• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tutkimustiedosta tukea sisäilmaongelmiin

Kuvituskuva

Sisäilma on yksi suurimmista opettajien työoloihin vaikuttavista tekijöistä. Koulurakentamisen heikko laatu, kehnosti tehdyt korjaukset ja riittämätön ilmanvaihto ovat johtaneet siihen, että neljä kymmenestä opettajasta on kokenut terveyshaittoja.

OAJ ja Turun yliopisto selvittivät vuonna 2017 suomalaisten koulujen sisäilman laatua. Suomalaisen koulurakentamisen heikko laatu, kehnosti tehnyt korjaukset ja riittämätön ilmanvaihto näkyivät selvästi sisäilmatutkimuksessa.

Vastaajista 85 prosenttia ilmoitti, että heidän työpaikallaan on ollut sisäilmaongelmia, ja lähes 40 prosenttia oli kokenut terveyshaittoja.

OAJ vaatii, että sisäilmaongelmat otetaan vakavasti, sillä epäpuhdas sisäilma sairastuttaa.

Korostamme, ettei oirehdintaa tule vähätellä, sillä vähättely ainoastaan lisää kustannuksia. Olemmekin luoneet ehdotuksia, joilla sisäilmaongelmat saadaan korjattua.

Lue sisäilmatutkimus

Päiväkoti, koulu tai oppilaitos työpaikkana

Rakentamisen heikko laatu ja rakennusten ylläpidon puutteet näkyivät selvästi tutkimustuloksissa. Suuri osa kyselyn vastaajista ilmoitti, että työpaikalla on ollut sisäilmaongelmia.

Huonokuntoisten rakennusten korjaaminen on ollut pelkkää laastarointia, sillä korjaukset eivät ole auttaneet sisäilmaongelmiin. Huonoin tilanne oli 1960–80-lukujen rakennuksissa, mutta myös joka toisessa uudehkon rakennuskannan talossa on tehty myös korjauksia. Paras tilanne oli uusissa rakennuksissa työskentelevillä.

Työtilojen aiheuttamia haittatekijöitä runsaasti

Työtiloista johtuvat haittatekijät – pöly, mikrobit ja huono sisäilma – olivat yleisempiä kuin itse työstä johtuvat haitat. Yli puolet vastaajista raportoi työtiloihin liittyviä haittatekijöitä. Sisäilmatekijät aiheuttavat sekä viihtyvyyteen että terveyteen liittyvää haittaa.

Terveydentilan huonontumisen riski oli kymmenkertainen niillä, jotka altistuvat homeen hajulle päivittäin verrattuna niihin, jotka eivät altistu homeelle lainkaan.

Työssä viihdytään kuormituksesta huolimatta

Vaikka sisäilmaongelmat aiheuttivat kuormitusta, vastaajista 67 prosenttia ilmoitti viihtyvänsä työssään hyvin. Silti työssä koettiin stressiä, ja stressin määrä oli yhteydessä rakennuksen ikään: uusissa rakennuksissa työskentelevät kokivat työstressiä kaikkein vähiten.

Ainoastaan 30 prosenttia vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että jaksaa erittäin todennäköisesti nykyisessä työssään eläkeikään asti. Heikko työssä jaksaminen ja homealtistus korreloivat keskenään.

Jos epäilet, että työpaikallasi on sisäilmaongelmia, työelämäoppaamme opastaa, kuinka sinun kannattaa toimia.

Toimi näin, jos työpaikallasi on sisäilmaongelmia

OAJ:n ehdotukset sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Tutustu ehdotuksiimme, mitä sisäilmaongelmien korjaamiseksi pitäisi tehdä.

Sisäilmaongelmat ovat niin vakavia ja mittavia, että rakennusten kunnon selvittämiseen tarvitaan pätevän asiantuntijan lisäksi myös määräaika.

Vuosina 2018–2019 tulisi selvittää kaikkien käytössä olevien sisäilmaongelmaisten päiväkoti- ja koulurakennusten kunto.

Avustuksia ja asiantuntijatukea tarvitaan myös laajan kuntotutkimuksen tulosten perusteella tehtävään peruskorjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Asiantuntijatukea ja avustuksia tarvitaan väistötiloiksi soveltuvien rakennusten selvittämiseen ja kevytrakenteisten koulujen, päiväkotien sekä uuden sukupolven tyyppikoulujen käyttöönottoon.

Huonokuntoisten rakennusten osakorjaukset eivät riitä parantamaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten olosuhteita.

Tarvitaan rohkeita purku- ja uudelleenrakentamispäätöksiä.

Myös suunnitteluun tarvitaan erillinen rahoitus. Rahoitus pitää suunnata kunnille ja muille opetuksen ja kasvatuksen järjestäjille.

Julkisen rakentamisen hankintakriteerit ja työn tilaajan vastuiden määrittely. Julkisen rakentamisen laadun sekä vastuiden määrittely kilpailutuksessa ja rakentamisvaiheessa. Laiminlyönneistä pitää seurata sanktioita.

Ohjeiden ja perehdytyksen antaminen kiinteistön käyttöönotossa. Kiinteistön ylläpitoon liittyvän reklamaatiojärjestelmän ja viestinnän kehittäminen. Riittävän ilmanvaihdon ylläpitäminen päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennuksissa yö- ja viikonloppuaikaan.

Todettujen puutteiden ja laiminlyöntien pitää johtaa nopeasti riittävän suuruisiin sakkoihin ja laiminlyöntimaksuihin, joilla saadaan aikaan toivottu muutos rakentamisen laadussa.

Terveyshaitat pitää selvittää ja arvioida kuukauden kuluessa sisäilmaoireilun esille tulosta.  Lisäys terveydenhuoltolakiin 1326/2010 16–17 §:ään 1 mom. koskien koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurantaa.

Lisäksi terveydenhuoltolakia pitää laajentaa koskemaan varhaiskasvatusta samalla tavalla kuin se koskee muuta koulutusalaa.

Lisäys työterveyshuoltolakiin 1383/1001 12 § 1 mom. koskien työterveyshuollon työn ja työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämistä ja arviointia.

Lainsäädännön ja toimintatapojen muutoksia sisäilmasta johtuvien sairauksien hyväksymiseksi niin, että sairastuneiden sosiaaliturva ja lasten oikeus opetukseen toteutuvat.

Oikeusturvaa pitää laajentaa siten, että se sisältää työpaikkakyvyttömyyden.

Työpaikkakyvyttömyys pitää määritellä laissa.