos opetusministeri Anderssonille. Mutta aivan liian paljon on jäänyt tekemättä.

Tulevat eduskuntavaalit ratkaisevat koulutuksen tulevaisuuden. Koko koulutusketjun on toimittava. Oppimisen ja osaamistason kääntäminen nousuun edellyttää, että koulutuksen pysyvää, yli hallituskausien ulottuvaa perusrahoitusta lisätään. Muutoin saamme heittää hyvästit hyvinvointi- ja sivistysyhteiskunnalle.

Tulevat eduskuntavaalit ratkaisevat koulutuksen tulevaisuuden. Koko koulutusketjun on toimittava.

Julkaisimme OAJ:n hallitusohjelmatavoitteet maailman opettajien päivänä lokakuussa. Kaikille koulutusmuodoille on omat kärkitavoitteet. Viemme vaikuttamistyössä eteenpäin jokaisen koulutusmuodon tavoitteita ja teemme vaikuttamistyötä kaikkien puolueiden suuntaan. 

Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, että me kaikki panostamme vaikuttamistyöhön niin valtakunnan tasolla kuin alue- ja paikallistasolla, jotta opettajien ja esihenkilöiden työ tulee näkyväksi. Meidän on kerrottava ratkaisut, miten alan epäkohdat korjataan ja myös perusteltava ehdotuksemme.

Opettajapula alkaa olla hälyttävä, ja se koskee jo useita opettajaryhmiä. Pitkäaikainen tavoitteemme opettajarekisteri liikahti vihdoin ja vaikuttamistyömme tuotti tulosta, kun ministeri Honkonen ilmoitti valmistelun etenemisestä marraskuun alussa.  

Opettajapulaa ei ratkaista kelpoisuuksia heikentämällä nyt eikä jatkossa. Siitä pidämme kiinni. Meidän on varmistettava, että ala säilyttää vetovoimaisuutensa. Opettajat rakentavat tulevaisuuden tekijöitä, ja siksi työ on maailman paras.

Alan ongelmat on korjattava, jotta alalla pysytään ja työtä jaksetaan tehdä mahdollisimman hyvin. Jatkuva työmäärän lisäys, resurssivaje, oppimisen haasteet, liian suuret ryhmäkoot ja byrokratian lisääntyminen ovat kuormittaneet ja uuvuttaneet opettajia ja esihenkilöitä jo aivan liian pitkään. Nämä epäkohdat on yksinkertaisesti korjattava. Isoja uudistuksia seuraavalla hallituskaudella ei myöskään pidä tehdä, vaan akuutit ongelmat on korjattava.


Arvoisat valtuutetut,  

    On ilo ja kunnia seistä tässä teidän edessänne. Te, arvoisat valtuutetut edustatte jäseniä ja käytätte järjestön ylintä päätösvaltaa, ja teidän käsissänne ovat OAJ:n suuret suuntaviivat ja strategia. Oma missioni ja tahtotilani on puheenjohtajakauden alusta asti ollut koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arvostuksen nosto, mutta myöskin toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos aiempaa jäsenlähtöisemmäksi.  

Puheenjohtajana tavoitteeni on vahvistaa OAJ:n asemaa sekä työmarkkinajärjestönä että yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana niin, että olemme entistä vaikuttavampi, vakuuttavampi ja tehokkaampi jäsenten edunvalvoja. Tähän tarvitsen teitä päättäjiä ja jäseniä. Opettajien äänen pitää tulla kuuluviin ja opettajia pitää kuunnella. 

Puheenjohtajana tavoitteeni on vahvistaa OAJ:n asemaa sekä työmarkkinajärjestönä että yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana niin, että olemme entistä vaikuttavampi, vakuuttavampi ja tehokkaampi jäsenten edunvalvoja.

Järjestöämme tulee vahvistaa myös sisäisesti. Olemme puheenjohtajistossa aloittaneet vuoropuhelun eli järjestön sisäisen arvostusprosessin, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä, kunnioitusta ja luottamusta järjestön sisällä kaikkien ammattiryhmien välillä. 

Tarkoituksena on laajentaa keskustelua hallitukseen ja valtuustoon. Avointa, rakentavaa ja eri näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua tarvitaan, jotta voimme keskittyä mahdollisimman tulokselliseen ja tehokkaaseen edunvalvontaan kaikkien jäsentemme ja kaikkien ryhmien hyväksi.   

Vain siten olemme vahva ja vaikuttava työmarkkinajärjestö, jonka painoarvo yhteiskunnassa säilyy ja kasvaa. On aika kulkea eteenpäin kohti avoimuutta ja arvostusta. Päätöksenteossa meidän tulee kunnioittaa demokratiaa. 

 OAJ:n arvojen, eli oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja vastuullisuuden tulee näkyä meidän kaikkien toiminnassa. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa mm. oikeudenmukaisia ja perusteltuja ratkaisuja ja päätöksiä jäsenten näkökulmasta, avoimuus mm. jäsenten kuuntelemista, prosesseihin osallistamista ja ratkaisujen perustelemista. Vastuullisuus on vastuullista toimintaa ja päätöksentekoa niin jäsenten kuin yhteiskunnan kannalta.  

Jäsenlähtöisyyttä ja jäsenten kuuntelemista on siis välttämätöntä lisätä. Myös viestintää on tarpeen kirkastaa, selkeyttää ja terävöittää. Toimintakulttuurin ja viestinnän muutokset eivät tapahdu hetkessä. Kuten edunvalvonnassa muutoinkin, pikavoittoja ei jaeta, vaan eteneminen tapahtuu askel kerrallaan ja niin, että jäsenyys kannattaa -ajattelu on lähtökohtana kaikessa OAJ:n toiminnassa.   

Ay-liike on kohdannut voimakkaita ulkoisia paineita. Järjestäytymistä ei voi pitää nuorille, opiskelijoille eikä uran alkuvaiheessa oleville itsestäänselvyytenä. Siksi OAJ:n on kyettävä sanoittamaan ammattijärjestön merkitystä osin uudella tavalla ja kuunneltava nuoria. Emme oleta, vaan kysymme.   

Jäsenrekisterin ongelmat ovat olleet haastelliset jo usean vuoden ajan. Ongelmat eivät katoa, jos niihin ei tartuta. Olemme nyt tehokkaasti ja ripeästi ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin. Vie valitettavasti jonkin verran aikaa, että kaikki kasautuneet ongelmat saadaan korjattua.  

 OAJ tunnetaan asiantuntevana, osaavana, ratkaisukeskeisenä ja avoimeen vuoropuheluun pystyvänä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tästä kuuluu suuri kiitos myös toimiston osaavalle henkilöstölle. Kaikki henkilöstön tekemä työ ei tule nähdyksi. Toimiston henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta on huolehdittava, jotta edunvalvontatyötä ja jäsenpalvelua tehdään tuloksellisesti.   

Jäsenten etu ja palveleminen ovat työmme keskeinen lähtökohta ja tarkoitus. OAJ:n toimisto on jäseniä varten, ei päinvastoin.


Hyvät valtuutetut,  

    Opetusalan arvostus ja epäkohdat kulkevat käsi kädessä. On ensiarvoisen tärkeää, että koulutus ja osaaminen nousevat yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Koulutusta on viime vuosina uudistettu paljon lisäämättä juurikaan resursseja. Jäsenemme kohtaavat päivittäin resurssivajeet: työmäärän lisääntymisen, oppimisen haasteet, opettajapulan, oppilashuollon vajeet ja isot ryhmäkoot.  

Yhteiskunnan segregaatio uhkaa kasvaa lisääntyvien talous- ja toimeentulo-ongelmien myötä. Ongelmiin ei pidä jäädä rypemään, vaan määrätietoisesti ja johdonmukaisesti on esitettävä ratkaisuja ja korostettava koulutuksen ja opettajien työn merkitystä yhteiskunnassa.  

Me voimme rakentaa lapsille, nuorille ja aikuisille hyvää tulevaisuutta. Me voimme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan opettajien työtä ja koulutusta kehitetään, ja toisaalta millaiseksi työmarkkinatoiminnan, järjestömme ja edunvalvontamme keskustelukulttuuri ja ilmapiiri rakentuvat.  
Koulutuksella ja jäsentemme työllä on iso merkitys siinä, että selviämme yhteiskunnan kriiseistä ja turvaamme sivistyksen, demokratian, yhdenvertaisuuden, talouskasvun ja inhimillisen elämän. 

Koulutuksella ja jäsentemme työllä on iso merkitys siinä, että selviämme yhteiskunnan kriiseistä ja turvaamme sivistyksen, demokratian, yhdenvertaisuuden, talouskasvun ja inhimillisen elämän.  

Meillä kaikilla on nyt tehtävämme. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, miten koulutus näkyy eduskuntavaaleissa. Vaalikeskusteluun, kaikkiin puolueisiin ja kansanedustajaehdokkaisiin sekä tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen on tulevan talven ja kevään tärkein projektimme, johon tarvitsemme mukaan koko OAJ-yhteisön niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisesti.   


Arvoisat valtuutetut,  

     Palaan vielä arvoihimme. Pyrin puheenjohtajana työskentelemään päivittäin sen eteen, että oikeudenmukaisuus, avoimuus ja vastuullisuus näkyisivät järjestömme arjessa. Toivon avoimuutta, rakentavaa keskustelua sekä erilaisten näkemysten kunnioittamista ja turvallisen tilan periaatteiden noudattamista myös valtuustotyössä.   

  
Ärade fullmäktige, 

   Vi lever i väldigt osäkra tider. Corona, kriget i Ukraina, energikrisen och de ekonomiska utmaningarna tvingar oss i OAJ liksom andra samhällsaktörer och beslutsfattare att söka, föreslå och nå ansvarsfulla lösningar för att trygga ett framtidssäkert Finland. 

Nu är det inte läge för kortsiktiga politiska maktspel, för utbildning måste ses som en investering i framtiden. Jämlika förutsättningar för lärande, tillräckliga resurser och hållbar finansiering tryggar att Finland har kunnigt arbetrskraft också i framtiden.

Och det är våra medlemmar - våra lärare och ledare, toppkrafter inom utbildning, fostran och forskning - som möjliggör kompetensen och det kan vi alla vara stolta över! Utan behöriga lärare och chefer ska vi inte ha kunniga arbetskraft i framtiden, vilket varje beslutsfattare borde inse.  

Förhandlingar var exceptionell. Jag är stolt och glad över medlemmarnas beredskap och deltagande i vårens arbetskonflikter. Strejkerna hade betydelse och de genomfördes sakligt och ansvarsfullt.   
 
Lärare och chefer i utbildningssektorn förtjänar en lön som motsvarar den svårighetsgrad, den utbildning och det kunnande som behövs i arbetet också i framtiden, och anställningsvillkoren måste också utvecklas.

Vårt utbildningssystem står vid en skiljeväg. PISA-resultaten och OECD-rapporten visar att nivån på lärande och kunnande har sjunkit oroväckande i vårt land. Den här trenden måste helt enkelt vända. Vårt land har inte råd att undergräva förutsättningarna för lärande på grund av otillräcklig finansiering eller nedbantade resurser. 

Riksdagsvalet avgör utbildningens framtid. För att höja lärandet och kompetensnivån måste den permanenta basfinansieringen över regeringsperioderna ökas. Därför är det viktigt att vi satsar på påverkansarbete på nationell, regional och lokal nivå så att lärarnas och chefernas arbete synliggörs. Vi måste förklara hur bristerna inom branschen ska korrigeras och vi måste motivera våra förslag.

Det är en ära och ett nöje att stå framför er idag. Ni bästa fullmäktige, representerar organisationens högsta beslutande makt och det är ni som tar beslut om OAJ:s viktigaste riktlinjer och strategi. Mitt uppdrag och min ambition har från första dagen varit att höja uppskattningen av utbildning, fostran och forskning och att göra verksamhetssätten mera medlemsorienterade. Och det vill jag fortsätta.

 

Ensi vuoden lopulla OAJ täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi antaa meille kaikille mahdollisuuden osoittaa, että olemme yhdessä vaikuttava, vahva ja näkyvä edunvalvoja sekä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen puolesta puhuja. Me yhdessä ja koko jäsenistö yhdessä olemme Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.  

Kiitos – tack!