• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Huoltajilla on ensisijainen vastuu huolehtia lapsensa terveydestä. Päiväkodit ja koulut tukevat tätä vanhempien vastuuta. Tutustu, kuinka opettaja voi tukea lapsen terveyttä.

Lääkehoidon tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Jos oppilas tai lapsi tarvitsee lääkehoitoa, hänen huoltajiensa tulee ottaa ajoissa ennen koulun tai varhaiskasvatuksen alkua yhteyttä opetuksen tai varhaiskasvatuksen järjestäjään lapsen terveyden edellyttämän lääkehoidon tukemisen tai muiden järjestelyjen ja tarvittavan tuen järjestämiseksi.

Työnantajan pitää kouluttaa koko henkilöstö siten, että sillä on riittävät ensiaputaidot sekä tieto ja ymmärrys päiväkodissa ja koulussa olevien lasten sairauksista ja niihin liittyvistä asioista. Terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja ja niiden käsittelyssä tulee olla erityisen huolellinen.

Huoltajan suostumuksella voidaan alaikäisen lapsen tai oppilaan terveydentilaa koskevia tietoja kertoa niille henkilöille, joille huoltaja on kirjallisesti luvan antanut. Ilman huoltajan lupaakin tieto voidaan kertoa niille henkilöille, joille tieto on välttämätöntä lapsen tai oppilaan opetuksen tai varhaiskasvatuksen järjestämisen näkökulmasta. Huoltajille on hyvä ilmoittaa tietojen antamisesta ja kertoa perustelut.

Lääkehoidon tukeminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapselle, jolla on jokin pitkäaikainen lääkehoitoa vaativa sairaus, laaditaan terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, ne kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa sovitaan paikallisesti.

Työnantaja ei voi määrätä varhaiskasvatuksen opettajaa lapsen lääkehoidon toteuttajaksi. Lääkehoidon antaminen ei kuulu varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin eikä siksi myöskään opettajan koulutukseen. Suosituksena on, että terveydenhuollon ammattilaiset toteuttavat lääkehoidon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksessa työskentelevät lähihoitajat ovat vastuussa lapsen lääkehoidosta.

Jos varhaiskasvatuksen opettaja syystä tai toisesta itse haluaa osallistua lapsen lääkehoitoon, hän voi osallistua siihen omalla suostumuksellaan. Hänen on saatava perehdytys ja lisäkoulutusta lääkehoitoon etukäteen.  Opettaja on vastuussa antamastaan lääkehoidosta. Potilasvahinkovakuutus koskee vain terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Lapsen diabeteksen hoidon järjestämiseksi laadittua opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton toimintamallia peruskouluille on mahdollista soveltuvin osin käyttää myös varhaiskasvatuksessa.

Lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan suunnitelmalomakkeella. Siinä olevista asioista on sovittava myös varhaiskasvatuksessa laadittavassa lapsen lääkehoitosuunnitelmassa. Opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton toimintamalliin on tehty suunnitelmalomake, jolla voidaan sopia lääkehoidon periaatteista.

Suunnitelmalomake pitkäaikaissairaan hoitoa varten 

Lääkehoidon tukeminen perusopetuksessa

Opetussuunnitelman mukaan koululaisen lääkehoidosta vastaavat huoltajat ja lapsi itse oman kehitystasonsa mukaisesti. Lääkehoitoon liittyvät koulun toimintamallit kuvataan koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa. Koulut tukevat huoltajien vastuuta.

Terveydenhuoltolain mukaan kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluu mm. pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa diabates, astma ja epilepsia. Kunnan kouluterveydenhuollon on toimittava yhteistyössä huoltajien, muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Perusopetuksessa kouluterveydenhuolto on siis ensisijainen lapsen terveyden ja lääkehoidon tukija. Kouluterveydenhuolto tukee lapsen terveyttä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Lapsen turvallisen lääkehoidon kannalta on olennaista, että opetuksen järjestäjä saa salassapitosäännösten estämättä tiedot lapsen sairaudesta ja sen vaatimista toimista vanhemmilta, erikoissairaanhoidosta ja kouluterveydenhuollosta.

Työnantaja ei voi määrätä opettajaa lapsen lääkehoidon toteuttajaksi. Lääkehoidon antaminen ei kuulu opettajan työtehtäviin eikä siksi myöskään opettajan koulutukseen. Opettaja on vastuussa koko luokasta ja opettajan tehtävänä on antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilailleen.

Jos opettaja syystä tai toisesta itse haluaa osallistua oppilaan lääkehoitoon, hän voi osallistua siihen omalla suostumuksellaan. Tällöin hänen on saatava perehdytys ja lisäkoulutus lääkehoitoon etukäteen. Opettajalla on tällöin velvollisuus vastata lääkehoidosta oppilaskohtaisen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Opettaja on vastuussa antamastaan lääkehoidosta. Potilasvahinkovakuutus koskee vain kouluterveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lapsen diabeteksen hoidon järjestämiseksi koulussa kannattaa toimia opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhdessä laatiman toimintamallin mukaisesti. 

Toimintamalliin on tehty suunnitelmalomake, jolla voidaan sopia lääkehoidon periaatteista.

Suunnitelmalomake pitkäaikaissairaan hoitoa varten 

 


Tupakkalain velvoitteet rehtorille ja opettajalle

Tupakkalaki asettaa velvollisuuksia opettajille ja rehtoreille. Lain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön lopettaminen sekä erityisesti se, etteivät nuoret aloittaisi tupakointia.

Tupakkatuotteiden hallussapito ja niiden käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta, ja tämä olisi syytä kirjata myös koulujen ja oppilaitosten järjestyssääntöihin. Lisäksi olisi hyvä sopia yhteiset käytänteet, kuinka tilanteisiin puututaan. Asiassa voi tehdä yhteistyötä myös koulupoliisin kanssa.

Tupakointikielto oppilaitoksessa koskee kaikkia: oppilaita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita oppilaitoksessa vierailevia. Laki velvoittaa koulutuksen järjestäjää asettamaan näkyville tupakointikieltoa osoittavat opasteet.

Näin puutut tupakointiin

Tupakkalaki velvoittaa opettajia ja rehtoreita puuttumaan tupakointiin koulun tai oppilaitoksen alueella. Tupakointiin puututaan ensisijaisesti oppilashuollollisilla toimenpiteillä tai kurinpitokeinoilla.

Koulu- tai kotimatkalla tapahtuvaan tupakointiin ei voida puuttua oppilaitoksen ojentamiskeinoin, sillä matkat eivät ole koulun tai oppilaitoksen toimintaa.

OAJ on laatinut ohjeet, kuinka opettaja voi puuttua tupakointiin. Tutustuthan ohjeisiin alta.

Kirjaudu, niin saat ohjeet käyttöösi

Jaa