• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Taiteen perusopetuksen lähtökohtana on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävä eri taiteenalojen opetus. Taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa, ja se on tavoitteellista ja vuosittain tasolta toiselle etenevää koulutusta. Koulutusta järjestetään arkkitehtuurin, mediataiteen, kuvataiteen, käsityön, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen ja tanssin alueilla.

Koulutus kehittää oppilaan valmiuksia ilmaista itseään sekä antaa mahdollisuuden hakeutua jatkossa asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Minustako taiteen perusopetuksen opettaja?

Taiteen perusopetuksen opettajalla on kulttuurialan opinnoilla ja alalla työskentelemällä hankittua ammatillista ja taiteellista osaamista. Hänen tulee olla myös perehtynyt taiteen ja taitojen didaktiikkaan sekä taidekasvatukseen.

Taiteen perusopetuksen opettajan tehtävänä on tukea lapsen, nuoren tai aikuisopiskelijan luovaa ajattelua ja toimintaa, vahvistaa aisti- ja tunneherkkyyttä sekä tukea vuorovaikutustaitoja. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Oppilasta ohjataan toimimaan yhteistoiminnallisesti ja pitkäjänteisesti.

Missä taiteen perusopetuksen opettaja työskentelee?

Taiteen perusopetuksen opettajat työskentelevät musiikkioppilaitoksissa ja muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, kuten tanssi-, käsityö- ja kuvataideoppilaitoksissa.

Miten taiteen perusopetuksen opettajaksi kouluttaudutaan?

Taiteen perusopetuksen opettajaksi voi tulla useaa koulutusreittiä pitkin.

Taiteen laajan oppimäärän opetuksen antamiseen on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taidealan vähintään opistoasteinen opettajantutkinto.

Yleisen oppimäärän ei-tutkintotavoitteista opetusta on edellä mainitun lisäksi kelpoinen opettamaan henkilö, jolla on asianomaisen taiteenalan opettajan kelpoisuus, asianomaiselle taiteenalalle soveltuva muu koulutus tai alalla työskentelemällä hankittu riittäväksi katsottu pätevyys.