• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Opettajien tehtävänä on taata turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tutustu opettajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin kurinpitotilanteissa.

OAJ:n jäsenenä saat välittömästi tukea häirintä- ja väkivaltatilanteissa sekä muissa koulun työrauha-asioissa omalta luottamusmieheltäsi, muilta paikallisilta toimijoilta ja OAJ:n lakimiehiltä.

Kurinpitosäädökset ja voimankäyttö

Tutustu alta, millainen on voimassa oleva lainsäädäntö kurinpitokeinoista ja voimankäytöstä.

Kurinpito perusopetuksessa (PDF)Kurinpito lukiossa (PDF)
Kurinpito ammatillisessa koulutuksessa (PDF)


Opetustyön häirintä- ja väkivaltatilanteet

Kenenkään ei tarvitse sietää häirintää, väkivaltaa tai sen uhkaa työssään tai opiskellessaan.

Jokaisella opetusalan työnantajalla pitää olla ajantasaiset ja yhteistoiminnassa tehdyt suunnitelmat ja menettelyohjeet siitä,

 • miten opettaja toimii oppilaisiin kohdistuvissa häirintä-, kiusaamis- ja väkivaltatilanteissa
 • miten työnantaja toimii henkilöstöön kohdistuvissa häirintä- ja väkivaltatilanteissa
 • kuinka henkilöstö voi helposti ja vaivattomasti ilmoittaa näistä tilanteista työnantajalle.

Tarvittaessa työnantajan tulee tehdä muutoksia opettajien työturvallisuuden parantamiseksi. Koulussa sovitaan, kuinka menetellään arkitilanteissa eri oppilasryhmien ja opetustilojen suhteen.

Kuinka turvallisuutta voi parantaa?

Muutoksia ja toimintatapoja, jotka parantavat turvallisuutta

 • Oppilas ohjataan pienryhmään tai erityisopetukseen ja oppilasryhmän kokoa pienennetään.
 • Opettaja- ja avustajaresurssia lisätään, ja opettajille annetaan täydennyskoulutusta väkivaltatilanteiden hallintaan ja häirintätilanteissa toimimiseen.
 • Oppilaiden poistamista ja kiinnipitämistä harjoitellaan.
 • Koulun väkivalta- ja häirintätilanteisiin liittyviä menettelytapaohjeita ja koulun järjestyssääntöjä tarkistetaan.
 • Koulun ja luokkatilojen rakenteellista turvallisuutta parannetaan sekä otetaan käyttöön hälytysjärjestelmä ja kameravalvonta. Kameravalvonta edellyttää yt-menettelyä ennen käyttöönottoa.
 • Opettajille järjestetään täydennyskoulutusta ja koulutusta päivitetään tarpeen mukaan.

Työelämäoppaamme antaa sinulle lisätietoa turvallisuudesta ja toimintaohjeita, jos joudut väkivallan uhriksi työpaikallasi.

Toimi näin, jos joudut väkivallan uhriksi työpaikallasi


Voimakeinojen käyttö koulutyön poikkeustilanteessa

Voimakeinojen käyttäminen on aina poikkeustilanne ja viimesijainen kurinpitokeino työrauhan takaamiseksi.

 • Pyri aina selvittämään tilanne puhumalla ja käyttämällä muita vaihtoehtoja, voimakeinot ovat viimesijainen keino. Älä menetä malttiasi.
 • Voimakeinojen käyttöoikeus luokasta poistamistilanteessa on vain rehtorilla ja opettajalla, hätävarjelutilanteessa myös muilla.
 • Laki sallii voimakeinot vain oppijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavan esineen tai aineen pois ottamisen yhteydessä, jos oppija koettaa välttää haltuun ottamisen vastarintaa tekemällä sekä häiritsevän tai väkivaltaisesti käyttäytyvän oppijan opetustilasta poistamistilanteissa. Voimakeinoja ei saa käyttää esimerkiksi koulusta karkaavan oppijan pysäyttämiseksi. Peruskoulussa voimakeinoja saa käyttää myös silloin, kun oppija vastustaa opetusta tai oppimista häiritsevän esineen tai aineen pois ottamista.
 • Käytettyjen voimakeinojen on oltava poistamistilanteessa mahdollisimman passiivisia, esimerkiksi selästä tai käsivarresta ulos ohjaamista. Pois ottamisessa voidaan käyttää esimerkiksi oppilaan kiinnipitämistä. Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. Pahoinpitelysyytteiden nostamiskynnys on kuitenkin matala, joten maltti tulee säilyttää.
 • Kouluissa tulee olla periaatteet, miten ja missä tilanteissa on mahdollista käyttää voimakeinoja.
 • Voimakeinojen käyttöä on syytä harjoitella työpaikalla yhdessä.
 • Käytä lievintä mahdollista keinoa. Välttämättömien voimakeinojen on oltava oikeassa suhteessa oppijan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen tai vastarinnan vakavuuteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin.
 • Kerro oppijalle, mitä teet ja miksi. Voimakeinojen käyttö tulee lopettaa välittömästi, jos oppija ilmoittaa poistuvansa itse tai antavansa vapaaehtoisesti pois otettavan esineen tai aineen.
 • Varmista, että paikalla on kollega tai muu aikuinen, jota voidaan käyttää tarvittaessa myöhemmin todistajana.
 • Tee tarkat muistiinpanot ja kirjaa mahdolliset todistajat. Pyydä myös todistajia tekemään omat muistiinpanonsa.
 • Ilmoita viipymättä asiasta rehtorille ja hänen kanssaan keskusteltuasi oppijan huoltajille. Kertokaa huoltajille:
  • koko tapahtumasarja
  • toimintalinjauksenne sekä laissa säädetty oikeus käyttää voimakeinoja
  • perusteet, jotka tapauksessa edellyttivät voimakeinojen käyttöä.
 • Laadi koulutuksen järjestäjälle kirjallinen selvitys voimakeinojen käyttämisestä ja siihen johtaneista syistä.
 • Tee kokemastasi häirinnästä, väkivallasta tai sen uhasta työsuojeluilmoitus ja toimita se esimiehellesi. Ilmoitus tulee käsitellä työturvallisuuslain mukaisesti.
 • Jos sait vammoja tapauksen yhteydessä, käy viipymättä työterveyshuollossa.
 • Asian selvittelyn tukena ovat työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu, oma luottamusmiehesi ja heidän kanssaan voi tarvittaessa olla yhteydessä OAJ:n lakimiehiin.

Hätävarjelu ja oppilaan rauhoittaminen kiinnipitäen

Rikoslaki sallii, että henkilö puolustautuu oikeudetonta hyökkäystä vastaan, mikäli puolustautuminen on välttämätöntä hyökkäyksen torjumiseksi. Tällöin kyse on hätävarjelusta. Opettajalla ja muulla koulun henkilöstöllä on oikeus turvautua hätävarjeluun tietyissä tilanteissa myös koulussa.

Mikäli opettaja joutuu rauhoittamaan oppilasta pitämällä tätä kiinni, tulee olla tarkkana, etteivät toimenpiteet ole ylimitoitettuja. Ylimitoitetut toimenpiteet tulkitaan helposti oikeudessa pahoinpitelyksi. Kiinnipitämisessä tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan varmistamaan aina aikuisen todistajan läsnäolo.

Käytä mahdollisimman passiivisia voimakeinoja

Yleisenä ohjeena on, että rauhoittamistilanteessa käytettyjen voimakeinojen tulee olla mahdollisimman passiivisia. Toisaalta opettajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua tarpeellisin voimakeinoin esimerkiksi oppilaiden tappeluiden lopettamiseen.

Jos jo ennakolta arvioidaan, että oppilaan rauhoittamistarve kiinnipitäen on ilmeistä, niin huoltajan kanssa olisi hyvä sopia, miten tämä toteutetaan turvallisesti ja miten siitä ilmoitetaan huoltajalle.

Jaa